ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Aplikant Straży Miejskiej w Ełku

Miejsce pracy: Miasto Ełk

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Straż Miejska

Data udostępnienia: 2022-01-12

Ogłoszono dnia: 2022-01-12

Termin składania dokumentów: 2022-01-28 15:30:00

Nr ogłoszenia: O-OP.2110.3.2022

Zlecający: Urząd Miasta Ełku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiadanie co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego,
 3. ukończone 21 lat,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania jednostek odpowiedzialnych za przestrzeganie porządku publicznego, a w szczególności przepisów ustawy o strażach gminnych,  ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku oraz sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 8. prawo jazdy co najmniej kat. B,
 9. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 10. nienaganna opinia,
 11. uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 12. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym.
 
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność organizacji pracy własnej, interpretacji i stosowania przepisów prawa,
 2. samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
 3. odporność na stres i pracę pod presją czasu,
 4. komunikatywność, rzetelność, wysoka kultura osobista, dyskrecja,
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. umiejętność rozmowy z trudnym klientem.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
 2. Bieżąca obsługa monitoringu wizyjnego.
 3. Obserwacja terenu miasta Ełku przy pomocy kamer monitoringu.
 4. Przekazywanie zauważonych wykroczeń bezpośrednio patrolom straży miejskiej lub poprzez Dyżurnego SM, ewentualnie przekazywanie zgłoszeń Dyżurnemu Policji w Ełku.
 5. Zgrywanie zarejestrowanego materiału dla potrzeb Policji i przekazywanie go funkcjonariuszom Policji prowadzącym postępowanie w sprawach o wykroczenie/ przestępstwo.
 6. Bieżące informowanie bezpośrednich przełożonych o zauważonych i zarejestrowanych zdarzeniach.
 7. Rejestrowanie przekazanych materiałów dla potrzeb Policji bądź innych uprawnionych organów.
 8. Utrzymywanie stałej łączności radiowej i telefonicznej z Dyżurnym i patrolami Straży Miejskiej  Ełku.
 9. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego  w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, 
  w szczególności kontrola publicznego transportu zbiorowego w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1371).
 10. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.
 11. Zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia.
 12. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
 13. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.
 14. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się  w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i  zdrowiu innych osób.
 15. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
 16. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
 17. Załatwianie spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami i kompetencjami Straży Miejskiej.
 18. Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie form pracy.
 19. Przestrzeganie zadań i wymogów wynikających z Systemu Zarządzania Jakością.
Zakres odpowiedzialności na stanowisku pracy
 1. Załatwianie spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami i kompetencjami Straży Miejskiej.
 2. Należyte i sumienne wykonywanie powierzonych zadań oraz prawidłowe prowadzenie i przekazywanie dokumentacji.
 3. Przestrzeganie ustawowych terminów załatwiania spraw.
 4. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.
 5. Przestrzeganie dyscypliny pracy.
 6. Załatwianie interesantów sprawnie, rzetelnie i kulturalnie oraz czuwanie, by interesant nie poniósł szkody z powodu nieznajomości przepisów prawnych.
 7. Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie form pracy.
 8. Zgodnie z przepisami prawa i instrukcjami wewnętrznymi przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych będących w dyspozycji Straży Miejskiej.
 
 Zakres uprawnień na stanowisku pracy
 1. Udzielania  pouczeń,  zwracania  uwagi,  ostrzegania  lub  stosowania  innych środków oddziaływania wychowawczego.
 2. 2) Legitymowania  osób w uzasadnionych   przypadkach   w celu   ustalenia   ich tożsamości.
 3. Ujęcia  osób  stwarzających w sposób  oczywisty  bezpośrednie  zagrożenie  dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji.
 1. dokonywania  kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby  w przypadku  istnienia  uzasadnionego  podejrzenia  popełnienia  czynu zabronionego  pod  groźbą  kary  lub w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust.1 pkt 3 – na zasadach i w sposób określony  w ust. 1c – 1m,
 2. dokonywania  sprawdzenia  prewencyjnego  osób  doprowadzanych,  o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 7, w celu ochrony przed bezprawnymi zamachami na życie  lub  zdrowie  osób  lub  mienie, a także  w celu   ochrony   przed   nieuprawnionymi działaniami skutkującymi zagrożeniem życia lub zdrowia.
 1. Nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
 2. Dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie  do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych –w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
 3. Usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym.
 4. Wydawania  osobom  poleceń  określonego  zachowania  się  w granicach niezbędnych do wykonywania czynności określonych w pkt 1–6.
 5. Żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych.
 6. Zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc  do  jednostek  gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, w ramach której odbędzie się szkolenie podstawowe  kończące się egzaminem.
 3. Przed skierowaniem na szkolenie podstawowe zostanie zawarta z pracownikiem umowa dotycząca podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zawierająca klauzulę zobowiązującą pracownika do pozostawania w zatrudnieniu przez okres co najmniej 3 lat po ukończeniu szkolenia.
 4. Planowany poziom wynagrodzenia zasadniczego (brutto): 3100,00 zł – 3200,00 zł oraz ustawowe obligatoryjne dodatki do wynagrodzenia.
Praca odbywać się będzie w budynku Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 2 oraz poza budynkiem na terenie miasta Ełk. Występuje praca przy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych. Budynek zapewnia bezpieczne warunki pracy. Brak windy.
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ełku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

V. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załącznika),
 2. curriculum vitae /CV/,
 3. list motywacyjny,
 4. zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w teście sprawności fizycznej  w ramach rekrutacji na stanowisko aplikanta SM obejmującym biegi, rzut piłka, skłony tułowia.
 5. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia, wykształcenie, staż pracy, 
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (według załącznika),
 7. podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Urzędzie Miasta Ełku (według załącznika).
Dokumenty dodatkowe:
1) dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności, np. o ukończonych kursach, szkoleniach,
2) rekomendacje z poprzednich miejsc pracy.
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV oraz oświadczenia muszą być odręcznie podpisane przez Kandydata.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-01-28 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 28 styczeń 2022 roku do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Aplikant Straży Miejskiej
 w Urzędzie Miasta Ełku”:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku, pok. nr 02, lub
2) pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miasta w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4.
               
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu pocztą po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt 1 ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu zostaną odesłane kandydatom.
Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowy zakres zadań Straży Miejskiej określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ełku nadany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku nr 537.2020 z dnia 1 lipca 2020 r. zmieniony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku nr 579.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., nr 674.2020 z dnia 23 grudnia 2020 r., nr 826.2021 z dnia 1 czerwca 2021 r., nr 895.2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r., nr 917.2021 z dnia 1 września 2021 r., nr 925.2021 z dnia 17 września 2021 r. oraz 1026.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej: http:/bip.um.elk.pl/urząd/regulamin organizacyjny.
 
Dodatkowych informacji udziela Pan Skiba Krzysztof – Komendant Straży Miejskiej tel. 87 732 62 87
w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 2.

VII. Informacje dodatkowe:

 
    Etapy procesu selekcji i wyboru kandydata:
 1. I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji,
 2. II etap: test sprawności fizycznej obejmujący: bieg na 100 m, rzut piłką lekarską, bieg wahadłowy 10 x 10 m, skłony tułowia na czas, bieg po kopercie, bieg na 1000 m,
 3. III etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:/bip.um.elk.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.
                                                                                                             

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Rostkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-12 16:05:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwona Rostkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-12 16:17:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Badorek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-23 11:38:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
790 raz(y)