ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Świadczenie wychowawczeDrukuj informacjęSprawa: Świadczenie wychowawcze

Szczegóły informacji

Świadczenie wychowawcze

Wydział: Wydział Świadczeń

Ogłoszono dnia: 2016-03-14 14:42:34

Termin załatwienia

Wydanie decyzji w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego w przypadku złożenia wniosku w terminie od 01.04.2016r. do 01.07.2016r. następuje w terminie trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Osoba kontaktowa

Joanna Rafałowska- Naczelnik Wydziału Świadczeń, Anna Nowicka - Zastępca Naczelnika Wydziału Świadczeń, Patrycja Pahl, Izabela Żywno, Anna Kryńska, Anita Gwiżdż, Emilia Kryspin, Katarzyna Kaczyńska, Karol Jakubowski, Ewelina Polak, Aneta Brozio. Katarzyna Mróz - Ruszczyk, Ewa Dobkowska, Ilona Paczyńska, Patrycja Olechnowicz, Anna Kapla, Agnieszka Barszczewska

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Ełku
Wydział Świadczeń
Ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 6
19-300 Ełk

Telefon kontaktowy

87 73 26 150- Naczelnik Wydziału, 87 73 26 148, 87 73 26 110, 87 73 26 146, 87 73 26 147, 87 73 26106, fax. 087 73 26 230

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji

Miejsce odbioru

Dostarczenie decyzji przez gońca Urzędu Miasta na wskazany przez wnioskodawcę adres lub wysłanie decyzji za pośrednictwem poczty.

Wymagane Dokumenty

Wymagane dokumenty:
 
Do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć:
   dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze;
  1)  dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
a)  oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który jest ustalane prawo do świadczenia wychowawczego innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osbób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 361, z późn. zm)
b)   oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;
c)  zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
d)   umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego  w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
e)   umowę o wniesienie wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
f)  odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed midiatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzinego przez sąd  zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną; 
g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzinym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
h) w przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed miediatorem: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.
i)  dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu;
 j)     dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;
k)  dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu -  w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego
  2) kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach.(Dz. U. poz. 1650 z późn. zm. )
   3) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy - w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją " dostęp do rynku pracy"
4) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.
5) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu  opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka; 
6) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
7). inne dokumenty w tym  oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego
 
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.
Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00zł miesięcznie.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00zł.  Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko , jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00zł.
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 
 
 

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełku

Uwagi

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r.  W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze w terminie 3 miesięcy, tj. do 1 lipca 2016r. włącznie, prawo do świadczenia zostanie ustalone począwszy od 1 kwietnia 2016r.
Pierwszy okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego trwa od 1 kwietnia 2016r. do 30 września 2017r.
Do programu można dołączyć w dowolnym momencie, jednak w przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016r. prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku.
Zmiany w Programie Rodzina 500+ od 1 lipca
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca na dziecko, na które obecnie nie jest pobierane to świadczenie, matka albo ojciec, ( jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca), opiekun faktyczny dziecka, (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego), albo opiekun prawny dziecka, albo dyrektor domu pomocy społecznej (w przypadku dziecka umieszczonego w domu pomocy społecznej ) musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.  Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje wnioskodawcy, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) – od dnia 1 lipca 2019 r.
Inne zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:
Brak wymogu ustalenia alimentów. Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.
Wprowadzenie szczególnego, 3-miesiecznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko.
W aktualnym stanie prawnym świadczenie wychowawcze przysługuje co do zasady od miesiąca złożenia wniosku. Chcemy dać rodzicom więcej czasu na złożenie wniosku. Proponuje się wprowadzenie ww. szczególnego terminu, którego zachowanie daje prawo do świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka. Proponowane rozwiązanie dotyczy odpowiednio także opiekuna prawnego i opiekuna faktycznego dziecka
Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.
Proponowane rozwiązanie pozwala na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub śmierci rodzica który złożył wniosek o świadczenie ale zmarł przed jego rozpatrzeniem.
W aktualnym stanie prawnym, w przypadku śmierci rodzica, na którego wydano decyzję przyznającą świadczenie wychowawcze, z dniem śmierci prawo do przyznanego świadczenia wygasa, gdyż jest to świadczenie osobiste, niezbywalne i niepodlegające dziedziczeniu. W konsekwencji, świadczenie to nie przechodzi „z automatu” na drugiego z rodziców dziecka lecz musi on złożyć swój wniosek o świadczenie, na podstawie którego świadczenie przyznawane jest od miesiąca złożenia przez niego wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2017 poz. 1851 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2017r. poz. 1465)
Ustawa z dnia 14 czerwca1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2017r. poz. 1952 z póżn. zm.)
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Żywno Data wytworzenia informacji: 2016-03-11
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Rafałowska Naczelnik Wydziału Data wprowadzenia do BIP 2016-03-11 13:43:29
Wprowadził informację do BIP: Izabela Żywno Data udostępnienia informacji: 2016-03-14 14:42:34
Osoba, która zmieniła informację: Izabela Żywno Data ostatniej zmiany: 2019-06-19 08:35:57
Artykuł był wyświetlony: 17194 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu