ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: O-OP.2110.15.2018Drukuj informację Ogłoszenie numer: O-OP.2110.15.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Parku Naukowo - Technologicznego w Ełku

Miejsce pracy: Miasto Ełk

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Park Naukowo-Technologiczny w Ełku

Data udostępnienia: 2018-12-31

Ogłoszono dnia: 2018-12-31 przez Aneta Mróz

Termin składania dokumentów: 2019-01-18 15:30:00

Nr ogłoszenia: O-OP.2110.15.2018

Zlecający: Urząd Miasta Ełku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatel polski,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie lub inżynierskie, preferowane: ekonomiczne, prawnicze lub z zakresu nowych technologii,
 3. minimum 5-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na w/w stanowisku,
 4. min. 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Prawo zamówień publicznych,
 8. znajomość procedur aplikowania o fundusze Unii Europejskiej,
 9. znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości i nowych technologii,
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 11. bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 12. bardzo dobra znajomość obsługi komputera i oprogramowania Microsoft Office,
 13. prawo jazdy kat. B,
 14. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 2. doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu,
 3. doświadczenie we wspieraniu i pozyskiwaniu inwestorów,
 4. doświadczenie w realizacji działań z zakresu nowych technologii lub we współpracy z podmiotami funkcjonującymi w obszarze nowych technologii lub obszarze działalności badawczo – rozwojowej,
 5. znajomość innych języków obcych,
 6. kreatywne podejście do nowych wyzwań, innowacyjność, operatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność dokonywania analiz,
 7. umiejętność prowadzenia negocjacji,
 8. komunikatywność, dyspozycyjność.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zgodnie z zadaniami określonymi w Opisie stanowiska pracy.
Formularz opisu stanowiska pracy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz jest do odbioru w kadrach Urzędu Miasta Ełk, ul. Piłsudskiego 4, pokój nr 103 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.um.elk.pl
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca odbywać się będzie w dwupiętrowym budynku Parku Naukowo – Technologicznego przy ul. Podmiejskiej 5 w Ełku i poza obiektem. Budynek zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy, jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych i wyposażony w windę. Występuje praca przy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załącznika),
 2. curriculum vitae /CV/,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (według załącznika),
 6. opracowanie pisemne, pod nazwą „Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Parku Naukowo – Technologicznego w Ełku w okresie 5-letnim" (maksymalnie 10 stron A 4, czcionka Times New Roman, wielkość czcionki 12, interlinia 1,5). Koncepcja zawierać winna następujące elementy:
a) opis zakresu działalności Parku Naukowo - Technologicznego w Ełku;
b) propozycje nowych oraz rozwoju istniejących form działalności na bazie infrastruktury PN-T;
c) wskazanie źródeł finansowania działalności PN-T z uwzględnieniem dochodów własnych i środków zewnętrznych;
d) wskazanie propozycji inicjatyw (działań) PN-T o wyraźnym charakterze ponadregionalnym oraz o znacznym potencjale wpływu na rozwój regionu;
 1. prezentacja multimedialna, licząca maksymalnie 15 slajdów, z propozycją planu rozwoju Parku Naukowo – Technologicznego w Ełku wynikającą z „Koncepcji funkcjonowania i rozwoju Parku Naukowo – Technologicznego w Ełku w okresie 5-letnim",
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm (według załącznika);
 3. podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Urzędzie Miasta Ełku (według załącznika).
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być odręcznie podpisane przez Kandydata.
 
Dokumenty dodatkowe:
1) dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności, np. o ukończonych kursach, szkoleniach;
2) rekomendacje z poprzednich miejsc pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-01-18 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 18 stycznia 2019 roku do godz. 16:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Dyrektora Parku Naukowo – Technologicznego w Ełku”:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, pok. nr 02, lub
2) pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4.

VII. Informacje dodatkowe:

Etapy procesu selekcji i wyboru kandydata:
a) I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji,
b) II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji wraz z prezentacją „Koncepcji funkcjonowania i rozwoju Parku Naukowo – Technologicznego w Ełku w okresie 5-letnim" oraz rozmowa w języku angielskim w zakresie funkcjonowania PN-T.
 
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu pocztą po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt 1 ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu zostaną odesłane kandydatom.
Dodatkowych informacji udziela:
1) Pan Marcin Radziłowicz – Sekretarz Miasta Ełku. tel. 87 7326208, pok. 108 w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4;
2) Pani Renata Samełko – Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku, tel. 87 7326115, I piętro w budynku Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 6.
 
Informacja o wynikach konkursu:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:/bip.um.elk.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Mróz Data wytworzenia informacji: 2018-12-31
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Mróz Data wprowadzenia do BIP 2018-12-31 11:50:50
Wprowadził informację do BIP: Aneta Mróz Data udostępnienia informacji: 2018-12-31 11:52:03
Osoba, która zmieniła informację: Aneta Mróz Data ostatniej zmiany: 2019-02-01 08:18:32
Artykuł był wyświetlony: 1590 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu