ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: OPRACOWANIE PROJEKTU ZAMIENNEGO PRZEBUDOWY ul. MICKIEWICZA - II ETAPDrukuj informację Zamówienie publiczne: OPRACOWANIE PROJEKTU ZAMIENNEGO PRZEBUDOWY ul. MICKIEWICZA - II ETAP

Szczegóły informacji

OPRACOWANIE PROJEKTU ZAMIENNEGO PRZEBUDOWY ul. MICKIEWICZA - II ETAP

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Miasto Ełk

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 215631 - 2008

Termin składania ofert / wniosków: 2008-09-22 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2008-09-22 10:00:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4,19 - 300 Ełk pok. nr 14 (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2008-09-12 przez Marek Szorc

Treść:

 BZP- 341/09/2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI

OPRACOWANIE PROJEKTU ZAMIENNEGO PRZEBUDOWY ul. MICKIEWICZA - II ETAP

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ełk

Adres zamawiającego:

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4

19-300 Ełk

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.elk.pl

   

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPRACOWANIE PROJEKTU ZAMIENNEGO PRZEBUDOWY ul. MICKIEWICZA - II ETAP

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zamiennego projektu „Przebudowy ulicy Mickiewicza- II etap” opracowanego przez biuro projektów :POLTRAS Sp. z o.o. Zakład Usług Projektowych Białystok w 2004 roku. Projekt wielobranżowy stanowi załącznik do SIWZ.

Projekt zamienny powinien obejmować następujące elementy:

- poszerzenie zaprojektowanych pasów jezdni z 3,0 m do 3,5 m,

- wyznaczenie jednostronnej (dwukierunkowej) ścieżki rowerowej w miarę dysponowania terenem,

- uwzględnienie lokalizacji dodatkowych wjazdów na posesje uzgodnionych przez zarządcę drogi,

- dostosowanie sygnalizacji świetlnej do zmienionych parametrów drogi,

- uzyskanie (aktualizacja) warunków technicznych od zarządców sieci sanitarnych i energetycznych,

- opracowanie projektów zamiennych sieci i instalacji kolidujących ze zmienioną geometrią drogi wg załącznika do SIWZ

Zakres opracowania obejmuje następujące elementy:

 1. Mapa do celów projektowych,

 2. Przygotowanie wniosku do uzyskania decyzji środowiskowej zgodnie z wytycznymi UE wraz z opracowaniem raportu oddziaływania na środowisko,

 3. Wielobranżowy zamienny projekt budowlany

 4. Projekt stałej organizacji ruchu,

 5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,

 6. Przedmiar robót w układzie SST,

 7. Kosztorys inwestorski wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów,

 8. Przygotowanie wniosku o pozwolenie (zmianę pozwolenia) na budowę.

 

Projekt budowlany przekazać należy w 6 egzemplarzach. Przedmiary, SST, kosztorys inwestorski z ZZK w 2 egz. jak również w wersji elektronicznej.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

74.23.20.00-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 22 grudnia 2008r.

   

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać warunki wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie prowadzenia usług projektowych,

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający uprawnienia do projektowania w zakresie branży drogowej, sanitarnej, gazowniczej, elektrycznej i teletechnicznej,

3. Posiadają udokumentowane doświadczenie z wykonania w ciągu ostatnich 5 lat (a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie) co najmniej dwóch projektów odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (t.j każdy z przedstawionych projektów musi obejmować swoim zakresem wykonanie projektu dróg publicznych o długości do 400 mb z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach),

4. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

 

Oceny spełniania w/w warunków Zamawiający dokona sprawdzając kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów.

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że:

a) warunek określony w pkt. IX.1. SIWZ spełnia każdy z Wykonawców,

b) warunek określony w pkt. IX..5. SIWZ spełnia każdy z Wykonawców,

c) warunek określony w pkt. IX. 4. SIWZ spełnia każdy z Wykonawców,

d) warunek określony w pkt. IX.2. SIWZ spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy,

e) warunek określony w pkt. IX.3. SIWZ spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy,

 

 

Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

 

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

 

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

- wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów,

- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,

  - wykonawców, którzy nie wyrazili zgody na przedłużony okres związania z ofertą

 

Zamawiający odrzuca ofertę, która:

 

- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

-została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

- w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

 

1. Dokumenty wymagane:

1.1. Oferta na wykonanie zamówienia Zał. Nr 1

1.2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zał. Nr 2

1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

1.4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wstawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminu składania ofert,

1.5. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia Zał. Nr 3 z kopiami uprawnień (wymienionych w pkt. IX p. pkt.2) i zaświadczeń o przynależności do właściwej izby inżynierów.

1.6. Wykaz projektów zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat zgodnie z warunkami określonymi w opisie warunków udziału w postępowaniu pkt IX p. pkt. 3 Zał. Nr 4

1.7. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

 

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.

 

2. Inne wymagane dokumenty:

 

2.1. Parafowany projekt umowy- Zał. Nr 5 i parafowany i wypełniony załącznik do umowy

2.2. W przypadku korzystania z podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wypełnionego Zał. Nr 6

   

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.elk.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miasta Ełku

ul. Piłsudskiego 4,

19 - 300 Ełk

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: .22.09.2008 godzina 09:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego,Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4,

19 - 300 Ełk pok. nr 14 (sekretariat)

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: w dniu 12.09.2008 pod nr. 215631-2008

 

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marek Szorc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Szorc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-17 12:17:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Szorc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-17 14:40:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Szorc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-09-26 10:47:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5287 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony