ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku pomiędzy ul. Łukasiewicza i ul. Słoneczną, o obszarze 0,0513 ha.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-08-16 08:06:29 Informacja ogłoszona dnia 2018-08-16 08:09:33 przez Ewa Galińska, informacja należąca do archiwum

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku pomiędzy ul. Łukasiewicza i ul. Słoneczną, o obszarze 0,0513 ha.

PREZYDENT MIASTA EŁKU
ogłasza
pierwszy przetarg ustny ograniczony
 
do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, położonych w obrębie 2 miasta Ełk, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 1279/1 i 1279/10, 1279/11, 1279/23, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku, pomiędzy ul. Łukasiewicza i ul. Słoneczną, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr: 1279/28, 1279/24 o łącznej pow. 0,0513 ha, jako użytek gruntowy ”Bp” - zurbanizowane tereny niezabudowane.
 
Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr OL1E/00013491/5.
 
Według mapy zasadniczej:
- w południowo-zachodniej części działki nr 1278/28 znajduje się skarpa,
- we wschodniej części działek o nr 1279/28, 1279/24 znajduje się ogrodzenie użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej działki o nr: 1279/1 i 1279/10.
 
Zgodnie z opisem rzeczoznawcy majątkowego nieruchomość całkowicie zakrzaczona, porośnięta drzewami.
 
Uzbrojenie w pasie drogowym ulicy Słonecznej - sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, gazowa; w ulicy Łukasiewicza - sieć wodociągowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna.
 
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ełku, zwanym „EŁKŁUKASIEWICZA II”, uchwalonym uchwałą nr IV.41.15 Rady Miasta Ełku z dnia 24 lutego 2015 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 1045 z dnia 23 marca 2015 roku, nieruchomości położone na terenie obrębu 2 miasta Ełku, oznaczone w operacie ewidencji gruntów numerami: 1279/24 i 1279/28, objęte są ustaleniami kwartału oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.MN/U, dla którego zapisy tekstu planu brzmią:
§ 10. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.MN/U, 4.MN/U:
 1. przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa usługowa;
 2. zasady podziału geodezyjnego:
 3. dopuszcza się, z zastrzeżeniem lit. b, podział na działki budowlane, przy zapewnieniu minimalnej powierzchni 0,10 ha,
 4. dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż trzech działek budowlanych na każdym terenie, przeznaczonych wyłącznie na potrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni nie większej niż 0,01 ha każda,
 5. dopuszcza się wydzielenie działek niesamodzielnych;
 6. zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 7. budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne z lokalami usługowymi, budynki usługowe,
 8. dopuszcza się dodatkowo, poza budynkami, o których mowa w lit. a budynki garażowe, gospodarcze lub garażowo-gospodarcze,
 9. w budynkach mieszkalnych z lokalami usługowymi, o których mowa lit. a, dopuszcza się nie więcej niż jeden lokal mieszkalny oraz lokalizowanie usług w pierwszej kondygnacji nadziemnej lub kondygnacjach podziemnych,
 10. wysokość budynków:
 11. do 12 m - w przypadku budynków, o których mowa w lit. a,
 12. do 5 m - w przypadku budynków, o których mowa w lit. b,
 13. liczba kondygnacji nadziemnych:
 14. do trzech - w przypadku budynków, o których mowa w lit. a,
 15. jedna - w przypadku budynków, o których mowa w lit. b,
 16. geometria dachów:
 17. dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu połaci pod kątem 30° - 50° - w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub mieszkalnych z lokalami usługowymi,
 18. dachy o nachyleniu połaci pod kątem 50° lub mniejszym - w przypadku budynków innych niż wymienione w tiret pierwsze,
 19. powierzchnia zabudowy - do 40% powierzchni działki budowlanej,
 20. powierzchnia terenu biologicznie czynnego – co najmniej 20% powierzchni działki budowlanej,
 21. linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu,
 22. dopuszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy i lit. k, lokalizację budynków, o których mowa w lit. b oraz budynków usługowych, ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m,
 23. lokalizację budynków, o których mowa w lit. b, dopuszcza się wyłącznie na tyłach działek budowlanych, w odległości nie mniejszej niż 5 m od linii zabudowy;
 24. zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynków infrastruktury technicznej:
 25. wysokość – do 5 m,
 26. liczba kondygnacji nadziemnych – jedna,
 27. geometria dachów – dachy o nachyleniu połaci pod kątem 30˚ lub mniejszym,
 28. powierzchnia zabudowy – do 100% powierzchni działki budowlanej, o której mowa w pkt 1 lit. b,
 29. powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej, o której mowa w pkt 1 lit. b – nie wymaga się;
 30. obsługa komunikacyjna:
 31. parkowanie pojazdów – należy zapewnić minimum 1,5 stanowiska postojowego na każdy lokal mieszkalny, a także minimum jedno stanowisko postojowe:
 32. na każde rozpoczęte 30 m2 powierzchni usług handlu,
 33. na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni usług innych niż handel,
przy czym miejsca postojowe w budynkach winny znajdować się w poziomach kondygnacji podziemnych lub pierwszej kondygnacji nadziemnej,
 1. dostęp do drogi publicznej - do przyległych dróg publicznych - bezpośrednio lub pośrednio poprzez drogę wewnętrzną 18.KD-W lub działki niesamodzielne.
 2. stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 30%.
 
Ww. działki nie są położone na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1023 z późn. zm).
 
Zgodnie z zarządzeniem nr 1506.2018 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 12 czerwca 2018 r. ww. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, położonych w obrębie 2 miasta Ełk, oznaczonych w ewidencji gruntów nr:
1) 1279/1 i 1279/10,
2) 1279/11,
3) 1279/23.
Przedmiotowy teren, stanowiący działki oznaczone nr: 1279/28 i 1279/24 nie może być zagospodarowany jako odrębna nieruchomość, ponieważ jego wymiary i kształt uniemożliwiają zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zwanym „Ełk- Łukasiewicza II”. Nieruchomość ta może podlegać zagospodarowaniu wraz z jedną z przyległych działek.
 
Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 73 000,00 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wadium – 14 000,00 zł (czternaście tysięcy złotych), brutto, w tym podatek VAT 23%.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2018 r., o godz. 1000, w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4.
 
W przetargu ograniczonym mogą brać udział osoby, które:
1) są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych w Ełku w obrębie 2 miasta Ełk, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów nr: 1279/1 i 1279/10, 1279/11, 1279/23.
2) wniosą wadium w terminie do dnia 14 września 2018 r.:
a) w pieniądzu na rachunek Urzędu Miasta Ełku Nr PKO Bank Polski 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538;
b) w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku (pokój nr 235).
3) nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Ełku, i złożą oświadczenie o niezaleganiu w opłatach, w Biurze Obsługi Kancelaryjnej Urzędu Miasta Ełku - pokój nr 02, w terminie do dnia 14 września 2018 r.
 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 
Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 
Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 
Przed zawarciem umowy sprzedaży nabywca nieruchomości pokryje koszt sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 180,00 (sto osiemdziesiąt złotych), koszty wydania wyrysu geodezyjnego w kwocie 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych) i koszt podziału geodezyjnego w kwocie 940,00 zł (dziewięćset czterdzieści złotych).
 
Sprzedający powiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia umowy sprzedaży oraz opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej, pokryje nabywca nieruchomości.
 
Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Realizacja inwestycji zgodnie z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanym „EŁK - ŁUKASIEWICZA II”.
 
Gminie Miastu Ełk przysługuje prawo pierwokupu na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.121 ze zmianami).
 
Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
 
Ewentualna wycinka drzew i krzewów znajdujących się w obrębie nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie koszty z tym związane ponosi nabywca nieruchomości.
 
Koszty ewentualnego wznowienia znaków znaków granicznych ponosi nabywca.
Zgodnie z art.152 Kodeksu cywilnego właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymaniu stałych znaków granicznych, koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.
 
Przyłącza do istniejących sieci nabywca nieruchomości wykona własnym staraniem na własny koszt, po uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami poszczególnych sieci.
Nabywca wystąpi do PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Ełk o uzyskanie technicznych warunków zasilania nieruchomości w energię elektryczną.
 
Sprzedający nie wyklucza możliwości pośredniego posadowienia budynku i nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu.
 
Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.
 
Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.
 
Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku.
Prezydent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.
W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.
 
Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
 
W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Prezydenta Miasta Ełku poda do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń (pierwsze piętro) w Urzędzie Miasta Ełku na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
 
Szczegółowe warunki przetargu oraz bliższe informacje o nieruchomości podane są w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk (I piętro), w załączniku do niniejszego ogłoszenia, oraz pod nr tel. (87) 732 62 35.
 
                                                                                      Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                      Artur Urbański

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Galińska Data wytworzenia informacji: 2018-08-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Galińska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-16 08:06:29
Wprowadził informację do BIP: Ewa Galińska Data udostępnienia informacji: 2018-08-16 08:09:33
Osoba, która zmieniła informację: Ewa Galińska Data ostatniej zmiany: 2018-09-11 09:59:29
Artykuł był wyświetlony: 159 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu