ˆ

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Ełku przy ul. Księżnej Anny, oznaczonej jako działka o numerze 691/25 na czas nieoznaczony z przeznaczeniem pod tereny zielone i rekreacyjne

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-03-07 12:09:58 Informacja ogłoszona dnia 2018-03-07 12:10:35 przez Paweł Górski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

PG-GN.6845.24.2018.PG
O G Ł O S Z E N I E
 
Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ełku stanowiącej własność Gminy Miasta Ełk, według poniższego zestawienia:
 
1.
Położenie nieruchomości
Ełk, ul. Księżnej Anny
2.
Oznaczenie nieruchomo­ści (obręb - numer dział­ki)
1-691/25
3.
Numer księgi wieczystej
OL1E/00012943/2
4.
Powierzchnia nierucho­mości
0,1837 ha
5.
Powierzchnia przezna­czona do dzierżawy
0,0385 ha
6.
Lokalizacja przedmiotu dzierżawy
7.
Cel dzierżawy
Tereny zielone i rekreacyjne
8.
Termin przetargu
11 kwietnia 2018 roku o godz. 09:00
9.
Miejsce przetargu
Urząd Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. marsz. J. Piłsudskiego 4
pokój 120 (mała sala konferencyjna)
10.
Warunek przystąpienia do przetargu
Wpłacenie wadium w walucie polskiej na rachunek Urzędu Miasta Ełku pro­wadzony w banku PKO BP S.A. nr rachunku 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538.
11.
Wysokość wadium
210,00 zł (słownie: dwieście dziesięć złotych 00/100)
12.
Termin wpłacenia wa­dium
6 kwietnia 2018 roku
13.
Cena wywoławcza (mie­sięczna opłata dzierżaw­na netto)
70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100)
14.
Minimalne postąpienie
10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100)
15.
Stawka podatku VAT
Wysokość opłaty dzierżawnej uzyskanej w przetargu będzie powiększana o podatek VAT według stawki podstawowej.
16.
Oznaczenie w ewidencji gruntów
Lzr/Ł - grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (łąkach trwa­łych)
17.
Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zago­spodarowania prze­strzennego
Teren znajduje się w obszarze oznaczonym w planie miejscowym, zwanym „Ełk – Osiedle Grunwaldzkie II” symbolem 9MN w brzmieniu: „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”.
18.
Opis terenu
Teren jest nieutwardzony, nieużytkowany, przez teren przebiegają następu­jące sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna. Wydzierżawiający zastrzega możliwość wejścia na dzierżawiony teren za­rządców sieci uzbrojenia technicznego terenu w przypadku konieczności przeprowadzenia robót eksploatacyjno-konserwacyjnych, przebudowy i na­praw sieci. Lokalizacja elementów zagospodarowania przedmiotu dzierża­wy nie może utrudniać dojazdu sprzętem specjalistycznym, prowadzenia czynności, o których w zdaniu poprzedzającym, a także podlega uzgodnie­niu z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku z sie­dzibą przy ul. Suwalskiej 64. Dzierżawca przyjmuje do wiadomości możli­wość wystąpienia awarii istniejących sieci, a co za tym idzie zniszczenie jego mienia o rozmiarach niemożliwych do przewidzenia. Natomiast skutki awarii tych sieci są nieprzewidziane i nie będą obciążały PWiK Sp. z o.o. w Ełku i Wydzierżawiającego.
19.
Termin wnoszenia czyn­szu dzierżawnego
Kwartalnie z góry w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 11 listo­pada każdego roku. Uchybienie terminowi płatności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.
20.
Okres dzierżawy
Nieoznaczony
21.
Zasady aktualizacji czyn­szu dzierżawnego
Wydzierżawiający zastrzega sobie możliwość podwyższenia opłaty dzier­żawnej do wysokości zgodnej z obowiązującym zarządzeniem Prezydenta Miasta w tej sprawie w przypadku, kiedy podstawowa stawka czynszu w strefie obejmującej dzierżawioną działkę przekroczy stawkę uzyskaną w wyniku przetargu
22.
Uwagi
Osoba ustalona dzierżawcą nieruchomości zobowiązana jest do zawarcia umowy dzierżawy w terminie wyznaczonym przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku w cią­gu 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Dzierżawca nie ma prawa przelewać w części ani w całości swych upraw­nień z tytułu dzierżawy na rzecz osób trzecich, jak również nie może bez zgody Wydzierżawiającego na wydzierżawianym terenie czynić żadnych in­westycji, które byłyby niezgodne z jej dotychczasowym przeznaczeniem.
Po zakończeniu umowy, Dzierżawca jest zobowiązany do usunięcia swoje­go mienia i uporządkowania przedmiotu dzierżawy we własnym zakresie bez prawa roszczeń od Wydzierżawiającego. W przypadku niedoprowadze­nia przedmiotu dzierżawy do stanu poprzedniego czynność tą wykona Wy­dzierżawiający na koszt Dzierżawcy. Mienie pozostawione na terenie dzier­żawy, po zakończeniu umowy dzierżawy, zostanie usunięte lub przeniesio­ne, na koszt Dzierżawcy, w miejsce składowania bez odszkodowania za jego ewentualne uszkodzenie lub zniszczenie. W przypadku, gdy po zakoń­czeniu umowy okaże się, że zagospodarowanie przedmiotu dzierżawy jest trwale związane z gruntem i nie ma możliwości jego usunięcia, zostanie ono nieodpłatnie przejęte przez Wydzierżawiającego, bez możliwości zwro­tu nakładów (kosztów) oraz bez obciążeń finansowych. Nakłady poniesione przez Dzierżawcę na polepszenie przedmiotu dzierżawy nie podlegają zwrotowi.
23.
Dodatkowe informacje w sprawie
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzę­du Miasta Ełku (pokój 234, tel. 87-732-62-34)
 
Z up. PREZYDENTA
Artur Urbański
Zastępca Prezydenta Miasta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Górski Data wytworzenia informacji: 2018-03-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Górski Data wprowadzenia do BIP 2018-03-07 12:09:58
Wprowadził informację do BIP: Paweł Górski Data udostępnienia informacji: 2018-03-07 12:10:35
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Górski Data ostatniej zmiany: 2018-03-07 12:10:56
Artykuł był wyświetlony: 256 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu