ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: O-OP.2110.14.2018Drukuj informację Ogłoszenie numer: O-OP.2110.14.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku

Miejsce pracy: Miasto Ełk

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Muzeum Historyczne w Ełku

Data udostępnienia: 2018-12-31

Ogłoszono dnia: 2018-12-31 przez Aneta Mróz

Termin składania dokumentów: 2019-01-18 15:30:00

Nr ogłoszenia: O-OP.2110.14.2018

Zlecający: Urząd Miasta Ełku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatel Polski lub Unii Europejskiej oraz obywatel innych państw, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 2. wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie związanym z podstawową działalnością Muzeum (np. historia, historia sztuki, muzealnictwo, kulturoznawstwo, etnografia, konserwacja zabytków, nauka o kulturze),
 3. minimum 5 lat stażu pracy, w tym co najmniej 3 lata pracy na stanowiskach w instytucjach kultury,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. niekaralność za przestępstwo umyślne uniemożliwiające pełnienie funkcji dyrektora;
 6. bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych, a w szczególności przepisów: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o muzeach, ustawy o ochronie zabytków, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
 8. bardzo dobra znajomość języka obcego, preferowane języki: angielski lub niemiecki,
 9. nieposzlakowana opinia,
 10. znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
 11. prawo jazdy kat B.
 
b. Wymagania dodatkowe:
 1. wiedza i doświadczenie z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,
 2. zdolności menedżerskie i organizatorskie oraz umiejętność kierowania zespołem,
 3. komunikatywność, kreatywność, wysoka kultura osobista,
 4. doświadczenie w pracy naukowo – badawczej w obszarze kultury, historii lub nauk pokrewnych,
 5. znajomość dodatkowych języków obcych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. realizacja zadań statutowych Muzeum,
 2. zarządzanie Muzeum,
 3. kształtowanie i koordynowanie działalności merytorycznej Muzeum,
 4. reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,
 5. pozyskiwanie środków finansowych od podmiotów innych niż Gmina Miasta Ełk
 6. współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Miasta Ełku,
 7. kształtowanie pozytywnego wizerunku Muzeum i Miasta Ełku,
 8. działania zmierzające do rozbudowy, rozwoju MHE oraz powiększania zasobów.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca odbywać się będzie w obiekcie Muzeum Historycznego w Ełku jak również na terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej. Budynek Muzeum zapewniają bezpieczne warunki pracy. Występuje praca przy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załącznika),
 2. curriculum vitae /CV/,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (według załącznika),
 6. oświadczenie o niekaralności w związku z pełnieniem funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi (według załącznika),
 7. opracowanie pisemne, pod nazwą „Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Muzeum Historycznego w Ełku w okresie 5-letnim" (maksymalnie 10 stron A 4, czcionka Times New Roman, wielkość czcionki 12, interlinia 1,5). Koncepcja zawierać winna następujące elementy:
a) opis zakresu działalności Muzeum Historycznego w Ełku;
b) propozycje nowych oraz rozwoju istniejących form działalności na bazie infrastruktury MHE;
c) wskazanie źródeł finansowania działalności MHE z uwzględnieniem dochodów własnych i środków zewnętrznych;
d) wskazanie propozycji inicjatyw (działań) MHE o wyraźnym charakterze ponadregionalnym oraz o znacznym potencjale wpływu na rozwój regionu;
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm (według załącznika);
9. podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Urzędzie Miasta Ełku (według załącznika).
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys, koncepcja funkcjonowania oraz oświadczenia dla ważności wymagają autoryzacji (muszą być odręcznie podpisane) przez Kandydata.
 
Dokumenty dodatkowe:
1) dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (np. o ukończonych kursach, szkoleniach);
2) rekomendacje z poprzednich miejsc pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-01-18 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 18 stycznia 2019 roku do godz. 15:30 w kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum Historycznego w Ełku”
1) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku, pok. nr 02, lub
2) pocztą na adres – Urząd Miasta w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4.

VII. Informacje dodatkowe:

Etapy procesu selekcji i wyboru kandydata:
- I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji,
- II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji wraz z prezentacją koncepcji oraz rozmowa w zadeklarowanym języku obcym
w zakresie funkcjonowania Muzeum Historycznego w Ełku.
 
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu pocztą po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt 3 ogłoszenia o konkursie. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu, zostaną odesłane kandydatom.
Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowych informacji udzielać będzie p. Anna Lewandowska – inspektor ds. kultury Urzędu Miasta Ełku tel. 87 7326274, pok. 373 w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.
 
Informacja o wynikach konkursu:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.um.elk.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ełku,
ul. Piłsudskiego 4.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Mróz Data wytworzenia informacji: 2018-12-31
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Mróz Data wprowadzenia do BIP 2018-12-31 11:41:02
Wprowadził informację do BIP: Aneta Mróz Data udostępnienia informacji: 2018-12-31 11:42:47
Osoba, która zmieniła informację: Aneta Mróz Data ostatniej zmiany: 2019-02-01 07:25:12
Artykuł był wyświetlony: 997 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu