ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Modernizacja Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby turystyki w Ramach Rewitalizacji Przestrzeni Ełckiej Kolei Wąskotorowej w Ełku Drukuj informację Zamówienie publiczne: Modernizacja Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby turystyki w Ramach Rewitalizacji Przestrzeni Ełckiej Kolei Wąskotorowej w Ełku

Szczegóły informacji

Modernizacja Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby turystyki w Ramach Rewitalizacji Przestrzeni Ełckiej Kolei Wąskotorowej w Ełku

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Miasto Ełk

Finansowanie: Finansowanie łączne

Nr UZP: 121625 - 2009

Termin składania ofert / wniosków: 2009-08-25 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-08-25 11:00:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta w Ełku ul. Piłsudskiego 4, 19 - 300 Ełk, Pokój nr 14 (sekretariat).

Ogłoszono dnia: 2009-07-28 przez Marek Szorc

Treść:

BZP- 341/39/2009

 

Modernizacja Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby turystyki

w Ramach Rewitalizacji Przestrzeni Ełckiej Kolei Wąskotorowej w Ełku

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ełk, ul. M. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 73 26 200, faks 087 73 26 230.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.elk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

Modernizacja Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby turystyki

W Ramach Rewitalizacji Przestrzeni Ełckiej Kolei Wąskotorowej w Ełku

 

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja obiektów Ełckiej Kolei Wąskotorowej w Ełku polegające na wykonaniu następujących robót:

 

A. Ogrodzenia dworca EKW

1. rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki w ramach stalowych.

2. wykonanie ogrodzenia z kształtowników stalowych o wys. 184 cm na słupkach stalowych z rur

kwadratowych 70 x 70 x 3 mm osadzonych w fundamentach punktowych betonowych.

3. zabezpieczenia elementów stalowych środkiem antykorozyjnym, malowane farbami proszkowymi

w kolorze ciemnoszarym z przecierką srebrną.

 • wykonanie bramy wjazdowej z kratą zwijaną z napędem elektrycznym.

 • wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna aluminiowe antywłamaniowe P-4 w budynkach

istniejących Nr 2-1311.3; 2-1311.4.

 • wykonanie ciągów pieszych po posesji dworca EKW z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce

cementowo-piaskowej.

7. montaż tablicy informacyjnej obustronnej

 

B. Remont toalety publicznej

 

 1. wykonanie ław fundamentowych żelbetowych B-20.

 2. wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych gr. 24 cm,

-izolacja termiczna styropian twardy grubości 10 cm,

-izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych AQUAFIN 2/K.

 1. wykonanie ścian nadziemia z cegły wapienno-piaskowej gr. 25 cm, docieplenie ścian zewnętrznych z wełny mineralnej numerowej gr. 12 cm, tynki zewnętrzne o fakturze (baranek).

 2. wykonanie stropów żelbetowych wylewanych na mokro.

 3. wykonanie więźby dachowej drewnianej, odeskowania, pokrycie papą termozgrzewalną.

6. wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, wyłożone ścian płytkami ceramicznymi do

wys. 2.20 m.

7. wykonanie posadzki z płytek ceramicznych.

8. montaż stolarki okiennej z PCV.

9. montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej z profili aluminiowych.

10. montaż stolarki drzwiowej wew. drewnianej w okleinie z jasnego klonu.

11. wykonanie kan. sanitarnej z rur PCV 110.

12. montaż urządzeń (pisuary, sedesy, umywalki i baterie).

13. wykonanie instalacji wodnej wewnętrznej.

14. wykonanie instalacji elektrycznej z osprzętem wewnątrz toalet.

15. montaż tablicy informacyjnej obustronnej.

 

C. Przystanek Sypitki

 

Ogrodzenie

 

 1. wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej o wys. min. 150 cm, słupki wykonane z rur kwadratowych 70 x 70 x 3mm osadzone w fundamentach punktowych, przęsła w osiach słupów wynosi 250 cm.

 2. montaż bramy dwuprzęsłowa z kształtowników stalowych, elementy stalowe zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym i pomalować w kolorze grafitowym.

 

Wiaty szt. 6.

 

 1. wykonanie konstrukcja stalowa na słupach stalowych osadzonych w fundamentach punktowych z betonu B-20.

 2. wykonanie więźby dachowej drewnianej.

 3. wykonanie połaci dachu-całkowicie odeskowanej, pokrycie blachą cynkowo-tytanową.

 

Grill szt. 1

 

 • wykonanie fundamentów betonowych.

 • wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych gr. 25 cm.

 • wykonanie ścian nadziemia z cegły ceramicznej tynkowane.

 • wykonanie blatu roboczego z płyty kamiennej granitowej gr. 3 cm.

 • Ruszt stalowy.

 

Budynek toalety.

 

 1. wykonanie ławy fundamentowej betonowej.

 2. wykonanie ścian fundamentowych murowanych z bloczków betonowych gr. 24 cm.

 3. wykonanie ścian nadziemia murowanych z cegły wapienno piaskowej gr. 24. cm.

 4. wykonanie stropu drewnianego obitego płytą gipsowo-kartonową wodoodporną.

 5. wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej grub. 12 cm.

 6. wykonanie więźby dachowej drewnianej.

 7. wykonanie połaci dachowej odeskowanej deskami gr. 25 mm.

 8. wykonanie pokrycia z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,80 mm.

 9. wykonanie ścian wewnętrznych do wys. 200 cm wyłożone płytkami ceramicznymi, pozostałe elementy - tynk cementowo-wapienny.

 10. wykonanie posadzki z płytek ceramicznych.

 11. montaż stolarki okiennej z PCV.

 12. montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej aluminiowej.

 13. montaż stolarki drewnianej wewnętrznej.

 14. instalacja wod.-kan., montaż sedesów, umywalek i baterii.

 15. wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z osprzętem.

 

Szambo

 

 1. osadzenie zbiornika na ścieki o pojemności 9 m3 w gruncie.

 2. wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PCV 110.

 3. zakup i montaż pompy wodnej.

 4. zakup i montaż pompy głębinowej.

 

Zagospodarowanie terenu

 

 1. montaż tablicy informacyjnej obustronnej.

 2. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej gr. 6 cm.

 3. wykonanie trawników wraz z nawożeniem.

 

 

W cenie oferty należy uwzględnić koszty tyczenia i wykonania inwentaryzacji powykonawczej oraz wykonanie ewentualnych robót, które nie zostały ujęte w kosztorysie przedmiarowym a które należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym oraz na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w miejscu planowanej budowy. Każdy z oferentów winien odwiedzić miejsce wykonywania robót celem sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w załączonym przedmiarze robót elementów niezbędnych do wykonania umowy a wynikających z załączonej dokumentacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlany. Załączony przedmiar robót (przykładowy) określa orientacyjnie zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia, ułatwiając tym samym skalkulowanie ceny. Oferent powinien przeanalizować załączony projekt budowlany i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę. Załączony przedmiar nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy- umowa jest ryczałtowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcie realizacji.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu szczegółowy harmonogram prac przewidzianych do zrealizowania w ramach umowy.

Gwarancja – 36 miesięcy

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg,

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Wymagany termin wykonania całości zamówienia: 20 października 2009 r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać warunki wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie prowadzenia robót budowlanych,2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny tj.: 2.1. mają do dyspozycji lub będą dysponowali odpowiednio wykwalifikowanym personelem legitymujący się uprawnieniami budowlanymi:

- kierownika robót budowlanych

- kierownika robót sanitarnych,

- kierownika robót elektrycznych,

2.2. posiadają udokumentowane doświadczenie z wykonania w ciągu ostatnich 5 lat (a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie) co najmniej dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. polegających na wykonaniu robót ogólnobudowlanych związanych z realizacją budynków lub wykonaniem zagospodarowania terenu o wartości nie mniejszej niż 80 000 PLN (każda).

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: posiadają wolne środki w wysokości min. 400 000 PLN lub zdolność kredytową zapewniającą zaciągnięcie kredytu w wymaganej powyżej wysokości lub posiadają kredyt obrotowy do wysokości min. 400 000 PLN

4. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej co najmniej w zakresie prowadzenia robót budowlanych, których dotyczy zamówienie

5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że:

 • warunek określony w pkt. IX.1. SIWZ spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy,

 • warunek określony w pkt. IX.5. SIWZ spełnia każdy z Wykonawców,

 • warunek określony w pkt. IX.4. SIWZ spełnia każdy z Wykonawców,

 • warunek określony w pkt. IX.2. SIWZ spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy,

 • warunek określony w pkt. IX.3. SIWZ spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.

 

Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, zamawiający dokona biorąc pod uwagę złożone dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej Specyfikacji, na zasadzie „spełnia” / „nie spełnia”. Wykonawcy nie spełniający chociaż jednego z postawionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, a ich oferty uznane za odrzucone.

 

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

 • wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych,

 • wykonawców, którzy nie wyrazili zgody na przedłużony okres związania z ofertą.

 

Zamawiający odrzuca ofertę, która:

 • jest niezgodna z ustawą,

 • jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych,

 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

 • została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

 • zawiera błędy w obliczeniu ceny,

 • wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawo zamówień publicznych,

 • jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

 

1. Dokumenty wymagane:

1.1. Oferta na wykonanie zamówienia Zał. Nr 1.

1.2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zał. Nr 2.

1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

1.5. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej co najmniej w zakresie prowadzenia robót budowlanych, których dotyczy zamówienie, na okres co najmniej do końca wymaganego terminu zakończenia robót objętych zamówieniem, a jeśli ubezpieczenie traci ważność przed końcem tego okresu, wykonawca załączy zobowiązanie do odnowienia aktualnie posiadanej polisy przynajmniej na czas obejmujący wykonanie zadania.

1.6. Informację o personelu kierowniczym Zał. Nr 3 z kopiami stosownych uprawnień, kierownika robót budowlanych, kierownika robót sanitarnych, kierownika robót elektrycznych, i zaświadczeń o przynależności do właściwej izby inżynierów.

1.6.a Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób (personelu kierowniczego), jeżeli w informacji o której mowa p.pkt. 1.6 Wykonawca wskazał osoby, którymi dopiero będzie dysponował.

1.7. Wykaz robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat zgodnie z warunkami określonymi w opisie warunków udziału w postępowaniu pkt IX ppkt 2.2. Zał. Nr 4. - Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające że w/w roboty spełniają cechy określone w SIWZ, a także, że zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, faktury lub inne posiadane przez Wykonawcę dokumenty)

1.8. Informację z banku lub kasy oszczędnościowo - kredytowej, że wykonawca posiada wolne środki finansowe w wysokości min. 400 000 PLN lub zdolność kredytową zapewniającą zaciągnięcie kredytu w wymaganej powyżej wysokości lub posiadają kredyt obrotowy do wysokości min. 400 000 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1.9. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę uprawnioną do podpisania oferty, za wyjątkiem pełnomocnictwa, które wymagane jest w formie oryginału bądź kopii poświadczonej przez notariusza.

2. Inne wymagane dokumenty:

2.1. Kosztorys ofertowy 2 egz. sporządzony na podstawie przekazanej dokumentacji technicznej, w tym 1 egz. załączony do oferty luzem.

2.2. Parafowany projekt umowy - Zał. Nr 5.

2.3. W przypadku korzystania z podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wypełnionego - Zał. Nr 6.

 

3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.elk.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19 - 300 Ełk

IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19 . 08 .2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta w Ełku ul. Piłsudskiego 4, 19 - 300 Ełk, Pokój nr 14 (sekretariat).

IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.4) Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: w dniu 28.07.2009 Pod nr 121625 - 2009

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2 – „Turystyka”

Działanie 2.1 – „Wzrost potencjału turystycznego”

Poddziałanie 2.1.4 – „Publiczna infrastruktura turystyczna i około turystyczna”

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

Prezydent Miasta

Tomasz Andrukiewicz

 

Ełk, 17.08.2009 r.
BZP-341/39/2009

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Modernizacja Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby turystyki w Ramach Rewitalizacji Przestrzeni Ełckiej Kolei Wąskotorowej w Ełku

Miasto Ełk działając w trybie art. 12a ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. Z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z póź. zm.) zamieszcza informację o zmianie ogłoszenia o zamówieniu tj.

SEKCJA IV: PROCEDURA

Zamawiający w wyżej wymienionej sekcji zmienia wyznaczony termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, z dnia:

19.08.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta w Ełku ul. Piłsudskiego 4, 19 - 300 Ełk, Pokój nr 14 (sekretariat),

na dzień:

21.08.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta w Ełku ul. Piłsudskiego 4, 19 - 300 Ełk, Pokój nr 14 (sekretariat).

Z up. PREZYDENTA

Sekretarz Miasta


Marcin Radziłowicz

 

Ełk, 19.08.2009 r.
BZP-341/39/2009

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Modernizacja Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby turystyki w Ramach Rewitalizacji Przestrzeni Ełckiej Kolei Wąskotorowej w Ełku

Miasto Ełk działając w trybie art. 12a ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. Z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z póź. zm.) zamieszcza informację o zmianie ogłoszenia o zamówieniu tj.

SEKCJA IV: PROCEDURA

Zamawiający w wyżej wymienionej sekcji zmienia wyznaczony termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, z dnia:

21.08.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta w Ełku ul. Piłsudskiego 4, 19 - 300 Ełk, Pokój nr 14 (sekretariat),

na dzień:

25.08.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta w Ełku ul. Piłsudskiego 4, 19 - 300 Ełk, Pokój nr 14 (sekretariat).

Podpis

Z up. PREZYDENTA

Sekretarz Miasta


Marcin Radziłowicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marek Szorc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Szorc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-28 09:31:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Szabroński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-28 14:08:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Szabroński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-08-27 12:19:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3896 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony