ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług eksperckich w zakresie Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025

Informacja ogłoszona dnia 2019-01-02 09:33:36 przez Andrzej Lemieszonek, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług eksperckich w zakresie Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 w ramach instrumentu ZIT bis Ełk Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 
Rozeznanie rynku
Zgodnie z art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z poz. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.
Rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (załącznik do Zarządzenia nr 1375/2014 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 16 kwietnia 2014 r.).
 
I. Zamawiający
Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk.
 
II. Przedmiot oferty
 1. Przedmiotem oferty jest świadczenie usług eksperckich w zakresie Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 w ramach instrumentu ZIT” (bis) Ełku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM).
 2. Zadaniem eksperta będzie udział w ocenie wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk dla projektów, które zamierzają ubiegać się o dofinansowania w ramach działań/poddziałań instrumentu ZIT” (bis) Ełku. Oceniana będzie zgodność planowanego projektu ze Strategią. Opis procedury wydawania rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk, w tym zadania eksperta i karta oceny wniosku, stanowi załącznik nr 3.
 3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.
 4. Maksymalna liczba dni świadczenia usług eksperckich – 11 dni.
 5. Liczba dni świadczenia usług eksperckich będzie uzależniona od ilości naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WiM w 2019 r. oraz liczby złożonych wniosków o wydanie rekomendacji w danym naborze. Zamawiający nie gwarantuje wykorzystania pełnej liczby dni świadczenia usług, określonej w pkt. II.4, oraz świadczenia usług w każdym miesiącu realizacji umowy.
 6. Zamawiający każdorazowo przekaże Wykonawcy informację o terminie realizacji usługi. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w sposób zapewniający prawidłową realizację procedury wydawania rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk.
 7. Wynagrodzenie eksperta będzie wypłacane za każdy dzień świadczenia usług. Przez jeden dzień świadczenia usług eksperckich rozumie się ocenę do 4 wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełku. Dzień świadczenia usług eksperckich nie powinien przekroczyć 8 godzin.
 8. Przy określaniu stawki dziennej należy uwzględnić przepisy dot. minimalnej stawki godzinowej wprowadzonej ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265 z późn. zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.
 9. Rozliczenie za wykonane usługi nastąpi po zakończeniu oceny wniosków w ramach danego naboru prowadzonego przez Związek ZIT MOF Ełku, na podstawie arkusza rozliczeniowego przepracowanego czasu, protokołu zdawczo–odbiorczego oraz rachunku/faktury stanowiącego podstawę do wypłacenia wynagrodzenia.
 
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków    
 1. Wykonawcą usługi może być osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:
a) posiada wykształcenie wyższe;
b) korzysta z pełni praw publicznych;
c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
d) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne  przestępstwo skarbowe;
e) nie jest pracownikiem Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Urzędu Miasta Ełku i miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Gminy Ełk i gminnych  jednostek organizacyjnych, Starostwa Powiatowego w Ełku i powiatowych jednostek organizacyjnych;
f) nie jest członkiem ani zastępcą w Komitecie Sterującym Związku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku;
g) wykazuje się bardzo dobrą znajomością Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025,
h) wykazuje się znajomością innych dokumentów strategicznych na poziomie Miasta Ełk, Gminy Ełk i Powiatu Ełckiego,
i) posiada wiedzę lub doświadczenie zawodowe w zakresie opracowywania/wdrażania/ monitorowania lub ewaluacji dokumentów strategicznych bądź projektów/programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Wraz z ofertą należy przedłożyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych osoby świadczącej usługi eksperckie oraz podpisane oświadczenia, stanowiące załącznik nr 2. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia odpowiednich dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia oraz przeprowadzić rozmowy weryfikujące znajomość dokumentów strategicznych wymienionych w lit. g-h.
 
IV. Sposób i miejsce złożenia oferty
Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu (załącznik nr 1 – formularz ofertowy). Do oferty należy dołączyć załącznik nr 2. Załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę i/lub osobę świadczącą usługę ekspercką.
Zamawiający dopuszcza możliwość, w terminie przez siebie ustalonym, jednorazowego uzupełnienia braków formalnych poprzez dostarczenie przez kandydata na eksperta brakujących dokumentów, sprostowania oczywistych omyłek pisarskich, uzupełnienia podpisów.
 
Ofertę należy złożyć do dnia 18 stycznia 2019 r. mailowo na adres (wraz ze skanem dokumentów) bądź osobiście lub drogą pocztową w Urzędzie Miasta Ełku ul. Piłsudskiego 4 19-300 Ełk, z dopiskiem „Oferta -  usługa ekspercka w zakresie Strategii ZIT”. 
 
Liczy się data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 
V. Sposób oceny ofert
1. Kryterium wyboru – najniższa całkowita kwota świadczenia usług eksperckich brutto. 
2. Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana drogą elektroniczną na adres wskazany
w formularzu ofertowym, następnie zostanie podpisana umowa z Wykonawcą. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
4. Od decyzji Gminy Miasta Ełk nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
 
VI. Osoba do kontaktu
Urząd Miasta Ełku - Biuro Związku ZIT MOF Ełk
Andrzej Lemieszonek, tel.: 87 73 26 240, e-mail: 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Lemieszonek Data wytworzenia informacji: 2019-01-02
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Lemieszonek Data wprowadzenia do BIP 2019-01-02 09:30:36
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Lemieszonek Data udostępnienia informacji: 2019-01-02 09:33:36
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Lemieszonek Data ostatniej zmiany: 2019-01-08 07:56:44
Artykuł był wyświetlony: 193 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu