ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi - opracowanie w trzech językach (PL, LT, ENG) e-booka - przewodnika turystycznego dla miast Ełku i Alytusa w ramach projektu „Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski” z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-10-03 11:18:16 Informacja ogłoszona dnia 2018-10-03 11:18:58 przez Magdalena Klimowicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ełk, dnia 3 października 2018 r.
SR.042.2.7.2018.EP    
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi - opracowanie w trzech językach (PL, LT, ENG) e-booka - przewodnika turystycznego dla miast Ełku i Alytusa w ramach projektu „Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski” z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.
 
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie załącznika nr 5 - Szczegółowe warunki dla polskich beneficjentów dotyczące realizacji zamówień publicznych do Podręcznika Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska z dnia 10 marca 2017 r. dla drugiego naboru oraz Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (Zarządzenie Nr 1375/2014 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 16 kwietnia 2014 r.).
I. Zamawiający
Gmina Miasto Ełk,
ul. Piłsudskiego 4,
19-300 Ełk
II. Przedmiot zamówienia:
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi - opracowanie w trzech językach (PL, LT, ENG) e-booka - przewodnika turystycznego dla miast Ełku i Alytusa w ramach projektu „Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski”
z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.
Kod CPV: 22160000-9- informatory
Kod CPV: 79530000-8 – Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
 1. Opracowanie w trzech językach polskim, litewskim i angielskim wspólnego e-booka –przewodnika turystycznego dla miast Ełku i Alytusa po obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego:
 • 1 wspólna strona tytułowa dla miast Ełku i Alytusa w trzech językach (PL, LT, ENG);
 • Spis treści w trzech językach (PL, LT, ENG);
 • 1 strona tytułowa dla miasta Ełku, 1 strona tytułowa dla miasta Alytus w trzech językach (PL, LT, ENG);
 • Mapa Ełku oraz regionu Ełckiego z zaznaczonymi obiektami i legendą – na jednej stronie oraz  mapa Alytusa oraz regionu olickiego z zaznaczonymi obiektami i legendą- na jednej stronie. Zamawiający wskaże obiekty oraz miejsca, które powinny zostać zaznaczone na mapach, min. jezioro, rzeka, główne ulice, parki, skwery, budynki zabytkowe, instytucje kultury i sportu oraz inne budynki i miejsca według potrzeb Zamawiającego;
 • Charakterystyka i opis obu regionów przygranicznych wraz ze zdjęciami oraz inne ważne informacje – max. 3 strony Ełk, max. 3 strony Alytus (w 3 językach). Wykonawca w ofercie w pkt.3 wskaże ile tekstu (znaków ze spacjami) mieści się na 1 stronie e-booka oraz określi różne warianty składu graficznego strony (zdjęcia + teksty), np. ile tekstu zmieści się na 1 stronie w przypadku, w którym Zamawiający będzie chciał umieścić 2-3 zdjęcia lub 1 większe zdjęcie
 • Prezentacja (opis w 3 językach oraz zdjęcia) najważniejszych obiektów dziedzictwa kulturowego i naturalnego (26 z Ełku, 34 z Alytusa), zdjęcia oraz opis każdego obiektu w trzech językach powinny być przedstawione na jednej stronie. Wykonawca w ofercie w pkt. 3 wskaże ile tekstu (znaków ze spacjami) mieści się na 1 stronie e-booka oraz określi różne warianty składu graficznego strony (zdjęcia + teksty), np. ile tekstu zmieści się na 1 stronie w przypadku, w którym Zamawiający będzie chciał umieścić 2-3 zdjęcia lub 1 większe zdjęcie.
 • Dwie strony w środku e-booka –przewodnika turystycznego będą wykorzystane do informacji wskazanych przez Zamawiającego, np. ważne dane teleadresowe, połączenia komunikacyjne, zdjęcia itp.;
 1. Wszystkie elementy wymienione w punkcie nr 1 powinny być przedstawione w 3 językach (PL, LT, ENG). Część dotycząca Ełku powinna być przedstawiona do akceptacji Zamawiającego w języku polskim (przed oddaniem do tłumaczenia na język litewski, angielski), natomiast część dotycząca Alytusa powinna być przedstawiona do akceptacji w języku litewskim (przed oddaniem do tłumaczenia na język polski, angielski);
 2. Zamawiający dostarczy Wykonawcy listę obiektów, które powinny być przedstawione w e-booku;
 3. Wykonawca odpowiada za poprawny styl, gramatykę, i tłumaczenie we wszystkich językach;
 4. Zdjęcia do e-booka wykona/ dostarczy Wykonawca, prawa autorskie do zdjęć oraz do całego opracowania zostaną przekazane zgodnie z zapisami Umowy;
 5. Zarówno Ełk jak i Alytus będą miały stronę tytułową jedną wspólną.
 6. Publikacja powinna charakteryzować się wyraźnym stylem graficznym, wysokim poziomem artystycznym, estetyką, atrakcyjnością dla turystów i gości obu miast oraz mieszkańców.
 7. E-book będzie zawierał logo oraz odniesienia do Programu, loga Partnerów, imiona i nazwiska tłumaczy;
 8. W trakcie uzgadniania ostatecznej wersji przewodnika Wykonawca będzie przekazywał projekt oraz kontaktował się zarówno z osobą wskazaną do kontaktów ze strony Gminy Miasta Ełk jak też ze strony Centrum Informacji Turystycznej w Alytusie. W przypadku Centrum informacji Turystycznej w Alytusie językiem do kontaktu będzie język angielski lub litewski;
 9. Przygotowanie oraz dostawa wersji elektronicznej publikacji: Wykonawca przekaże ostateczną wersję publikacji w formatach PDF, EPUB, MOBI. Wykonawca przekaże ponadto publikację w wersji edytowalnej, w formacie ustalonym z Zamawiającym.
 10. E-book powinien zostać przygotowany w formatach EPUB, MOBI z możliwością wykorzystania czytników e-booków i innych mobilnych urządzeń elektronicznych (tj. tabletów, telefonów komórkowych itp.) czy stacjonarnych (tj. komputerów klasy PC itp.) przy pomocy ogólnodostępnego oprogramowania do czytania ww. publikacji (np. narzędzia Calibre).
 11. Ilość poprawek i korekt nanoszonych w e-booku będzie nieograniczona - aż do uzyskania ostatecznej akceptacji Zamawiającego.
 12. Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne informacje do opracowania tekstu. Wykonawca opracuje tekst do e-booka oraz zatwierdzi u Zamawiającego;
III. Czas realizacji zamówienia:
Do 18 stycznia 2019 r.
IV. Sposób wyboru oferty:
 1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto.
 2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełniania lub doprecyzowania treści ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
 4. Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana protokołem oraz umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta. następnie zostanie podpisana umowa z wykonawcą spełniającym warunki zapytania.
 5. Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
V. Podwykonawstwo
Zamawiający dopuszczają do  realizacji zamówienia Podwykonawców.
Zamawiający żądają wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
VI. Składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VII. Przesłanki do zmiany lub rozwiązania umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania umowy w przypadku zaistnienia sytuacji niezależnych od Zamawiającego uniemożliwiających sfinansowanie przedmiotu umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku: 
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego lub z przyczyn
niezależnych lub usprawiedliwionych przez Wykonawcę,
5) zaistnienia okoliczności spowodowane czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa,
nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na realizację
postanowień umowy,
6) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
7) aktualizacji danych Wykonawcy lub Zamawiającego poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby czy zmianę formy prawnej.
VIII. Brak powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
Wykonawca oświadcza, że:
nie jestem powiązany/na osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne powiązana osobowe lub kapitałowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
            a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
            b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
            c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
            d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
IX. Termin, miejsce oraz sposób złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do 11 października 2018 r. do godziny 15:30 osobiście lub drogą pocztową (w zamkniętej kopercie) w Urzędzie Miasta w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk z dopiskiem: Oferta na opracowanie e-booka w ramach projektu „Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski” z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.
X. Osoba do kontaktu:
Emilia Pachucka, e-mail: , 87 732 61 21
XI. Postanowienia końcowe
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 922) niniejszym informuję, iż:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ełku jest Prezydent Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, zwany dalej w skrócie Administratorem.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia tego zapytania ofertowego.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego czynności kontrolnych i audytowych.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych w ofercie jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w zapytaniu ofertowym mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcia oraz wykonania umowy.
 
                                                                                                                                                                           Zastępca Prezydenta
                                                                                                                                                                                Artur Urbański

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Emilia Pachucka Data wytworzenia informacji: 2018-10-03 11:18:00
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Pachucka Data wprowadzenia do BIP 2018-10-03 11:18:16
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Klimowicz Data udostępnienia informacji: 2018-10-03 11:18:58
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Klimowicz Data ostatniej zmiany: 2018-10-16 13:26:50
Artykuł był wyświetlony: 126 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu