ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WYKONANIE PLACU MIEJSKIEGO NA OS. „JEZIORNA” WRAZ Z DOJAZDEM DO PRZYCHODNI LEKARSKIEJDrukuj informację Zamówienie publiczne: WYKONANIE PLACU MIEJSKIEGO NA OS. „JEZIORNA” WRAZ Z DOJAZDEM DO PRZYCHODNI LEKARSKIEJ

Szczegóły informacji

WYKONANIE PLACU MIEJSKIEGO NA OS. „JEZIORNA” WRAZ Z DOJAZDEM DO PRZYCHODNI LEKARSKIEJ

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Miasto Ełk

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 217772-2008

Termin składania ofert / wniosków: 2008-09-30 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2008-09-30 10:00:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4,19 - 300 Ełk pok. nr 14 (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2008-09-08 przez Marek Szorc

Treść:

 

BZP- 341/08/2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBÓT BUDOWLANYCH

WYKONANIE PLACU MIEJSKIEGO NA OS. „JEZIORNA” WRAZ

Z DOJAZDEM DO PRZYCHODNI LEKARSKIEJ

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – robót budowlanych

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ełk

Adres zamawiającego:

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4

19-300 Ełk

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.elk.pl

   

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE PLACU MIEJSKIEGO NA OS. „JEZIORNA” WRAZ Z DOJAZDEM DO PRZYCHODNI LEKARSKIEJ

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu przy skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i Matki Teresy z Kalkuty (działka 3780/12).

Zamówienie obejmuje wykonanie :

- nawierzchni ciągu pieszo- jezdnego (dojazd do przychodni) oraz ciągów pieszych wraz z podbudową i robotami ziemnymi,

- oświetlenia terenu,

- przyłączy energetycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zakres rzeczowy planowanych robót szczegółowo precyzuje dokumentacja techniczna (projekt budowlany, STWiOR).

Do ceny oferty należy wliczyć koszty organizacji ruchu na czas budowy, uporządkowanie terenu po zrealizowaniu zadania, obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej. W cenie oferty należy uwzględnić ewentualne roboty, które nie zostały ujęte w kosztorysie przedmiarowym a które należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym oraz na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w miejscu planowanej budowy. Każdy z oferentów winien odwiedzić miejsce wykonywania robót celem sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w załączonym kosztorysie ślepym elementów niezbędnych do wykonania umowy a wynikających z załączonej dokumentacji. W cenie ofertowej Wykonawca powinien również uwzględnić likwidację ewentualnych kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowaną przebudową.

Oferent powinien przeanalizować załączony projekt i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę oraz kosztorys ofertowy. Załączone przedmiary nie stanowią podstawy do późniejszego rozliczenia umowy- umowa jest ryczałtowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcie realizacji.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.00.00.00-7 Roboty budowlane,

45.23.31.20-6 Roboty w zakresie dróg

45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych

45.31.51.00-9 Instalacyjne roboty elektryczne,

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 31 października 2008r.

   

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

   

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać warunki wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1.posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie prowadzenia robót drogowych, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny tj.

  2.1mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w tym: osobę o uprawnieniach kierownika robót drogowych, osobę o uprawnieniach kierownika robót sanitarnych, osobę o uprawnieniach kierownika robót elektrycznych.

  2.2 posiadają udokumentowane doświadczenie z wykonania w ciągu ostatnich 5 lat (a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie) co najmniej dwóch robót drogowych, polegających na wykonaniu dróg lub chodników o wartości co najmniej 200 000 PLN każda,

3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: posiadają wolne środki finansowe w wysokości min. 70 000 PLN lub zdolność kredytową zapewniającą zaciągnięcie kredytu w wymaganej powyżej wysokości, lub posiadają kredyt obrotowy do wysokości mini. 70 000 PLN.

4.posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej co najmniej w zakresie prowadzenia robót budowlanych których dotyczy zamówienie,

5.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie w art. 24 ust. 1Prawa zamówień publicznych.

 

Oceny spełniania w/w warunków Zamawiający dokona sprawdzając kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów.

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że:

a) warunek określony w pkt. IX.1. SIWZ spełnia każdy z Wykonawców,

b) warunek określony w pkt. IX..5.SIWZ spełnia każdy z Wykonawców,

c) warunek określony w pkt. IX. 4.SIWZ spełnia każdy z Wykonawców,

d) warunek określony w pkt. IX.2.SIWZ spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy,

e) warunek określony w pkt. IX.3.SIWZ spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy,

 

Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniemWykonawcy z udziału w postępowaniu.

 

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

 

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

- wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów,

- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,

  - wykonawców, którzy nie wyrazili zgody na przedłużony okres związania z ofertą

 

Zamawiający odrzuca ofertę, która:

 

- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

-została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

- w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Dokumenty wymagane:

1.1. Oferta na wykonanie zamówienia Zał. Nr 1

1.2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zał. Nr 2

1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

1.4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wstawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminu składania ofert,

1.5 Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający że wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej co najmniej w zakresie prowadzenia robót budowlanych których dotyczy zamówienie, na okres co najmniej do końca wymaganego terminu zakończenia robót objętych zamówieniem, a jeśli ubezpieczenie traci ważność przed końcem tego okresu wykonawca załączy zobowiązanie do odnowienia aktualnie posiadanej polisy przynajmniej na czas obejmujący wykonanie zadania.

1.6.Informację o personelu kierowniczym Zał. Nr 3 z kopiami stosownych uprawnień kierownika robót drogowych, kierownika robót sanitarnych, kierownika robót elektrycznych, i zaświadczeń o przynależności do właściwej izby inżynierów.

1.7. Wykaz robót drogowych zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat zgodnie z warunkami określonymi w opisie warunków udziału w postępowaniu pkt IX ppkt 2.2. Zał. Nr 4

1.8. Informację z banku, że wykonawca posiada wolne środki finansowe w wysokości min. 70 000 PLN lub zdolność kredytową zapewniającą zaciągnięcie kredytu w wymaganej powyżej wysokości, lub posiada kredyt obrotowy do wysokości mini. 500 000 PLN.

1.9. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

 

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.

 

2. Inne wymagane dokumenty:

 

2.1. Kosztorys ofertowy 2 egz. sporządzony na podstawie przekazanej dokumentacji technicznej, w tym1 egz. załączony do oferty luzem

2.2. Parafowany projekt umowy- Zał. Nr 5

2.3. W przypadku korzystania z podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wypełnionego Zał. Nr 6

  2.4. Zbiorcze zestawienie kosztorysów ofertowych (załącznik do sporządzenia przez oferenta)

   

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.elk.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miasta Ełku

ul. Piłsudskiego 4,

19 - 300 Ełk

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2008 godzina 09:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego,Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4,

19 - 300 Ełk pok. nr 14 (sekretariat)

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: w dniu 08.09.2008r. pod nr. 217772-2008

 

 

 

                       Zastępca Prezydenta Miasta Włodzimierz Szelążek

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marek Szorc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Szorc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-12 15:03:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Szorc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-17 10:30:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Pietrulewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-10-10 14:03:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4168 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony