ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Sikorskiego, o obszarze 0,0016 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę gospodarczo-garażową.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-10-04 07:25:35 Informacja ogłoszona dnia 2018-10-04 07:29:33 przez Ewa Galińska, informacja należąca do archiwum

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Sikorskiego, o obszarze 0,0016 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę gospodarczo-garażową.

Prezydent Miasta Ełku
 
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami)
 
podaje do publicznej wiadomości
 
iż, w siedzibie Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego nr 4, w dniach 05.10.2018 r. – 25.10.2018 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I piętro) wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Łukasiewicza, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Ełk nr: 2517/1 (księga wieczysta nr OL1E/00016510/6)  i 1325/67 (księga wieczysta nr OL1E/00013491/5) o łącznej pow. 0,0016 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę gospodarczo-garażową zwartą.
Ww. nieruchomość zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ełku, zwanym „EŁKŁUKASIEWICZA II”, uchwalonym uchwałą nr IV.41.15 Rady Miasta Ełku z dnia 24 lutego 2015 roku, objęta jest ustaleniami kwartału, oznaczonego na rysunku planu symbolem 13.KP - S, dla którego zapisy tekstu planu brzmią:
„§ 18. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 13.KP-S:
1) przeznaczenie – zabudowa garażowa;
2) zasady podziału geodezyjnego:
a) dopuszcza się, z zastrzeżeniem lit. b, podział na działki budowlane o dowolnej powierzchni minimalnej,
b) dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch działek budowlanych, przeznaczonych wyłącznie na potrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni nie większej niż 0,01 ha każda,
c) dopuszcza się wydzielenie działek niesamodzielnych;
3) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) budynki garażowe wielostanowiskowe, budynki garażowe w zabudowie szeregowej złożone co najmniej z trzech sąsiadujących ze sobą budynków; dopuszcza się prowadzenie działalności usługowej w istniejących w dniu uchwalenia planu budynkach garażowych,
b) wysokość budynków - do 4 m, przy czym obowiązuje jednakowa wysokość budynków w zabudowie szeregowej,
c) liczba kondygnacji nadziemnych – jedna,
d) geometria dachów – dachy o nachyleniu połaci pod kątem 20° lub mniejszym, przy czym obowiązuje jedna forma dachów budynków w zabudowie szeregowej,
e) powierzchnia zabudowy - do 50% powierzchni terenu,
f) powierzchnia terenu biologicznie czynnego – od 10% powierzchni terenu,
g) dopuszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m, z zastrzeżeniem lit. h,
h) dopuszcza się lokalizację budynków ścianą z otworami drzwiowymi przy wspólnej granicy działki budowlanej i działki niesamodzielnej
4) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynków infrastruktury technicznej:
a) wysokość – do 5 m,
b) liczba kondygnacji nadziemnych – jedna,
c) geometria dachów – dachy o nachyleniu połaci pod kątem 30˚ lub mniejszym,
d) powierzchnia zabudowy – do 100% powierzchni działki budowlanej, o której mowa w pkt 2 lit. b,
e) powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej, o której mowa w pkt 2 lit. b – nie wymaga się
5) obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej - do drogi publicznej 16.KD-L - pośrednio poprzez drogę wewnętrzną 19.KD-W lub działki niesamodzielne;
6) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 0,1%.
 
Działka nr 1325/69 nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398).
 
Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Marszałka Piłsudskiego 4, pok. 235, tel. 87 7326235.
 
                                                                                                        Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                                        Artur Urbański

Załączniki

  • wykaz (PDF, 1.2 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-10-04 07:27:47 | Data wytworzenia informacji: 2018-10-04 00:00:00
  • mapa (PNG, 610.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-10-04 07:27:47 | Data wytworzenia informacji: 2018-10-04 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Galińska Data wytworzenia informacji: 2018-10-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Galińska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-04 07:25:35
Wprowadził informację do BIP: Ewa Galińska Data udostępnienia informacji: 2018-10-04 07:29:33
Osoba, która zmieniła informację: Ewa Galińska Data ostatniej zmiany: 2018-10-04 07:29:33
Artykuł był wyświetlony: 142 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu