ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Opracowanie projektu „Budowy ulicy Bahrkego, Kolonia, Bora Komorowskiego i Piwnika Ponurego na os. „Konieczki” wraz z oświetleniem i odwodnieniem”. Drukuj informację Zamówienie publiczne: Opracowanie projektu „Budowy ulicy Bahrkego, Kolonia, Bora Komorowskiego i Piwnika Ponurego na os. „Konieczki” wraz z oświetleniem i odwodnieniem”.

Szczegóły informacji

Opracowanie projektu „Budowy ulicy Bahrkego, Kolonia, Bora Komorowskiego i Piwnika Ponurego na os. „Konieczki” wraz z oświetleniem i odwodnieniem”.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Miasto Ełk

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 242709-2008

Termin składania ofert / wniosków: 2008-10-09 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2008-10-09 10:00:00

Miejsce złożenia oferty: Siedziba Zamawiającego,Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19 - 300 Ełk, pok. nr 14 (sekretariat).

Ogłoszono dnia: 2008-09-30 przez Marek Szorc

Treść:

  

BZP-341/15/2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI
Opracowanie projektu „Budowy ulicy Bahrkego, Kolonia, Bora Komorowskiego i Piwnika Ponurego na os. „Konieczki” wraz z oświetleniem i odwodnieniem”.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ełk
Adres zamawiającego:
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4
19-300 Ełk
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.elk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Opracowanie projektu „Budowy ulicy Bahrkego, Kolonia, Bora Komorowskiego i Piwnika Ponurego na os. „Konieczki” wraz z oświetleniem i odwodnieniem”.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu „Budowy ulicy Bahrkego, Kolonia, Bora Komorowskiego i Piwnika Ponurego na os. „Konieczki” wraz z oświetleniemi odwodnieniem. Obszar objęty opracowaniem przedstawiono w załączniku Nr 5 do SIWZ. Projekt należy opracować na podstawie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Ełk - Konieczki” oraz ”Koncepcji przebudowy ciągu ulic Sikorskiego, Bahrkego i Kolonia opracowany przez „Drejpro” Suwałki. Dodatkowo w opracowaniu należy uwzględnić opracowanie projektu ulicy Kolonia od skrzyżowania z ulicą Bora- Komorowskiego do włączenia do węzła komunikacyjnego projektowanego w ramach obwodnicy miasta (III i IV etap). Na elementy nie objęte miejscowym planem (tj.. ul. Kolonia w kierunku obwodnicy) uzyskać decyzję lokalizacyjną.
Projekty drogowe opracować należy w oparciu o warunki uzyskane w WMK UM Ełk, projekty sieciowe w oparciu o warunki uzyskane od zarządców sieci (PWiK, WMK, ZE).
Opracowanie dokumentacji obejmuje:
1) mapę do celów projektowych,
2) uzyskanie szczegółowych warunków niezbędnych do projektowania,
3) przygotowanie wniosku do uzyskania decyzji lokalizacyjnej na obszar nie objęty mpzp,
4) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej łącznie z przygotowaniem raportu oddziaływania na środowisko II etapowym (tj. na etapie decyzji lokalizacyjnej oraz pozwolenia na budowę),
5) projekt zagospodarowania terenu obejmujący całość zadania,
6) projekt drogowy
7) projekt sieci wod- kan (przebudowy),
8) projekt odwodnienia dróg (sieci kanalizacji deszczowej),
9) projekt modernizacji oświetlenia ulic
10) projekt zieleni,
11) projekt stałej organizacji ruchu,
12) projekt przebudowy urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją,
13) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
14) przedmiary robót, kosztorysy ślepe wykonane w układzie specyfikacyjnym,
15) kosztorysy inwestorskie modernizacji,
16) zbiorcze zestawienie kosztów modernizacji,
Zamawiający wymaga opracowania odrębnych projektów dla poszczególnych ulic w podziale na następujące zadania:
Zadanie I - modernizacja ulicy Bahrkego,
Zadanie II - modernizacja ulicy Kolonia od ul. Bahrkego do ul. Bora - Komorowskiego,
Zadanie III - modernizacja ulicy Kolonia od ul. Bora- Komorowskiego do węzła przy obwodnicy,
Zadanie IV - modernizacja ulicy Bora - Komorowskiego,
Zadanie V - modernizacja ulicy Piwnika Ponurego.
Dla każdego zadania należy opracować odrębne przedmiary, kosztorysy, SST.
Projekt budowlany należy dostarczyć w 6 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przedmiary, kosztorysy i SST w 2 egzemplarzach.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 30 sierpnia 2009 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
    III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 
Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać warunki wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie prowadzenia usług projektowych.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, tj. projektantów posiadających uprawnienia do projektowania w zakresie branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej.
3. Posiadają udokumentowane doświadczenie z wykonania w ciągu ostatnich 5 lat (a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie) co najmniej dwóch projektów polegających na budowie lub przebudowie dróg publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne itp.) o kategorii dróg przynajmniej KR-3, o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN (każdy),
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
 
Oceny spełniania w/w warunków Zamawiający dokona sprawdzając kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów.
 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że:
a) warunek określony w pkt. IX.1. SIWZ spełnia każdy z Wykonawców,
b) warunek określony w pkt. IX. 4.SIWZ spełnia każdy z Wykonawców,
c) warunek określony w pkt. IX.2. SIWZ spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy,
d) warunek określony w pkt. IX.3. SIWZ spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.
 
Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
 
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,
- wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów,
- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,
- wykonawców, którzy nie wyrazili zgody na przedłużony okres związania z ofertą.
 
Zamawiający odrzuca ofertę, która:
 
- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
-została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,
- w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 
 
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:
 
1. Dokumenty wymagane:
 
1.1. Oferta na wykonanie zamówienia Zał. Nr 4
1.2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zał. Nr 6
1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wstawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminu składania ofert.
1.5. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia Zał. Nr 10 z kopiami uprawnień (wymienionych w pkt. IX p. pkt.2) SIWZ i zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
1.6. Wykaz projektów zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat zgodnie z warunkami określonymi w opisie warunków udziału w postępowaniu pkt IX p. pkt. 3 SIWZ- Zał. Nr 8.
1.7. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.
 
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.
 
2. Inne wymagane dokumenty:
2.1. Parafowany projekt umowy - Zał. Nr 7oraz parafowany i wypełniony załącznik do umowy.
2.2. W przypadku korzystania z podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wypełnionego Zał. Nr 9
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.elk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Ełku
ul. Piłsudskiego 4,
19 - 300 Ełk
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2008 godzina 09:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego,Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19 - 300 Ełk, pok. nr 14 (sekretariat).
IV.3.5) Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
IV.3.6) Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: w dniu30.09.2008 pod nr 242709-2008
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marek Szorc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Szorc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-30 13:50:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Szorc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-30 15:08:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Szorc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-10-29 09:33:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3962 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony