ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące

Szczegóły informacji

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Organizacyjny - Referat Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2015-02-27 13:52:56

Termin załatwienia

W dniu złożenia dokumentów

Osoba kontaktowa

Alicja Aleksiejczuk, Joanna Omilian

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta
Referat Spraw Obywatelskich
Ełk, ul.Marsz,J. Piłsudskiego 6
Godziny pracy :
 poniedziałek  ;  8:00  - 16:00
 wtorek, środa, czwartek, piątek  -  7:30  -  15:30

Telefon kontaktowy

87 732 61 00 ; 87 732 61 01

Sposób załatwienia

Od 01.012018 r. istnieje możliwość zameldowania się przez internet. Aby zameldować się
musisz mieć Profil Zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny. Do elektronicznego zgłoszenia należy załączyć:
  • dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub w razie niemożności jego uzyskania - skan (odwzorowanie cyfrowe)
  • dokument elektroniczny zawierający oświadczenie, właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające pobyt w tym lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - skan (odwzorowanie cyfrowe)
  • w przypadku zameldowywania przez pełnomocnika: elektroniczny dokument pełnomocnictwa uwierzytelniony Profilem Zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym (udzielającego pełnomocnictwa
 
W wyniku zameldowania na pobyt stały wydaje się z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy wydawane jest na wniosek.
 
 

Miejsce odbioru

Urząd Miasta
Referat Spraw Obywatelskich
Ełk, ul. Marsz.J. Piłsudskiego 6

Wymagane Dokumenty

 
Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
  • Dowód osobisty albo paszport,
  • Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.  
W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika:
  • Pisemne pełnomocnictwo do zameldowania;
  • Dowód lub paszport pełnomocnika;
W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy). 
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

Czas realizacji

W dniu złożenia dokumentów

Opłaty

Czynność zgłoszenia zameldowania nie podlega opłacie skarbowej.
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom,dzieciom dziadkom i rodzeństwu.
Opłatę można dokonać w Kasie Starostwa Powiatowego w Ełku lub na konto Urzędu Miasta Ełk  -  74 1020 4724 0000 3702 0051 2699
 

Tryb odwoławczy

Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą watpliwosci o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej od której, przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyne.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2017 r. , poz . 657)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu