ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Wykonanie ewidencji dróg gminnych z pełną dokumentacją fotograficzną wraz z dostarczeniem oprogramowania. Drukuj informację Zamówienie publiczne: Wykonanie ewidencji dróg gminnych z pełną dokumentacją fotograficzną wraz z dostarczeniem oprogramowania.

Szczegóły informacji

Wykonanie ewidencji dróg gminnych z pełną dokumentacją fotograficzną wraz z dostarczeniem oprogramowania.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Miasto Ełk

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 127541 - 2009

Termin składania ofert / wniosków: 2009-08-17 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-08-17 10:00:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta w Ełku ul. Piłsudskiego 4, 19 - 300 Ełk, Pokój nr 14 (sekretariat).

Ogłoszono dnia: 2009-08-05 przez Sebastian Szabroński

Treść:

 

BZP- 341/ 44 /2009

Wykonanie ewidencji dróg gminnych z pełną dokumentacją fotograficzną

wraz z dostarczeniem oprogramowania.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ełk, ul. M. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 73 26 200, faks 087 73 26 230.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.elk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

Wykonanie ewidencji dróg gminnych z pełną dokumentacją fotograficzną

wraz z dostarczeniem oprogramowania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ewidencji dróg gminnych na terenie Gminy Miasta Ełk z pełną dokumentacją fotograficzną wraz z dostarczeniem oprogramowania i przeszkoleniem jednego pracownika.

W chwili obecnej na terenie Gminy Miasta Ełk znajduje się ok: 70 km dróg.

 1. Zakres zamówienia obejmuje następujące elementy:

1.1 Projekt modelu sieci drogowej – system referencyjny w skali 1:5000 dla sieci dróg ulic miejskich Zarządzanych przez Urząd Miasta w Ełku

1.2 Dostarczenie programu do prowadzenia ewidencji dróg z możliwością przeglądania, wprowadzania i aktualizacji danych wraz z licencją na jedno stanowisko oprogramowania

1.3 Mapa interaktywna dla programu ( mapa wektorowa z siecią drogową mająca połączenie z ewidencją dróg )

1.4 Plan liniowy - inwentaryzacja danych obligatoryjnych w korytarzu drogi wraz z zamieszczeniem danych z inwentaryzacji do oprogramowania z możliwością generowania Książki Drogi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U Nr 67 poz. 582 i 583

a. Inwentaryzacja będzie obejmować wpisy w kolumnach Książki Drogi:

- tabela 8 – kolumny z zakresu 2-4, 6-30, 32-34, 36, 38-40

- tabela 9 – kolumny z zakresu 2-4, 8-13

- tabela 10 – kolumny z zakresu 2-4, 6-13, 14-16, 17

b. Wyniki pomiarów i obliczeń przekazane zostaną w formie bazy danych współpracującej z załączonym oprogramowaniem.

1.5 W trakcie inwentaryzacji powinny zostać zebrane następujące informacje:

a. Parametry elementów korytarza drogi ( lokalizacja, szerokość, długość, powierzchnia i rodzaj nawierzchni)

b. Informacje o skrzyżowaniach ( lokalizacja, rodzaj, długość, zabezpieczenie/droga)

c. Informacje o obiektach mostowych ( lokalizacja, rodzaj obiektu )

d. Informacje o skrajniach ( lokalizacja, rodzaj obiektu, szerokość, wysokość )

1.6 Inwentaryzacja zagospodarowania dróg

a. Informacje o zjazdach ( lokalizacja, rodzaj, nawierzchnia, szerokość )

b. Informacje o obiektach przydrożnych ( lokalizacja, rodzaj obiektu )

1.7 Inwentaryzacja wyposażenia dróg

a. Informacje o oznakowaniu poziomym

b. Informacje o oznakowaniu pionowym

c. Informacje o barierach i ekranach

d. Informacje o oświetleniu

e. Informacje o sygnalizacji

1.8 Stabilizacja punktów referencyjnych łatami z masy termoplastycznej

1.9 Fotorejestracja ( wykonanie sekwencji zdjęć co 5 m będących dokumentacją fotograficzną stanu technicznego dróg gminnych – wizualizacja wykonana z pozycji kamery przedniej, tylnej i dwóch bocznych )

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

72314000-9 Usługi gromadzenia oraz scalania danych

72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Wymagany termin wykonania całości zamówienia do 30.11.2009 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać warunki wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym postępowaniem;

 1. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie

2.1 posiadają udokumentowane doświadczenie z wykonania w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania (a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie) co najmniej dwóch zadań odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia t.j. wykonanie ewidencji dróg na terenach miejskich z dokumentacją fotograficzną.

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że:

 • warunek określony w pkt. IX.1. SIWZ spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy,

 • warunek określony w pkt. IX.2. SIWZ spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy,

 • warunek określony w pkt. IX.3. SIWZ spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy,

 • warunek określony w pkt. IX.4. SIWZ spełnia każdy z Wykonawców,

Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, zamawiający dokona biorąc pod uwagę złożone dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej Specyfikacji, na zasadzie „spełnia” / „nie spełnia”. Wykonawcy nie spełniający chociaż jednego z postawionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, a ich oferty uznane za odrzucone.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

 • wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych,

 • wykonawców, którzy nie wyrazili zgody na przedłużony okres związania z ofertą.

Zamawiający odrzuca ofertę, która:

 • jest niezgodna z ustawą,

 • jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych,

 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

 • została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

 • zawiera błędy w obliczeniu ceny,

 • wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawo zamówień publicznych,

 • jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:


1. Dokumenty wymagane:

1.1 Oferta na wykonanie zamówienia Zał. Nr 1.

1.2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zał. Nr 2.

1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

1.5. Wykaz wykonanych zadań w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) zadań o podobnym charakterze Zał. Nr 4., z załączonymi referencjami bądź innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie wskazanych zadań , a także wskazujące ich termin realizacji oraz inne wymagane SIWZ cechy.

1.6. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisania oferty za wyjątkiem pełnomocnictwa które wymagane jest w formie oryginału bądź kopii poświadczonej przez notariusza.

2. Inne dokumenty wymagane:

2.1. Parafowany projekt umowy - Zał. Nr 3.

2.2. W przypadku korzystania z podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wypełnionego załącznika wyszczególniającego jakie prace wykonywać będą podwykonawcy -Zał Nr 5

UWAGA:

Dokumenty winny być złożone w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem dokumentu pełnomocnictwa, które winno zostać złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.elk.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19 - 300 Ełk

IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.08.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta w Ełku ul. Piłsudskiego 4, 19 - 300 Ełk, Pokój nr 14 (sekretariat).

IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.4) Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: w dniu 05.08.2009 pod nr 127541 - 2009.

Podpis

Z up. PREZYDENTA

Z-ca Prezydenta Miasta

Artur Urbański

 

 
Ełk, 11.08.2009 r.
BZP-341/44/2009

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Wykonanie ewidencji dróg gminnych z pełną dokumentacją fotograficzną wraz z dostarczeniem oprogramowania.

Miasto Ełk działając w trybie art. 12a ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. Z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z póź. zm.) zamieszcza informację o zmianie ogłoszenia o zamówieniu tj.

W SEKCJI II: Przedmiot zamówienia, w punkcie II.1.3. Określenie przedmiotu zamówienia lub zakres zamówienia, zdanie w podpunkcie 1.8 w brzmieniu:

„Stabilizacja punktów referencyjnych łatami z masy termoplastycznej.”

zastępuje brzmieniem:

„ Stabilizacja ok. 120 punktów referencyjnych łatami z masy termoplastycznej.”

SEKCJA IV: PROCEDURA

Zamawiający w wyżej wymienionej sekcji zmienia wyznaczony termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, z dnia:

13.08.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta w Ełku ul. Piłsudskiego 4, 19 - 300 Ełk, Pokój nr 14 (sekretariat),

na dzień:

17.08.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta w Ełku ul. Piłsudskiego 4, 19 - 300 Ełk, Pokój nr 14 (sekretariat).

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA

Artur Urbański

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sebastian Szabroński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sebastian Szabroński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-05 11:37:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Szabroński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-05 12:28:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Szabroński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-08-26 10:55:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5164 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony