ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Budowa przejścia dla pieszych kat. E przez tor kolejowy linii Ełk – Gołdap w EłkuDrukuj informację Zamówienie publiczne: Budowa przejścia dla pieszych kat. E przez tor kolejowy linii Ełk – Gołdap w Ełku

Szczegóły informacji

Budowa przejścia dla pieszych kat. E przez tor kolejowy linii Ełk – Gołdap w Ełku

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Miasto Ełk

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 231561-2008

Termin składania ofert / wniosków: 2008-10-15 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2008-10-15 10:00:00

Miejsce złożenia oferty: Siedziba Zamawiającego,Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4,19 - 300 Ełk pok. nr 14 (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2008-09-23 przez Marek Szorc

Treść:

   

BZP-341/12/2008

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBÓT BUDOWLANYCH

Budowa przejścia dla pieszych kat. E przez tor kolejowy linii Ełk – Gołdap

w Ełku

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – robót budowlanych

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ełk

Adres zamawiającego:

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4

19-300 Ełk

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.elk.pl

   

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przejścia dla pieszych kat. E przez tor kolejowy linii Ełk - Gołdap w Ełku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przejścia użytku publicznego kategorii E usytuowanego w km 1,552 12 linii kolejowej nr 041 Ełk - Gołdap w mieście Ełk, w następującym zakresie:

- ułożenie 3 płyt żelbetowych, typu CBP o szer. 3 m między torami i po zewnętrznej stronie szyn,

- wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo - cementowej gr. 10 cm z obrzeżami betonowymi,

- wykonanie barierek ochronnych z rur stalowych ø60 mm w betonowych fundamentach, szt. 41

- ustawienie znaków ostrzegawczych od strony torów i drogi,

- budowa linii oświetleniowej przejścia i ciągu pieszego - 5 słupów z lampami sodowymi 100 i 150W,

- likwidacją zbędnego układu torowo - rozjazdowego w miejscu i sąsiedztwie budowy.

W cenie oferty należy uwzględnić ewentualne roboty, które nie zostały ujęte w kosztorysie przedmiarowym, a które należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym oraz na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w miejscu planowanej budowy. Każdy z oferentów winien odwiedzić miejsce wykonywania robót celem sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w załączonym kosztorysie ślepym elementów niezbędnych do wykonania umowy, a wynikających z załączonej dokumentacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlany, przedmiar robót i kosztorysy ślepe (przykładowe). Załączony przedmiar robót (kosztorys ślepy) określa orientacyjnie zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia, ułatwiając tym samym skalkulowanie ceny. Oferent powinien przeanalizować załączony projekt budowlany i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę oraz kosztorys ofertowy. Załączony przedmiar nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy - umowa jest ryczałtowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcie realizacji.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Kody określone dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane,

45.23.32.61-6 Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych,

45.23.41.13-1 Rozbiórka torów,

45.21.33.20-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem kolejowym,

31.52.72.00-8 Oświetlenie zewnętrzne.

 

 1. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 22 grudnia 2008 r.

    

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

   

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać warunki wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie prowadzenia robót torowych, drogowych i elektrycznych,

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny tj.:

2.1 mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w tym: osobę o uprawnieniach kierownika robót o specjalności linie, węzły i stacje kolejowe, osobę o uprawnieniach kierownika robót drogowych i osobę o uprawnieniach kierownika robót elektrycznych,

2.2 posiadają udokumentowane doświadczenie z wykonania w ciągu ostatnich 5 lat (a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie) co najmniej dwóch robót polegających na przebudowie układu torowego o podobnej wielkości i zakresie każda,

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: posiadają wolne środki finansowe w wysokości min. 70 000 PLN lub zdolność kredytową zapewniającą zaciągnięcie kredytu w wymaganej powyżej wysokości lub posiadają kredyt obrotowy do wysokości min. 70 000 PLN,

4. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej co najmniej w zakresie prowadzenia robót budowlanych, których dotyczy zamówienie,

5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

 

Oceny spełniania w/w warunków Zamawiający dokona sprawdzając kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów.

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że:

a) warunek określony w pkt. IX.1. SIWZ spełnia każdy z Wykonawców,

b) warunek określony w pkt. IX..5.SIWZ spełnia każdy z Wykonawców,

c) warunek określony w pkt. IX. 4.SIWZ spełnia każdy z Wykonawców,

d) warunek określony w pkt. IX.2.SIWZ spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy,

e) warunek określony w pkt. IX.3.SIWZ spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy,

 

Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

 

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

 

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

- wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów,

- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,

  - wykonawców, którzy nie wyrazili zgody na przedłużony okres związania z ofertą.

 

Zamawiający odrzuca ofertę, która:

 

- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

- w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Dokumenty wymagane:

1.1. Oferta na wykonanie zamówienia Zał. Nr 1.

1.2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zał. Nr 2.

1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

1.5. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej co najmniej w zakresie prowadzenia robót budowlanych, których dotyczy zamówienie, na okres co najmniej do końca wymaganego terminu zakończenia robót objętych zamówieniem, a jeśli ubezpieczenie traci ważność przed końcem tego okresu wykonawca załączy zobowiązanie do odnowienia aktualnie posiadanej polisy przynajmniej na czas obejmujący wykonanie zadania.

1.6. Informację o personelu kierowniczym Zał. Nr 3 z kopiami stosownych uprawnień kierownika robót budowlanych, kierownika robót torowych, kierownika robót elektrycznych i zaświadczeń o przynależności do właściwej izby inżynierów.

1.7. Wykaz robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat zgodnie z warunkami określonymi w opisie warunków udziału w postępowaniu pkt IX ppkt 2.2. Zał. Nr 4.

1.8. Informację z banku, że wykonawca posiada wolne środki finansowe w wysokości min. 70 000 PLN lub zdolność kredytową zapewniającą zaciągnięcie kredytu w wymaganej powyżej wysokości, lub posiada kredyt obrotowy do wysokości mini. 70 000 PLN.

1.9. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

 

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.

 

2. Inne wymagane dokumenty:

2.1. Kosztorys ofertowy 2 egz. sporządzony na podstawie przekazanej dokumentacji technicznej, w tym 1 egz. załączony do oferty luzem.

2.2. Parafowany projekt umowy- Zał. Nr 5.

2.3. W przypadku korzystania z podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wypełnionego Zał. Nr 6.

  2.4. Zbiorcze zestawienie kosztorysów ofertowych (załącznik do sporządzenia przez oferenta).

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.elk.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miasta Ełku

ul. Piłsudskiego 4,

19 - 300 Ełk

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2008 godzina 09:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego,Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4,

19 - 300 Ełk pok. nr 14 (sekretariat)

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: w dniu 23.09.2008. pod nr. 231561-2008

 Zastępca Prezydenta Miasta Włodzimierz Szelążek

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marek Szorc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Szorc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-23 12:20:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Szorc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-23 15:21:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Szorc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-10-28 20:23:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6027 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony