ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału ½ części nieruchomości tj. lokalu mieszkalnego nr 7 położonego na III piętrze w budynku nr 13 przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ełku.

Informacja ogłoszona dnia 2018-12-18 14:12:05 przez Anna Hanusko , informacja należąca do archiwum

Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału ½ części nieruchomości tj. lokalu mieszkalnego nr 7 położonego na III piętrze w budynku nr 13 przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ełku.

"Prezydent Miasta Ełku
ogłasza pierwszy
przetarg ustny nieograniczony
 
na sprzedaż udziału ½ części nieruchomości tj. lokalu mieszkalnego nr 7 położonego na III piętrze w budynku nr 13 przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ełku.
Pow. użytkowa całego lokalu - 47,80 m2 .
Powierzchnia użytkowa całego pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy - 3,10 m2.
 
Cena wywoławcza udziału ½ części lokalu - 64.000,00 zł
Wadium - 12.800,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 31 stycznia 2019 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4.
 
W przetargu mogą brać udział osoby, które:
1/ wniosą wadium w terminie do dnia 25 stycznia 2019 r.
a) w pieniądzu - na rachunek Urzędu Miasta w Ełku Nr PKO BP 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538;
b) w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego – poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku, pok.235;
2/ nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Ełku, i złożą oświadczenie o niezaleganiu w opłatach, w Biurze Obsługi Kancelaryjnej Urzędu Miasta Ełku - pokój nr 02, w terminie do dnia 25 stycznia 2019 r.
 
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem nr 13 przy ul. Piłsudskiego ujawniona jest w Księdze Wieczystej nr OL1E/00038992/8.
Nieruchomość lokalowa ujawniona jest w Księdze Wieczystej nr OL1E/00049503/4.
 
Nabywca udziału ½ części będzie mógł jednocześnie nabyć pozostały udział ½ części, który zostanie sprzedany przez pełnomocnika współwłaściciela za cenę odpowiadającą cenie uzyskanej z przetargu.
 
Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który swoimi ustaleniami obejmowałby nieruchomość, położoną na terenie obrębu 1 miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 13, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów numerem 212/4, i Rada Miasta Ełku nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze obejmującym ww. działkę.
Ponadto informuję, iż Prezydent Miasta Ełku wydał, na wniosek PWiK Sp. z o.o., decyzję nr 1/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku, ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającą na „przebudowie kanalizacji sanitarnej os. CENTRUM w Ełku, realizowanego w ramach projektu „poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk II”, zgłoszonego do konkursu projektów POIS 2014-2020 działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, na terenie obejmującym m.in. nieruchomość nr 212/4.
Brak jest pozostających w obrocie prawnym decyzji ustalających warunki zabudowy dla przedmiotowej działki.
Jednocześnie informuję, iż ww. działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, w myśl ustawy
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398 t.j.).
 
UWAGA!
Gmina Miasto Ełk nabyła udział ½ lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku nr 13 przy ul. Piłsudskiego w drodze spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W tej sprawie komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku Adam Ciesielski pismem nr Km 788/17 z dnia 18.06.2018 r. wykonał spis inwentarza. Stan czynny spadku wynosi 63.602,27 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwa złote dwadzieścia siedem groszy), a stan bierny spadku (zadłużenia) wynosi 112.696,74 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt cztery grosze).
Długi spadkowe po zmarłym właścicielu na dzień 18.06.2018 r. wynosiły:
- zadłużenie wynikające ze spraw egzekucyjnych w łącznej kwocie 111.558,43 zł
- zadłużenie wynikające z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego na rzecz PKO BP S.A. w kwocie 213,87 zł
- zadłużenie z tytułu niespłaconego limitu debetowego na rzecz Banku Pocztowego S.A. w kwocie 500,49 zł
- zadłużenie wynikające z rachunków bankowych na rzecz Banku Pekao S.A. w łącznej kwocie 423,95 zł,
Wierzyciele zostaną spłaceni ze środków uzyskanych ze sprzedaży przedmiotowego własnościowego prawa do lokalu.
 
Cena sprzedaży ½ części nieruchomości lokalowej mieszkalnej zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).
 
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo do lokalu.
 
Osoba ustalona nabywcą udziału ½ części lokalu zobowiązana jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu.
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży pokryje nabywca udziału ½ części lokalu.
 
Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca udziału ½ części nieruchomości lokalowej mieszkalnej nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej prawo do udziału ½ części lokalu w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy przenoszącej prawo do lokalu, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo do udziału ½ części lokalu mieszkalnego nabywca nieruchomości pokryje koszt sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 230,00 (dwieście trzydzieści złotych), który uiścić należy przed zawarciem umowy sprzedaży.
 
Szczegółowe warunki przetargu oraz bliższe informacje o nieruchomości podane są w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie (I piętro), na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku i w Biuletynie Informacji Publicznych oraz pod nr tel. 87 732 61 35.”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Hanusko Data wytworzenia informacji: 2018-12-18
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Hanusko Data wprowadzenia do BIP 2018-12-18 14:00:02
Wprowadził informację do BIP: Anna Hanusko Data udostępnienia informacji: 2018-12-18 14:12:05
Osoba, która zmieniła informację: Anna Hanusko Data ostatniej zmiany: 2019-01-23 08:50:41
Artykuł był wyświetlony: 269 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu