ˆ

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi tłumaczenia ustnego z języka polskiego na litewski i litewskiego na polski podczas 2-dniowej wizyty studyjnej dla 34 uczestników (15-oro dzieci oraz 2 opiekunów z Polski, 15-oro dzieci oraz 2 opiekunów z Alytusa) w ramach projektu „Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa”, współfinansowanego z Programu INTERREG V-A Litwa – Polska.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-10-02 09:06:47 Informacja ogłoszona dnia 2018-10-02 09:10:47 przez Magdalena Klimowicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ełk, 1 października  2018 r.
 
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi tłumaczenia ustnego z języka polskiego na litewski i litewskiego na polski podczas 2-dniowej wizyty studyjnej dla 34 uczestników (15-oro dzieci oraz 2 opiekunów z Polski, 15-oro dzieci oraz 2 opiekunów z Alytusa) w ramach projektu „Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa”, współfinansowanego z Programu INTERREG V-A Litwa – Polska.
 
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie załącznika nr 5 - Szczegółowe warunki dla polskich beneficjentów dotyczące realizacji zamówień publicznych do Podręcznika Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska z dnia 10 marca 2017 r. dla drugiego naboru.
I. Zamawiający:
Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19 – 300 Ełk
II. Przedmiot oferty:
1) Świadczenie usługi tłumaczenia ustnego z języka polskiego na litewski i litewskiego na polski podczas 2-dniowej wizyty studyjnej dla 34 uczestników (15-oro dzieci oraz 2 opiekunów z Polski, 15-oro dzieci oraz 2 opiekunów z Alytusa ) w ramach projektu „Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa”, współfinansowanego z Programu INTERREG V-A Litwa – Polska.
 
2) Tłumaczenie na bieżąco, bez wcześniej przygotowanego tekstu z języka polskiego na litewski
i litewskiego na polski podczas 2-dniowej wizyty studyjnej w ramach projektu „Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa”, współfinansowanego z Programu INTERREG V-A Litwa – Polska.
3) Miejsce wykonania przedmiotu umowy: Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku.
4) Dojazd do miejsca wykonania przedmiotu umowy w zakresie Wykonawcy.
5) Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy noclegu oraz wyżywienia.
6) Wymogi dotyczące Tłumacza:
  1. czas pracy Tłumacza liczy się od chwili rozpoczęcia spotkania do faktycznego zakończenia spotkania. W szczególnych okolicznościach czas pracy Tłumaczy może się przedłużyć ze względu na faktyczny czas trwania spotkania, wykraczający poza pierwotne szacunki określone w zleceniu. W takich przypadkach Wykonawca zobowiązuje się do kontynuowania usługi tłumaczenia ustnego aż do zakończenia spotkania. Czas trwania do 8 godzin (1 godzina=60 min)  każdego dnia wizyty studyjnej.
  2. Wykonawca zobowiązuje się, że ustne będą wykonywane przez tłumaczy mających doświadczenie w tłumaczeniach, terminowo, ze starannością, na warunkach określonych w Umowie;
  3. Tłumacz ma obowiązek stawić się w stroju formalnym w ustalonym miejscu przez Zamawiającego najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem spotkania, w celu uzgodnienia szczegółów.
III. Termin wykonania usługi:
25-26 października 2018 r.
IV. Oferta powinna zawierać:
Specyfikację przewidywanych kosztów związanych z przedmiotem zamówienia (cena brutto).
V. Miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do  10 października 2018 r., do godziny 15:30 osobiście (w zamkniętej kopercie) lub drogą pocztową w Urzędzie Miasta w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk z dopiskiem „Oferta na świadczenie usługi tłumaczenia podczas 2-dniowej wizyty studyjnej w ramach projektu „Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa”, współfinansowanego z Programu INTERREG V-A Litwa – Polska.
VI. Sposób wyboru oferty:
  1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto.
  2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełniania lub doprecyzowania treści ofert.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
  4. Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana protokołem oraz umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta. następnie zostanie podpisana umowa z wykonawcą spełniającym warunki zapytania.
  5. Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie
VII. Osoba do kontaktu:
Emilia Pachucka, tel. 87 73 26 121, e-mail:
VIII. Postanowienia końcowe
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 922) niniejszym informuję, iż:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ełku jest Prezydent Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, zwany dalej w skrócie Administratorem.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia tego zapytania ofertowego.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego czynności kontrolnych i audytowych.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych w ofercie jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w zapytaniu ofertowym mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcia oraz wykonania umowy.
                                                                                                                                                                            Prezydent Miasta
                                                                                                                                                                         Tomasz Andrukiewicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Emilia pachucka Data wytworzenia informacji: 2018-10-02 09:05:00
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia pachucka Data wprowadzenia do BIP 2018-10-02 09:06:47
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Klimowicz Data udostępnienia informacji: 2018-10-02 09:10:47
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Klimowicz Data ostatniej zmiany: 2018-10-12 14:00:21
Artykuł był wyświetlony: 64 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu