ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr 4, Nr 5, Nr 7 i w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr 4, Nr 5, Nr 7 i w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku.

Szczegóły informacji

Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr 4, Nr 5, Nr 7 i w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Miasto Ełk

Finansowanie: Finansowanie łączne

Nr UZP: 235349-2008

Termin składania ofert / wniosków: 2008-10-22 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2008-10-22 10:00:00

Miejsce złożenia oferty: Siedziba Zamawiającego,Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19 - 300 Ełk pok. nr 14 (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2008-09-25 przez Marek Szorc

Treść:

 

BZP-341/13/2008

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr 4, Nr 5, Nr 7 i w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – robót budowlanych

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ełk

Adres zamawiającego:

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4

19-300 Ełk

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.elk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr 4, Nr 5, Nr 7 i w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa i montaż elektronicznego systemu monitoringu opartego na bazie telewizji przemysłowej (CCTV) w czterech budynkach Szkół Podstawowych i budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Ełkuw dwóch etapach. Etap I obejmuje montaż systemu w podstawowym zakresie tj. montaż dwóch punktów kamerowych wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem urządzeń rejestrujących i wizualizujących. Drugi etap dotyczy rozbudowy systemu monitoringu o następne punkty kamerowe zgodnie z dokumentacją techniczną oraz kosztorysami ślepymi.

W zakres zadania wchodzi:

- wykonanie linii kablowych w listwach i na korytkach montażowych,

- montaż wewnętrznych punktów kamerowych,

- montaż zewnętrznych punktów kamerowych,

- montaż zasilaczy,

- montaż urządzeń rejestrujących i wizualizujących,

- oprogramowanie i uruchomienie systemu oraz przeprowadzenie testów.

Całość systemu należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną poszczególnych urządzeń oraz wymaganiami technicznymi dla systemu o parametrach technicznych nie gorszych, jakie określa dokumentacja techniczna.

Przedmiot zamówienia szczegółowo określa dokumentacja techniczna stanowiąca integralną część SIWZ. Każdy z oferentów winien odwiedzić miejsce wykonywania robót celem sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w załączonym kosztorysie ślepym elementów niezbędnych do wykonania umowy, a wynikających z załączonej dokumentacji. Cena ryczałtowa.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Kody określone dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień:

45.31.11.00-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

45.31.51.00-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne.

 

 1. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 12 grudnia 2008 r.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać warunki wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie wykonawstwa instalacji CCTV (systemy telewizji przemysłowej) w zakresie objętym zamówieniem,

2. zatrudniają personel posiadający licencje zabezpieczenia technicznego min. II - go stopnia,

3. posiadają udokumentowane doświadczenie z wykonania w ciągu ostatnich 5 lat (a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie) co najmniej dwóch systemów monitorowania obiektów odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia,

4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: posiadają wolne środki finansowe w wysokości min. 60 000 PLN lub zdolność kredytową zapewniającą zaciągnięcie kredytu w wymaganej powyżej wysokości lub posiadają kredyt obrotowy do wysokości min. 60 000 PLN,

5. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej co najmniej w zakresie prowadzenia działalności, której dotyczy zamówienie,

6. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

 

 

Oceny spełniania w/w warunków Zamawiający dokona sprawdzając kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że:

a) warunek określony w pkt. IX.1. SIWZ spełnia każdy z Wykonawców,

b) warunek określony w pkt. IX.6. SIWZ spełnia każdy z Wykonawców,

c) warunek określony w pkt. IX.5. SIWZ spełnia każdy z Wykonawców,

d) warunek określony w pkt. IX.2. SIWZ spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy,

e) warunek określony w pkt. IX.3. SIWZ spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy,

f) warunek określony w pkt. IX.4. SIWZ spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.

 

Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

 

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

 

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

- wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów,

- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,

  - wykonawców, którzy nie wyrazili zgody na przedłużony okres związania z ofertą.

 

Zamawiający odrzuca ofertę, która:

 

- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

- w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Dokumenty wymagane:

1.1. Oferta na wykonanie zamówienia Zał. Nr 1.

1.2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zał. Nr 2.

1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

1.5. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej co najmniej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, których dotyczy zamówienie, na okres co najmniej do końca wymaganego terminu zakończenia robót objętych zamówieniem, a jeśli ubezpieczenie traci ważność przed końcem tego okresu wykonawca załączy zobowiązanie do odnowienia aktualnie posiadanej polisy przynajmniej na czas obejmujący wykonanie zadania.

1.6. Informację o personelu Zał. Nr 3 z kopiami stosownych uprawnień i zaświadczeń (tj. licencja zabezpieczenia technicznego min. II stopnia).

1.7. Wykaz zrealizowanych systemów monitoringu o podobnym zakresie z ostatnich 5 lat zgodnie z warunkami określonymi w opisie warunków udziału w postępowaniu pkt IX ppkt 2.2. Zał. Nr 4.

1.8. Informację z banku, że wykonawca posiada wolne środki finansowe w wysokości min. 60 000 PLN lub zdolność kredytową zapewniającą zaciągnięcie kredytu w wymaganej powyżej wysokości, lub posiada kredyt obrotowy do wysokości mini. 60 000 PLN.

1.9. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

 

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.

 

2. Inne wymagane dokumenty:

2.1. Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie dokumentacji technicznej i kosztorysów ślepych uwzględniające warunki opisane w SIWZ – szt. 2. Dodatkowo oferent powinien przygotować zestawienie kosztorysów na montaż systemu monitoringu w rozbiciu na poszczególne szkoły z uwzględnieniem etapowania.

2.2. Parafowany projekt umowy- Zał. Nr 5.

  2.3. Zbiorcze zestawienie kosztorysów ofertowych (załącznik do sporządzenia przez oferenta).

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.elk.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miasta Ełku

ul. Piłsudskiego 4,

19 - 300 Ełk

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2008 godzina 09:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego,Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4,

19 - 300 Ełk pok. nr 14 (sekretariat)

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: w dniu 25.09.2008r .pod nr. 235349-2008

IV.3.7) Inne informacje:

Inwestycja będzie finansowana ze:

 1. środków budżetu Miasta

 2. środków z budżetu państwa (dotacja) – dofinansowanie w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” w 2008 roku.

 

Zastępca Prezydenta Miasta Włodzimierz Szelążek

 

 

  Uwaga

Ełk, dnia 16 październik 2008 r.Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.„Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr 4, Nr 5, Nr 7 i w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku” BZP-341/13/2008

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy dotyczące SIWZ dla w/w przetargu udzielamy odpowiedzi:

Pyt. Nr 1

Proszę o podanie dokładnej ilości kamer zewnętrznych w związku z nieścisłością pomiędzy przedmiarem i kosztorysem ślepym a projektem- rysunkiem technicznym w SZP7. Nieścisłość uniemożliwia prawidłową ocenę ofert- oferty będą nieporównywalne.


Odp. Nr 1

Do wyceny należy przyjąć 4 kamery zewnętrzne i 12 kamer wewnętrznych (kosztorys ślepy- II etap: poz. 24 kamera zewnętrzna- było 2 szt, do wyceny zgodnie z dokumentacją projektową należy przyjąć 3 szt. i poz. 27 kamera wewnętrzna- było

12 szt. do wyceny zgodnie z dokumentacją projektową należy przyjąć 11 szt.)


W związku z wprowadzoną zmianą specyfikacji Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22.10.2008 r. godz. 900 i otwarcia ofert na dzień 22.10.2008 r. godz. 1000

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz

  

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marek Szorc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Szorc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-24 10:38:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Szorc
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-25 12:22:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Szorc
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-11-13 12:38:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8159 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony