ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowej budynków w Miejskiej Strefie Rozwoju Techno- Parku w Ełku. Drukuj informację Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowej budynków w Miejskiej Strefie Rozwoju Techno- Parku w Ełku.

Szczegóły informacji

Opracowanie dokumentacji projektowej budynków w Miejskiej Strefie Rozwoju Techno- Parku w Ełku.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Miasto Ełk

Finansowanie: Finansowanie łączne

Nr UZP: 253054 - 2009

Termin składania ofert / wniosków: 2009-08-12 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-08-12 11:00:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta w Ełku ul. Piłsudskiego 4, 19 - 300 Ełk, Pokój nr 14 (sekretariat).

Ogłoszono dnia: 2009-07-24 przez Marek Szorc, Sebastian Szabroński

Treść:

BZP- 341/38/2009

Opracowanie dokumentacji projektowej budynków w Miejskiej Strefie Rozwoju Techno- Parku w Ełku.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ełk, ul. M. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 73 26 200, faks 087 73 26 230.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.elk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowej budynków w Miejskiej Strefie Rozwoju Techno- Parku w Ełku.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budynków Miejskiej Strefy Rozwoju Techno-Park w Ełku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanych na działkach geodezyjnych NR: 2201/2, 2201/3, 2201/4, 2201/5, 2201/7, 2201/8, 2201/9, 2201/10, 2201/11 położonych w rejonie ulic Przemysłowej i Podmiejskiej w Ełku. Szczegółowe informacje opisujące przedmiot inwestycji w tym: lokalizacja, program funkcjonalno - użytkowy oraz przybliżone parametry projektowanego kompleksu budynków zostały zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym Techno-Parku– (załącznik Nr 1) oraz Koncepcji Systemów Infrastruktury Technicznej „Techno-Park w Ełku – (załącznik Nr 2).

Projekty należy wykonać zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w tym obszarze, zawartymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego „Ełk – Podmiejska” (załącznik Nr 3).

Dla obszaru Miejskiej Strefy Rozwoju Techno-Park w Ełku został opracowany projekt dróg dojazdowych wraz z uzbrojeniem zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich opracowań oraz uzyskanie wymaganych decyzji i uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę dla zrealizowania obiektu (w tym m. in. Wykonanie badan geologicznych, uzyskanie szczegółowych warunków do projektowania, przygotowanie wniosków do wymaganych decyzji administracyjnych, w tym również postępowania w wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w oparciu o dyrektywę unijną (Dyr. Rady Nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko), map projektów budowlanych i wykonawczych wielobranżowych, przedmiarów, kosztorysów ślepych, SST, kosztorysu inwestorskiego z ZZK)

Projekty budowlane i wykonawcze przygotować należy w 6 egzemplarzach. Wszystkie opracowania należy wykonać również wersji elektronicznej (2 egz.) na płytach CD.

Projektant w ramach oferowanego wynagrodzenia przekaże na rzecz Zamawiającego wszelkie prawa autorskie i majątkowe do wykonanej dokumentacji bez dodatkowego wynagrodzenia.

UWAGA:

Zamawiający wymaga aby Projektant w opracowanej dokumentacji projektowej nie używając nazw własnych określił właściwości materiałów i zastosowanych urządzeń za pomocą cech technicznych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane ( bez podania znaków towarowych patentów lub pochodzenia) w sposób zgodny z przepisami ustawy Pzp oraz ustawy z dn. 16.04.1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca ma obowiązek przed złożeniem oferty szczegółowo zapoznać się z terenem, załączoną koncepcją oraz warunkami w jakich ma zrealizować przedmiot zamówienia oraz przewidzieć cały przebieg prac projektowych a wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji uwzględnić w podanej cenie.

Wszelkie materiały niezbędne do projektowania wykonawca pozyskuje własnym kosztem i staraniem ( w tym ekspertyzy, opinia, podkłady geodezyjne, uzgodnienia, pomiary itd.).

Wykonana dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć i może być skierowana do realizacji.

 1. Zakres prac związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej obejmuje:

2.1. opracowanie projektu koncepcyjnego (złożonego z koncepcji zagospodarowania terenu w skali 1:500, koncepcji architektoniczno-budowlanej w skali 1:200 przedstawiającej m.in.: schematy funkcjonalne proj. budynków, rzuty wszystkich kondygnacji z zestawieniem pow. użytkowych pomieszczeń, przekroje poprzeczne i widoki elewacyjne oraz wizualizacji 3D i prezentacji multimedialnej proj. budynków Miejskiej Strefy Rozwoju Techno-Park w Ełku) zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego - 6 egz.,

Na etapie sporządzania projektu koncepcyjnego wykonawca zobowiązany będzie do wykonania w ciągu 60 dni od daty podpisania umowy min.2 różnych, wariantowych koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zespołu budynków Miejskiej Strefy Rozwoju Techno-Park w Ełku oraz ich wizualizacji. Koncepcje te powinne zostać opracowana w oparciu o informacje zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym projektowanych budynków oraz Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Ełk-Podmiejska”

Zamawiający zaopiniuje przedstawione przez wykonawcę koncepcje wstępne w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ich otrzymania i sformułuje ewentualne wnioski i zalecenia. Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego, a w szczególności do wprowadzania zmian oraz rozwiązań zamiennych w stosunku do przedstawionej w opracowanej koncepcji wstępnej. Na tej podstawie wykonawca sporządzi projekt koncepcyjny złożony z elementów j.w., który po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zamawiającego będzie podstawą opracowania projektu budowlanego;

2.2. opracowanie projektu budowlanego (złożonego z projektu zagospodarowania terenu w skali 1:500 oraz kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego w skali 1:100) zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, w tym ustaleniami Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi do uzyskania pozwolenia na budowę - 6 egz.,

Na etapie sporządzania projektu budowlanego do obowiązków wykonawcy będzie należało również:

2.2.1. przygotowanie materiałów wstępnych do projektowania, w postaci:

a) wykonania wtórnika aktualnej mapy geodezyjnej do celów projektowych o treści mapy zasadniczej w skali 1:500,

b) wykonania szczegółowych badań gruntowo-wodnych terenu przeznaczonego pod realizację inwestycji oraz ustalenie geotechnicznych warunków posadawiania budynków Miejskiej Strefy Rozwoju Techno-Park w Ełku,

2.2.2. ustalenia wielkości zapotrzebowania obiektów Miejskiej Strefy Rozwoju Techno-Park w Ełku na media i przygotowania wniosków do gestorów poszczególnych sieci o ustalenie warunków przyłączenia budynków do miejskich sieci infrastruktury technicznej,

2.2.3. wykonanie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

2.2.4. sporządzenie wniosku do wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę;

2.3. opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego, na który składają się:

2.3.1. projekt architektoniczny - 6 egz.,

2.3.2. projekty branżowe w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji - po 6 egz. każdego, w tym:

a) projekt konstrukcyjny,

b) projekt sanitarny (m.in. z uwzględnieniem w oddzielnych opracowaniach przyłączy oraz wyposażenia budynków w instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji),

c) projekt instalacji wewnętrznej c.o,

d) projekt pompy ciepła zasilającej budynki,

e) projekt elektryczny (m.in. z uwzględnieniem przyłączy, instalacji antywłamaniowej, oświetlenia zewnętrznego budynków i terenu inwestycji, sygnalizacji p.poż. z systemem oddymiania klatek schodowych),

f) projekt telekomunikacyjny (m.in. z uwzględnieniem przyłączy, okablowania strukturalnego sieci komputerowej i telefonicznej, telewizji dozorowej wewnętrznej i zewnętrznej),

g) projekt drogowy

h) projekt aranżacji pomieszczeń i wystroju wnętrz ogólnodostępnych (powierzchni komunikacyjnych: holi, korytarzy, klatek schodowych, toalet, pom. socjalnych, sal konferencyjnych i szkoleniowych, sekretariatów, itp.),

i) projekt aranżacji zieleni, ogrodzenia terenu i elementów małej architektury;

j) przedmiary robót opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 - po 3 egz.,

k) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (w skrócie: „STWiOR”) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) - po 3 egz.,

l) kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) wraz z zestawieniem zbiorczym tych kosztorysów - po 6 egz.,

m) materiały pomocnicze do przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, tj.: kserokopie projektu zagospodarowania terenu, projektu wykonawczego, STWiOR i przedmiarów robót, przygotowanie SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia - 3kompletów,

n) wersja elektroniczna projektu wykonawczego - wraz z STWiOR oraz przedmiarami robót - zapisana na płycie CD/DVD w formatach: *.pdf, * do zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego - 3 egz.,

o) wydruk na formacie 150x100 cm przedstawiający wizualizację projektu - 2 egz.,

Jako załącznik obowiązkowy do oferty wykonawca zobowiązany jest sporządzić indywidualną kalkulację cenową obejmującą wszystkie elementy objęte projektem z wyszczególnieniem projektów branżowych. wg. załączonego wzoru – (Tabela zbiorcza cen - załącznik Nr 4)

Wykonawca zobowiązany również będzie do złożenia oświadczenia, w którym zapewni o możliwości dostarczenia w ciągu 4 dni, na odrębne zlecenie Zamawiającego, dodatkowych kserokopii kompletów materiałów pomocniczych, o których mowa powyżej - tj.: kserokopii projektu zagospodarowania terenu, projektu wykonawczego, STWiOR oraz przedmiarów robót - wraz z wersją elektroniczną projektu wykonawczego, z podaniem ceny brutto wykonania 1 kompletu kopii tych materiałów.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Wymagany ostateczny termin zakończenia prac projektowych – 15.01.2010

- projekt koncepcyjny- do 60 dni od daty podpisania umowy

- projekt budowlany – do dnia 18.12.2009 r.

- wielobranżowy projekt wykonawczy – do dnia 15.01.2010 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 13 000 PLN (trzynaście tysięcy zł) przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w następujących formach:

w pieniądzu

w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,w gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6.b. ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz 275).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego

NR- 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538

Uwaga!

Dokumenty dotyczące wadium winne być dołączone do oferty jako kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, a oryginał w oddzielnej kopercie dołączonej do oferty w sposób umożliwiający jej zwrot oferentowi bez dekompletowania oferty.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać warunki wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności związanej z wykonywaniem prac projektowych;

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia;

2.1 osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, będącymi aktualnie członkami Izby Architektów RP (min. 1 osoba),

2.2. osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (min. 1 osoba), będącymi aktualnie członkami Izby Inżynierów Budownictwa RP,

2.3. osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (min. 1 osoba), będącymi aktualnie członkami Izby Inżynierów Budownictwa RP,

2.4. osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych (min. 1 osoba), będącymi aktualnie członkami Izby Inżynierów Budownictwa RP,

2.5. osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej (min. 1 osoba), będącymi aktualnie członkami Izby Inżynierów Budownictwa RP,

2.6. osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej (min. 1 osoba), będącymi aktualnie członkami Izby Inżynierów Budownictwa RP.

Wszystkie osoby posiadające w/w uprawnienia powinne legitymować się min. 3 letnim stażem pracy w zawodzie;

2.7 zrealizowali w ciągu ostatnich 3 latach przed dniem wszczęcia postępowania - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - min. 2 zamówienia o łącznej wartości min. 500 tys. PLN brutto, polegające w każdym przypadku na sporządzeniu dokumentacji projektowej (złożonej z projektu budowlanego i wykonawczego) budynku o kubaturze min. 9000 m3 każdy o funkcji co najmniej jednego z następujących zakresów: usług, handlu, administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej, obsługi finansowej lub bankowej, turystyki, sportu, obsługi ruchu pasażerskiego w transporcie drogowym lub lotniczym, a także budynku o funkcji biurowej lub biurowo-usługowej;

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielone zamówienie.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że:

 • warunek określony w pkt. IX.1. SIWZ spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy,

 • warunek określony w pkt. IX.4. SIWZ spełnia każdy z Wykonawców,

 • warunek określony w pkt. IX.2. SIWZ spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy,

 • warunek określony w pkt. IX.3. SIWZ spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.

Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, zamawiający dokona biorąc pod uwagę złożone dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej Specyfikacji, na zasadzie „spełnia” / „nie spełnia”. Wykonawcy nie spełniający chociaż jednego z postawionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, a ich oferty uznane za odrzucone.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

 • wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych,

 • wykonawców, którzy nie wyrazili zgody na przedłużony okres związania z ofertą.

Zamawiający odrzuca ofertę, która:

 • jest niezgodna z ustawą,

 • jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych,

 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

 • została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

 • zawiera błędy w obliczeniu ceny,

 • wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawo zamówień publicznych,

 • jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

1. Dokumenty wymagane:

1.1. Oferta na wykonanie zamówienia Zał. Nr 9.

1.2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zał. Nr 10.

1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

1.5. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z podaniem informacji dotyczących stażu pracy w zawodzie (min. 3 lata) oraz uprawnień niezbędnych do wykonywania prac projektowych będących przedmiotem zamówienia – załącznik Nr 6

Do wykazu należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby wymieniowe w wykazie uprawnień budowlanych do projektowania w wymaganych specjalnościach:

1.5.a. aktualne na dzień otwarcia ofert zaświadczenia o przynależności osób wymienionych w wykazie do właściwej izby samorządu zawodowego,

1.5.b. decyzje o nadaniu osobom wymienionym w wykazie uprawnień budowlanych do wykonywania prac projektowych będących przedmiotem zamówienia;

1.6. wykaz zamówień zrealizowanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 latach przed dniem wszczęcia postępowania - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - min. 2 zamówienia o łącznej wartości min. 500 tys. PLN brutto, polegające w każdym przypadku na sporządzeniu dokumentacji projektowej (złożonej z projektu budowlanego i wykonawczego) budynku o kubaturze min. 9000 m3 każdy o funkcji co najmniej jednego z następujących zakresów: usług, handlu, administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej, obsługi finansowej lub bankowej, turystyki, sportu, obsługi ruchu pasażerskiego w transporcie drogowym lub lotniczym, a także budynku o funkcji biurowej lub biurowo-usługowej; - załącznik Nr 7

Wykaz powinien zostać sporządzony z podaniem wartości, dat wykonania i odbiorców przedmiotu zamówienia oraz powierzchni użytkowej i kubatury projektowanych budynków. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające że wykazane zrealizowane zamówienia spełniają cechy określone w SIWZ, a także, że zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, faktury lub inne posiadane przez Wykonawcę dokumenty)

1.7. pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób niezbędnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 1.5, wykonawca wskazał, że będzie dysponował osobami.

2. Inne wymagane dokumenty:

2.1. Tabela zbiorcza cen - załącznik Nr 4

2.2. Parafowany projekt umowy – załącznik Nr 5.

2.3. W przypadku korzystania z podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wypełnionego załącznika wyszczególniającego jakie prace wykonywać będą podwykonawcy Zał Nr 8

3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.elk.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19 - 300 Ełk

IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta w Ełku ul. Piłsudskiego 4, 19 - 300 Ełk, Pokój nr 14 (sekretariat).

IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.4) Informacje dodatkowe w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków wspólnotowych: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013; Priorytet 1. Przedsiębiorczość; Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

IV.3.5) Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: w dniu 24.07.2009 pod nr 253054 - 2009

podpis

Z up. PREZYDENTA
Z-ca Prezydenta Miasta
Artur Urbański
 
 
 
Ełk, 04.08.2009 r.
BZP-341/38/2009

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej budynków w Miejskiej Strefie Rozwoju Techno- Parku w Ełku.

Miasto Ełk działając w trybie art. 12a ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. Z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z póź. zm.) zamieszcza informację o zmianie ogłoszenia o zamówieniu tj.

W SEKCJI II: Określenie przedmiotu zamówienia, w punkcie II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania, w brzmieniu:

„Wymagany ostateczny termin zakończenia prac projektowych – 15.01.2010

- projekt koncepcyjny – do 60 dni od daty podpisania umowy

- projekt budowlany – do dnia 18.12.2009 r.

- wielobranżowy projekt wykonawczy – do dnia 15.01.2010 r.”

zastępuje brzmieniem:

„Wymagany ostateczny termin zakończenia prac projektowych – 29.01.2010

- projekt koncepcyjny – do 60 dni od daty podpisania umowy
- projekt budowlany – do dnia 15.01.2010 r.
- wielobranżowy projekt wykonawczy – do dnia 29.01.2010 r.”
SEKCJA IV: PROCEDURA

Zamawiający w wyżej wymienionej sekcji zmienia wyznaczony termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, z dnia:

07.08.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta w Ełku ul. Piłsudskiego 4, 19 - 300 Ełk, Pokój nr 14 (sekretariat),

na dzień:

12.08.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta w Ełku ul. Piłsudskiego 4, 19 - 300 Ełk, Pokój nr 14 (sekretariat).

Z up. PREZYDENTA

Z-ca Prezydenta Miasta

Artur Urbański

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sebastian Szabroński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Szorc, Sebastian Szabroński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-24 12:02:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Szabroński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-24 13:30:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Szabroński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-08-27 08:30:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5657 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony