ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: O-OP.2110.5.2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: O-OP.2110.5.2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. kancelaryjnych

Miejsce pracy: Miasto Ełk

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Organizacyjny

Data udostępnienia: 2020-07-22

Ogłoszono dnia: 2020-07-22

Termin składania dokumentów: 2020-08-07 15:30:00

Nr ogłoszenia: O-OP.2110.5.2020

Zlecający: Urząd Miasta Ełku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatel Polski lub Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek: administracja, archiwistyka, zarządzanie,
 3. min. roczny staż pracy w urzędach obsługujących organy samorządu terytorialnego;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, o ochronie danych osobowych, kodeks postępowania administracyjnego rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 7. nieposzlakowana opinia.
 
 
b. Wymagania dodatkowe:
 1. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i programów biurowych
 2. znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem e-administracji i zastosowań ePUAP - elektronicznej platformy usług administracji publicznej,
 3. znajomość obsługi systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją,
 4. umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność pracy w zespole,
 5. sumienność, odpowiedzialność, dyskrecja,
 6. komunikatywność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przyjmowanie, rejestrowanie i przekazywanie korespondencji (podań, wniosków, itp.) kierowanej do poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu dostarczanej przez operatora pocztowego oraz osobiście przez klientów.
 2. Prowadzenie elektronicznego rejestru korespondencji wpływającej do Urzędu.
 3. Oznaczanie daty wpływu na wszelkiej korespondencji.
 4. Podpisywanie i przekazywanie operatorowi pocztowemu zwrotnych potwierdzeń odbioru.
 5. Przyjmowanie i obsługa niedostarczonych przesyłek.
 6. Otwieranie i dekretacja korespondencji papierowej na poszczególne komórki organizacyjne urzędu.
 7. Skanowania zadekretowanej korespondencji.
 8. Rejestracja poczty elektronicznej (email), korespondencji wysyłanej z e-PUAP lub innych systemów informatycznych, wydruk i dekretacja na wydziały.
 9. Rejestracja listów wychodzących.
 10. Zarządzanie dokumentacją gromadzoną w składzie chronologicznym.
 11. Udzielanie informacji pracownikom w sprawie prawidłowego stosowania procedur przetwarzania dokumentów w Urzędzie Miasta Ełku.
 12. Udzielanie informacji klientom Urzędu Miasta i kierowanie ich w razie potrzeby do właściwych komórek organizacyjnych.
 13. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.
 14. Realizacja zadań oraz przestrzeganie wymogów wynikających z Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Ełku.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy,
3) planowany poziom wynagrodzenia zasadniczego (brutto) 2800 zł - 3000 zł oraz ustawoweobligatoryjne dodatki do wynagrodzenia.
 
Praca odbywać się będzie w budynku Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4. Występuje praca przy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych. Budynek zapewnia bezpieczne warunki pracy. W budynku znajduje się winda.
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ełku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.
 

V. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załącznika),
 2. curriculum vitae /CV/,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (według załącznika),
 6. podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Urzędzie Miasta Ełku (według załącznika).
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV oraz oświadczenia muszą być odręcznie podpisane przez Kandydata.
 
Dokumenty dodatkowe:
1)  dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności, np. o ukończonych kursach, szkoleniach;
2) rekomendacje z poprzednich miejsc pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-08-07 15:30:00
b. Sposób:
        Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu pocztą po wyżej określonym terminie,nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt 1 ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu zostaną odesłane kandydatom.
Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowy zakres zadań Wydziału Organizacyjnego określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ełku nadany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku nr 537.2020 z dnia 1 lipca 2020 r., opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej: http:/bip.um.elk.pl/urząd /regulamin organizacyjny.
 
Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Radziłowicz –  Sekretarz Miasta Ełku. tel. 87 7326208, pok. 108 w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 07 sierpnia 2020 roku do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Ełku”:
1)  osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, pok. nr 02, lub
2) pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4.

VII. Informacje dodatkowe:

Etapy procesu selekcji i wyboru kandydata:
a)  I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji,
b) II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:/bip.um.elk.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Badorek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-22 10:54:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Badorek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-22 12:01:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Badorek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-20 14:07:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1445 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony