ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ełku Drukuj informację Zamówienie publiczne: Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ełku

Szczegóły informacji

Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ełku

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Miasto Ełk

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 209634 - 2008

Termin składania ofert / wniosków: 2008-09-23 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2008-09-23 10:30:00

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat Urzędu Miasta w Ełku (pokój 14), 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4 .

Ogłoszono dnia: 2008-09-03 przez Jarosłw Wasilewski

Treść:

    Miasto Ełk

Nr sprawy: RA-7322/1/2008

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

1. Pełna nazwa zamawiającego: Miasto Ełk, kod: 19-300, ul. J. Piłsudskiego 4,

tel.: ( 087) 610-92-51, telefaks: (087) 610-20-59,

REGON: 000523287, NIP: 848-00-07-927

2. Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ełku
CPV - 74251000-3

3. Termin realizacji zamówienia.

3.1. Termin realizacji zamówienia : 30.10.2009r.

3.2. Termin sporządzenia koncepcji zmiany Studium – maksymalnie do 16 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy.

4. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – w szczególności istnieje konieczność wpisu głównego projektanta zmiany Studium na listę członków izby samorządu zawodowego urbanistów,

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 4. spełniają następujące warunki:

  • opracowali co najmniej 1 projekt zmiany Studium, porównywalny z przedmiotem zamówienia,

  • powierzą funkcję głównego projektanta zmiany Studium członkowi izby samorządu zawodowego urbanistów, zatrudnionemu w przedsiębiorstwie wykonawcy, który posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w samodzielnym projektowaniu przestrzeni oraz kierował opracowaniem Studium,

  • zapewnią udział w pracach zespołu projektowego specjalistów ze wszystkich dziedzin wymaganych
   w związku z przedmiotem postępowania przetargowego i problematyką Studium.

Oceny spełniania w/w warunków Zamawiający dokona sprawdzając kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów.

5. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta w Ełku, kod: 19-300, ul. Piłsudskiego nr 4, nr pokoju: 32, tel. (087) 610-92-51 w. 232, po uprzednim złożeniu zamówienia na piśmie (formularz specyfikacji wydaje się nieodpłatnie) lub pobrać ze strony internetowej http:// www.elk.pl.

Wszyscy wykonawcy, którzy pobiorą SIWZ ze strony internetowej proszeni są o poinformowanie Zamawiającego
o zamiarze udziału w postępowaniu na e-mail:
um@um.elk.pl lub na nr faxu (087) 610-20-59. Umożliwi to Zamawiającemu przesłanie ewentualnych odpowiedzi na zadane pytania przez Wykonawców lub wyjaśnień do SIWZ wszystkim, którzy pobrali poniższą specyfikację.

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Cena 100% (punktów).

7. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert:

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać do dnia 23.09.2008r. do godz. 1000

w sekretariacie Urzędu Miasta w Ełku (pokój 14), 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4 .

8. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert:

Otwarcie ofert na wykonanie zamówienia nastąpi w Urzędzie Miasta w Ełku ul. Piłsudskiego 4 pokój nr 36
w dniu
23.09.2008r. o godz. 1030

9. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu do składania ofert.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani składania ofert wariantowych.

11. Nie przewiduje się wnoszenia wadium.

 

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu  03.09.2008 września 2008r. pod nr 209634-2008

Zastępca Prezydenta Miasta Włodzimierz Szelążek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marek Szorc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jarosłw Wasilewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-18 14:41:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Szorc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-18 14:54:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Szorc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-09-24 09:23:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5210 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony