ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Budowa miejskiego placu zabaw przy ul. Pułaskiego w Ełku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Place integracji dla dzieci na osiedlach - zagrożenia społeczne” Drukuj informację Zamówienie publiczne: Budowa miejskiego placu zabaw przy ul. Pułaskiego w Ełku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Place integracji dla dzieci na osiedlach - zagrożenia społeczne”

Szczegóły informacji

Budowa miejskiego placu zabaw przy ul. Pułaskiego w Ełku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Place integracji dla dzieci na osiedlach - zagrożenia społeczne”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Miasto Ełk

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 233964-2009

Termin składania ofert / wniosków: 2009-08-04 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-08-04 10:00:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta w Ełku ul. Piłsudskiego 4, 19 - 300 Ełk, Pokój nr 14 (sekretariat).

Ogłoszono dnia: 2009-07-10 przez Marek Szorc

Treść:

BZP- 341/35/2009

 

Budowa miejskiego placu zabaw przy ul. Pułaskiego w Ełku

w ramach zadania inwestycyjnego

pn. „Place integracji dla dzieci na osiedlach - zagrożenia społeczne”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ełk, ul. M. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 73 26 200, faks 087 73 26 230.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.elk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

Budowa miejskiego placu zabaw przy ul. Pułaskiego w Ełku

w ramach zadania inwestycyjnego

pn. „Place integracji dla dzieci na osiedlach - zagrożenia społeczne”

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa miejskiego placu zabaw przy ul. Pułaskiego w Ełku polegające na:

1. zdjęciu humusu

2. wykonanie nawierzchni żwirowej,

3. wykonanie nawierzchni piaskowej ,

4. wykonanie ogrodzenia z furtką i bramą

5. wykonanie palisady drewnianej

6. wykonanie nawierzchni z cegły klinkierowej i płyt chodnikowych

7. montaż urządzeń zabawowych na placu,

8. założenie zieleni (trawniki i nasadzenia roślinne)

W cenie oferty należy uwzględnić koszty wykonania inwentaryzacji powykonawczej, oraz wykonanie ewentualnych robót, które nie zostały ujęte w kosztorysie przedmiarowym, a które należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym oraz przeprowadzonej wizji lokalnej w miejscu planowanej budowy. Każdy z oferentów winien odwiedzić miejsce wykonywania robót celem sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w założonym przedmiarze robót elementów niezbędnych do wykonania umowy a wynikających z załączonej dokumentacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlany. Załączony kosztorys ślepy wraz z przedmiarem określa orientacyjnie zakres robót planowanych do wykonania zamówienia, umożliwiając tym samym skalkulowanie ceny. Oferent powinien przeanalizować załączony projekt budowlany i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę. Załączony  przedmiar nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy - umowa jest ryczałtowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcie realizacji.

Gwarancja 24 miesiące od daty odbioru końcowego

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

03451000-6 Rośliny
03452000-3 Drzewa

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

44113100-6 Materiały chodnikowe

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Wymagany termin wykonania całości zamówienia: 21 wrzesień 2009 r

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać warunki wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie prowadzenia robót budowlanych,

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny tj.: 2.1. mają do dyspozycji lub będą mieli odpowiednio wykwalifikowany personel w tym: osobę o uprawnieniach kierownika robót budowlanych

2.2. posiadają udokumentowane doświadczenie z wykonania w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania (a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie), co najmniej dwóch robót o podobnym charakterze i złożoności, polegających na wykonaniu placów zabaw z montażem urządzeń zabawowych.

Wykonawca powinien się wykazać również doświadczeniem w zakładaniu zieleni.

 

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: posiadają wolne środki w wysokości min. 20 000 PLN lub zdolność kredytową zapewniającą zaciągnięcie kredytu w wymaganej powyżej wysokości lub posiadają kredyt obrotowy do wysokości min. 20 000 PLN

4. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej co najmniej w zakresie prowadzenia robót budowlanych, których dotyczy zamówienie

5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że:

 • warunek określony w pkt. IX.1. SIWZ spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy,

 • warunek określony w pkt. IX.5. SIWZ spełnia każdy z Wykonawców,

 • warunek określony w pkt. IX.4. SIWZ spełnia każdy z Wykonawców,

 • warunek określony w pkt. IX.2. SIWZ spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy,

 • warunek określony w pkt. IX.3. SIWZ spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.

 

Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, zamawiający dokona biorąc pod uwagę złożone dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej Specyfikacji, na zasadzie „spełnia” / „nie spełnia”. Wykonawcy nie spełniający chociaż jednego z postawionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, a ich oferty uznane za odrzucone.

 

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

 • wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych,

 • wykonawców, którzy nie wyrazili zgody na przedłużony okres związania z ofertą.

 

Zamawiający odrzuca ofertę, która:

 • jest niezgodna z ustawą,

 • jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych,

 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

 • została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

 • zawiera błędy w obliczeniu ceny,

 • wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawo zamówień publicznych,

 • jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

 

1. Dokumenty wymagane:

1.1. Oferta na wykonanie zamówienia Zał. Nr 1.

1.2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zał. Nr 2.

1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

1.5. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej co najmniej w zakresie prowadzenia robót budowlanych, których dotyczy zamówienie, na okres co najmniej do końca wymaganego terminu zakończenia robót objętych zamówieniem, a jeśli ubezpieczenie traci ważność przed końcem tego okresu, wykonawca załączy zobowiązanie do odnowienia aktualnie posiadanej polisy przynajmniej na czas obejmujący wykonanie zadania.

1.6. Informację o personelu kierowniczym Zał. Nr 3 z kopiami stosownych uprawnień, kierownika robót budowlanych i zaświadczeń o przynależności do właściwej izby inżynierów.

1.6.a Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób (personelu kierowniczego), jeżeli w informacji o której mowa p.pkt. 1.6 Wykonawca wskazał osoby, którymi dopiero będzie dysponował.

1.7. Wykaz robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat zgodnie z warunkami określonymi w opisie warunków udziału w postępowaniu pkt IX ppkt 2.2. Zał. Nr 4. - Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające że w/w roboty spełniają cechy określone w SIWZ, a także, że zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, faktury lub inne posiadane przez Wykonawcę dokumenty)

1.8. Informację z banku lub kasy oszczędnościowo - kredytowej, że wykonawca posiada wolne środki finansowe w wysokości min. 20 000 PLN lub zdolność kredytową zapewniającą zaciągnięcie kredytu w wymaganej powyżej wysokości lub posiadają kredyt obrotowy do wysokości min. 20  000 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1.9. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę uprawnioną do podpisania oferty, za wyjątkiem pełnomocnictwa, które wymagane jest w formie oryginału bądź kopii poświadczonej przez notariusza.

2. Inne wymagane dokumenty:

2.1. Kosztorys ofertowy 2 egz. sporządzony na podstawie przekazanej dokumentacji technicznej, w tym 1 egz. załączony do oferty luzem.

2.2. Parafowany projekt umowy - Zał. Nr 5.

2.3. W przypadku korzystania z podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do złożenia

wypełnionego załącznika wyszczególniającego jakie prace wykonywać będą podwykonawcy Zał Nr 6

 

3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.elk.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19 - 300 Ełk

IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04. 08.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta w Ełku ul. Piłsudskiego 4, 19 - 300 Ełk, Pokój nr 14 (sekretariat).

IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.4) Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: w dniu 10.07.2009r. Pod nr 233964 - 2009

                                                                                                                  Prezydent Miasta

                                         Tomasz Andrukiewicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marek Szorc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Szorc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-10 14:30:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Szorc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-10 15:14:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Szabroński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-08-12 11:33:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3616 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony