ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Szczegóły informacji

REMONT I ADAPTACJA BUDYNKU POKOSZAROWEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA DOROSŁYCH W EŁKU

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Miasto Ełk

Finansowanie: Finansowana ze środków rezerwy celowej budżetu państwa zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2008 rok

Nr UZP: 226397-2008

Termin składania ofert / wniosków: 2008-10-17 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2008-10-17 11:00:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4,19 - 300 Ełk pok. nr 14 (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2008-09-19 przez Marek Szorc

Treść:

 

BZP-341/10/2008
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBÓT BUDOWLANYCH
REMONT I ADAPTACJA BUDYNKU POKOSZAROWEGO NA
 
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA DOROSŁYCH W EŁKU
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – robót budowlanych
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ełk
Adres zamawiającego:
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4
19-300 Ełk
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.elk.pl
   
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT I ADAPTACJA BUDYNKU POKOSZAROWEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA DOROSŁYCH W EŁKU
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych budowlano - instalacyjnych na parterze związanych z adaptacją budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy dla Dorosłych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem działki w następującym zakresie:
Branża budowlana:
- wykonanie ocieplenia z wełny mineralnej od wewnątrz ścian zewnętrznych wraz z zabudową ocieplenia płytami gipsowymi, dwie warstwy na ruszcie stalowym,
- skucie starych tynków wewnętrznych i wykonanie nowych na ścianach i stropach,
- wykonanie posadzek z terrakoty ceramicznej,
- wbudowanie wewnętrznej stolarki drzwiowej,
- wykonanie okładzin ceramicznych na ścianach w kuchni i sanitariatach,
- wykonanie malowania emulsją,
- przebudowa klatki schodowej,
- wykonanie chodnika.
Branża sanitarna:
- wykonanie przyłącza wodociągowego z rur PEø63 wykonane przeciskiem dł. 24 mb.
- przyłącze kan. sanitarne z rur preizolowanych PCV dł. 17 mb
- przyłącze c.o. z rur preizolowanych ø 33,7/90 dł. 16 m (wysoki parametr),
- instalacja wod.- kan. parteru,
- węzeł c.o. dla centralnego ogrzewania,
- montaż grzejników c.o. (parter).
Branża elektryczna:
- wykonanie przyłącza energetycznego,
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej wnętrzowej wraz z osprzętem,
- wykonanie instalacji komputerowej,
- wykonanie instalacji odgromowej.
 
Do ceny oferty należy wliczyć koszty uporządkowanie terenu po zrealizowaniu zadania, obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej. W cenie oferty należy uwzględnić ewentualne roboty, które nie zostały ujęte w kosztorysie przedmiarowym, a które należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym oraz na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w miejscu planowanej budowy. Każdy z oferentów winien odwiedzić miejsce wykonywania robót celem sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w załączonym kosztorysie ślepym elementów niezbędnych do wykonania umowy, a wynikających z załączonej dokumentacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlany, przedmiar robót i kosztorysy ślepe (przykładowe). Załączony przedmiar robót (kosztorys ślepy) określa orientacyjnie zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia, ułatwiając tym samym skalkulowanie ceny. Oferent powinien przeanalizować załączony projekt budowlany i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę oraz kosztorys ofertowy. Załączony przedmiar nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy - umowa jest ryczałtowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcie realizacji.
Inwestycja będzie finansowana ze środków rezerwy celowej budżetu państwa zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2008 rok Część 83- REZERWY CELOWE, poz. 33 przeznaczonej na dotacje celowe na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7 Roboty budowlane,
45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne,
45.23.10.00-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych,
45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
 1. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 10 grudnia 2008 r.
   
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
  III.2) WARUNKI UDZIAŁU
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać warunki wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie prowadzenia robót budowlanych,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny tj.
2.1 mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w tym: osobę o uprawnieniach kierownika robót budowlanych, osobę o uprawnieniach kierownika robót sanitarnych, osobę o uprawnieniach kierownika robót elektrycznych.
2.2 posiadają udokumentowane doświadczenie z wykonania w ciągu ostatnich 5 lat (a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie) co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na wykonaniu remontów obiektów budowlanych na obiekty użyteczności publicznej o wartości co najmniej 400 000 PLN każda,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: posiadają wolne środki w wysokości min. 200 000 PLN lub zdolność kredytową zapewniającą zaciągnięcie kredytu w wymaganej powyżej wysokości lub posiadają kredyt obrotowy do wysokości min. 200 000 PLN,
4. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej co najmniej w zakresie prowadzenia robót budowlanych których dotyczy zamówienie,
5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
 
Oceny spełniania w/w warunków Zamawiający dokona sprawdzając kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów.
 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że:
a) warunek określony w pkt. IX.1. SIWZ spełnia każdy z Wykonawców,
b) warunek określony w pkt. IX..5.SIWZ spełnia każdy z Wykonawców,
c) warunek określony w pkt. IX. 4.SIWZ spełnia każdy z Wykonawców,
d) warunek określony w pkt. IX.2.SIWZ spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy,
e) warunek określony w pkt. IX.3.SIWZ spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy,
 
Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
 
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
 
- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,
- wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów,
- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,
- wykonawców, którzy nie wyrazili zgody na przedłużony okres związania z ofertą.
 
Zamawiający odrzuca ofertę, która:
 
- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,
- w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Dokumenty wymagane:
1.1. Oferta na wykonanie zamówienia Zał. Nr 1
1.2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zał. Nr 2
1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wstawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
1.5. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej co najmniej w zakresie prowadzenia robót budowlanych, których dotyczy zamówienie, na okres co najmniej do końca wymaganego terminu zakończenia robót objętych zamówieniem, a jeśli ubezpieczenie traci ważność przed końcem tego okresu wykonawca załączy zobowiązanie do odnowienia aktualnie posiadanej polisy przynajmniej na czas obejmujący wykonanie zadania.
1.6. Informację o personelu kierowniczym Zał. Nr 3 z kopiami stosownych uprawnień kierownika robót budowlanych, kierownika robót sanitarnych, kierownika robót elektrycznych, i zaświadczeń o przynależności do właściwej izby inżynierów.
1.7. Wykaz robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat zgodnie z warunkami określonymi w opisie warunków udziału w postępowaniu pkt IX ppkt 2.2. Zał. Nr 4
1.8. Informację z banku, że wykonawca posiada wolne środki finansowe w wysokości min.200 000 PLN lub zdolność kredytową zapewniającą zaciągnięcie kredytu w wymaganej powyżej wysokości, lub posiada kredyt obrotowy do wysokości mini. 200 000 PLN.
1.9. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.
 
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.
 
2. Inne wymagane dokumenty:
 
2.1. Kosztorys ofertowy 2 egz. sporządzony na podstawie przekazanej dokumentacji technicznej, w tym1 egz. załączony do oferty luzem.
2.2. Parafowany projekt umowy- Zał. Nr 5.
2.3. W przypadku korzystania z podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wypełnionego Zał. Nr 6.
2.4. Zbiorcze zestawienie kosztorysów ofertowych (załącznik do sporządzenia przez oferenta).
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.elk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Ełku
ul. Piłsudskiego 4,
19 - 300 Ełk
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.10.2008 godzina 09:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego,Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19 - 300 Ełk pok. nr 14 (sekretariat)
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: w dniu 19.09.2008 r. pod nr. 226397-2008
 
Zastępca Prezydenta Miasta Włodzimierz Szelążek
 .......................................................
   
Ełk 08.10.2008r.
 
BZP-341/10/2008
 
 
Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Remont i adaptacja budynku pokoszarowego na Środowiskowy Dom Samopomocy dla Dorosłych w Ełku.
 

Miasto Ełk działając na podstawie art. 38 ust 4 i 6 ustawyz dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób,

że w punkcie XXIV - Załączniki, dodaje nowy punkt, wcześniej niezamieszczony: „załącznik nr 10 – Przedmiary robót, który zgodnie z SIWZ nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy (umowa ryczałtowa).

W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 17 października 2008 r. do godz. 9:00, a otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 października 2008r. o godz. 11:00."

 
 
Jednocześnie informujemy, że dokonana modyfikacja SIWZ jest obowiązująca do uwzględnienia w składanej ofercie.
 
 
 
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marek Szorc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Szorc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-19 08:53:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Szorc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-19 10:23:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zbigniew Dąbrowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-11-20 12:25:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4722 raz(y)