ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego „EŁK – NORWIDA”. Drukuj informację Zamówienie publiczne: Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego „EŁK – NORWIDA”.

Szczegóły informacji

Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego „EŁK – NORWIDA”.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Miasto Ełk

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 148445-2009

Termin składania ofert / wniosków: 2009-09-15 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-09-15 10:30:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta w Ełku ul. Piłsudskiego 4, 19 - 300 Ełk, Pokój nr 14 (sekretariat).

Ogłoszono dnia: 2009-09-04 przez Marek Szorc

Treść:

 
 
BZP- 341/51/2009
 
Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego „EŁK – NORWIDA”.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ełk, ul. M. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 73 26 200, faks 087 73 26 230.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.elk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
 
Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego „EŁK – NORWIDA”.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługa
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego „EŁK – NORWIDA” w Ełku (uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/357/02 Rady Miasta Ełku z dnia 27 maja 2002 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 80, poz. 1184 z dnia 4 lipca 2002 r.), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, określonymi w szczególności w art. 15 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz: prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu, prognozy skutków finansowych uchwalenia planu i opracowania ekofizjograficznego.
Projektowany obszar objęty planem wynosi około 1,92 ha.
Liczba mieszkańców na terenie objętym planem – mniejsza niż 2000.
Szczegółowy zakres czynności określa harmonogram rzeczowo - finansowy, który stanowić będzie załącznik do umowy.
Opracowanie planu miejscowego winno nastąpić w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 z dnia 19 września 2003 r. poz 1587) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 tekst jednolity z późn. zm.).
Zakres ustaleń planu winien spełniać co najmniej wymagania określone w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm)
 
Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do przygotowania projektów korespondencji, wykazów
i innych dokumentów, których potrzeba wyłoni się w trakcie opracowania projektu planu miejscowego
i przekazywania ich Zamawiającemu.
 
Wykonawca zamówienia odpowiedzialny jest za pozytywne uzgodnienie projektu planu przez właściwe organy, w zakresie wynikającym z rzetelności realizacji przedmiotu zamówienia.
 
 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71410000-5 Usługi planowania przestrzennego
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Wymagany termin wykonania całości zamówienia: do dnia 6 grudnia 2010 roku
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
 • Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać warunki wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – w szczególności istnieje konieczność wpisu głównego projektanta projektu planu na listę członków izby samorządu zawodowego urbanistów,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
5. spełniają następujące warunki:
5.1. w okresie ostatnich trzech lat opracowali co najmniej 3 projekty planów, porównywalne
z przedmiotem zamówienia (dot. zakresu prac planistycznych objętych przedmiotem zamówienia o powierzchni objętej planem m
in. 2,0 ha),
5.2. powierzą funkcję głównego projektanta planu członkowi izby samorządu zawodowego urbanistów, zatrudnionemu w przedsiębiorstwie wykonawcy lub którym wykonawca będzie dysponował, który posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w samodzielnym projektowaniu przestrzeni oraz kierował opracowaniem nie mniej niż 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które weszły w życie w ciągu ostatnich 3 lat,
5.3. zapewnią udział w pracach zespołu projektowego specjalistów ze wszystkich dziedzin wymaganych w związku z przedmiotem postępowania przetargowego i problematyką planu.
 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że:
-warunek określony w pkt. IX.1. SIWZ spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy,
-warunek określony w pkt. IX.2. SIWZ spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy,
-warunek określony w pkt. IX.3. SIWZ spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy,
-warunek określony w pkt. IX.4. SIWZ spełnia każdy z Wykonawców,
-warunek określony w pkt. IX.5. SIWZ spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy,
 
Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, zamawiający dokona biorąc pod uwagę złożone dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej Specyfikacji, na zasadzie „spełnia” / „nie spełnia”. Wykonawcy nie spełniający chociaż jednego z postawionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, a ich oferty uznane za odrzucone.
 
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
 • wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych,
 • wykonawców, którzy nie wyrazili zgody na przedłużony okres związania z ofertą.
 
Zamawiający odrzuca ofertę, która:
 • jest niezgodna z ustawą,
 • jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych,
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
 • zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 • wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawo zamówień publicznych,
 • jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 
1. Dokumenty wymagane:
1.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.2. oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
1.3. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, mają wymagane uprawnienia, oraz aktualne zaświadczenia o przynależności głównego projektanta planu do Izby Urbanistów,
1.4. wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, a w szczególności:
1.4.a). wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia z określeniem ich funkcji w zespole projektowym, wykształcenia, stażu pracy w planowaniu przestrzennym i posiadanych uprawnień -zał. nr 7 do SIWZ
1.4.b). wykaz prac planistycznych, którymi kierował główny projektant w okresie ostatnich 3 lat, z określeniem lat, w których plany były opracowywane i dat ich wejścia w życie - zał. nr 8 do SIWZ
1.5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób (przewidzianych do realizacji zamówienia), jeżeli w informacji o której mowa pkt. X. 1.4. Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.
1.6. wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości oraz dat ich wejścia w życie - zał. nr 9 do SIWZ
1.7. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zał. nr 6 do SIWZ,
1.8. parafowany projekt umowy - zał. nr 4 do SIWZ,
1.9. parafowany harmonogram rzeczowo – finansowy - zał. nr 1 do SIWZ ,
1.10. dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.
2. Inne wymagane dokumenty:
 
2.1. Oferta na wykonanie zamówienia – zał. nr 5 do SIWZ
 
UWAGA:
Dokumenty winny być złożone w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem dokumentu pełnomocnictwa, które winno zostać złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
 
3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.elk.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19 - 300 Ełk
IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta w Ełku ul. Piłsudskiego 4, 19 - 300 Ełk, Pokój nr 14 (sekretariat).
IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.4) Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: w dniu 04.09.2009r.  pod nr 148445-2009
                                                                     Z up. PREZYDENTA
Z-ca Prezydenta Miasta
Artur Urbański

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marek Szorc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Szorc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-04 12:54:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Szorc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-04 13:39:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Szabroński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-09-24 10:46:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3391 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony