ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Budowa ulic na os. Jeziorna: ul. E. Samsela, M. Kolbe, Św. Franciszka, Jana Bosko, Br. Jakubczaka, Matki Teresy z Kalkuty.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Budowa ulic na os. Jeziorna: ul. E. Samsela, M. Kolbe, Św. Franciszka, Jana Bosko, Br. Jakubczaka, Matki Teresy z Kalkuty.

Szczegóły informacji

Budowa ulic na os. Jeziorna: ul. E. Samsela, M. Kolbe, Św. Franciszka, Jana Bosko, Br. Jakubczaka, Matki Teresy z Kalkuty.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Miasto Ełk

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 152021-2009

Termin składania ofert / wniosków: 2009-10-01 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-10-01 10:00:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta w Ełku ul. Piłsudskiego 4, 19 - 300 Ełk, Pokój nr 14 (sekretariat).

Ogłoszono dnia: 2009-09-10 przez Marek Szorc

Treść:

 
BZP- 341/52/2009
 
Budowa ulic na os. Jeziorna: ul. E. Samsela, M. Kolbe, Św. Franciszka, Jana Bosko, Br. Jakubczaka, Matki Teresy z Kalkuty.
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ełk, ul. M. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 73 26 200, faks 087 73 26 230.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.elk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
 
Budowa ulic na os. Jeziorna: ul. E. Samsela, M. Kolbe, Św. Franciszka, Jana Bosko, Br. Jakubczaka, Matki Teresy z Kalkuty.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy E. Samsela w Ełku na os. Jeziorna(zakres oznakowany na planie zagospodarowania A,B,C,), polegająca na wykonaniu:
a) Branża budowlana:
- wykonanie robót ziemnych, wywiezienie nadmiaru ziemi
- wykonanie koryta pod jezdnię i chodnik
- wykonanie podbudowy pod jezdnię z kruszywa naturalnego z domieszką łamanego gr. 30cm,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm
- wykonanie chodników z kostki betonowej gr.6 cm,
- oznakowanie pionowe,
- wykonanie trawników,
b) Branża sanitarna:
- wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV fi 315mm,
- wykonanie przykanalików z rur fi 160mm ze studzienkami ściekowymi,
- wykonanie studni rewizyjnych fi 1200mm
c) Branża elektryczna
- wykonanie linii oświetlenia ulicznego
 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlany oraz przedmiar robót. Załączony przedmiar robót określazakres robót planowanych do wykonania zamówienia, umożliwiając tym samym skalkulowanie ceny. Rozliczenie robót odbywać się będzie na podstawie obmiaru i kosztorysu powykonawczego. Jeżeli w toku wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą do obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, Wykonawca może żądać dodatkowego wynagrodzenia.
W kosztorysie ofertowym należy wyszczególnić jednostkowe ceny za wykonanie poszczególnych pozycji kosztorysowych oraz materiałów.
 
Gwarancja - 36 miesięcy od daty odbioru końcowego
 
 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45233120-6Roboty w zakresie budowy dróg
45232452-5 Roboty odwadniające
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
 
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Wymagany termin wykonania całości zamówienia: 10 grudzień 2009 r.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
 • Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać warunki wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie prowadzenia robót budowlanych,2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny tj.: 2.1. mają do dyspozycji lub będą dysponowali odpowiednio wykwalifikowanym personelem legitymujący się uprawnieniami budowlanymi:
- kierownika robót drogowych
- kierownika robót sanitarnych,
- kierownika robót elektrycznych,
2.2. posiadają udokumentowane doświadczenie z wykonania w ciągu ostatnich 5 lat (a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie) co najmniej dwóch robót o podobnym charakterze i złożoności, polegających na wykonaniu dróg o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 każda.
Wykonawca musi wykazać również doświadczenie w realizacji sieci sanitarnej tj. zrealizowanie co najmniej jednej roboty o podobnej złożoności obejmującej wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w obszarach zwartej zabudowy.
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: posiadają wolne środki w wysokości min. 450 000 PLN lub zdolność kredytową zapewniającą zaciągnięcie kredytu w wymaganej powyżej wysokości lub posiadają kredyt obrotowy do wysokości min. 450 000 PLN
4. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej co najmniej w zakresie prowadzenia robót budowlanych.
5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że:
 • warunek określony w pkt. IX.1. SIWZ spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy,
 • warunek określony w pkt. IX.5. SIWZ spełnia każdy z Wykonawców,
 • warunek określony w pkt. IX.4. SIWZ spełnia każdy z Wykonawców,
 • warunek określony w pkt. IX.2. SIWZ spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy,
 • warunek określony w pkt. IX.3. SIWZ spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.
 
Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, zamawiający dokona biorąc pod uwagę złożone dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej Specyfikacji, na zasadzie „spełnia” / „nie spełnia”. Wykonawcy nie spełniający chociaż jednego z postawionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, a ich oferty uznane za odrzucone.
 
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
 • wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych,
 • wykonawców, którzy nie wyrazili zgody na przedłużony okres związania z ofertą.
 
Zamawiający odrzuca ofertę, która:
 • jest niezgodna z ustawą,
 • jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych,
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
 • zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 • wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawo zamówień publicznych,
 • jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:
 
1. Dokumenty wymagane:
1.1. Oferta na wykonanie zamówienia Zał. Nr 1.
1.2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zał. Nr 2.
1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przedterminem składania ofert.
1.5. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej co najmniej w zakresie prowadzenia robótbudowlanych,
1.6. Informację o personelu kierowniczym Zał. Nr 3 z kopiami stosownych uprawnień, kierownika robót drogowych, kierownika robót sanitarnych, kierownika robót elektrycznych, i zaświadczeń o przynależności do właściwej izby inżynierów.
1.6.a Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób (personelu kierowniczego), jeżeli w informacji o której mowa p.pkt. 1.6 Wykonawca wskazał osoby, którymi dopiero będzie dysponował.
1.7. Wykaz robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat zgodnie z warunkami określonymi w opisie warunków udziału w postępowaniu pkt IX ppkt 2.2. Zał. Nr 4. - Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające że w/w roboty spełniają cechy określone w SIWZ, a także, że zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, faktury lub inne posiadane przez Wykonawcę dokumenty)
1.8. Informację z banku lub kasy oszczędnościowo - kredytowej, że wykonawca posiada wolne środki finansowe w wysokości min. 450 000 PLN lub zdolność kredytową zapewniającą zaciągnięcie kredytu w wymaganej powyżej wysokości lub posiadają kredyt obrotowy do wysokości min. 450 000 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.9. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.
 
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę uprawnioną do podpisania oferty, za wyjątkiem pełnomocnictwa, które wymagane jest w formie oryginału bądź kopii poświadczonej przez notariusza.
2. Inne wymagane dokumenty:
2.1. Kosztorys ofertowy 2 egz. sporządzony na podstawie przekazanej dokumentacji technicznej, w tym 1 egz. załączony do oferty luzem.
2.2. Parafowany projekt umowy - Zał. Nr 5.
2.3. W przypadku korzystania z podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wypełnionego - Zał. Nr 6.
 
 
3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.elk.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19 - 300 Ełk
IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta w Ełku ul. Piłsudskiego 4, 19 - 300 Ełk, Pokój nr 14 (sekretariat).
IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.4) Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: w dniu 10.09.2009r. Pod nr 152021-2009
Z up. PREZYDENTA
Z-ca Prezydenta Miasta
Artur Urbański

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marek Szorc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Szorc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-10 09:39:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Szorc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-10 10:50:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Szabroński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-10-14 08:06:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3500 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony