ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. rejestracji stanu cywilnego

Miejsce pracy: Miasto Ełk

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Data udostępnienia: 2022-01-12

Ogłoszono dnia: 2022-01-12

Termin składania dokumentów: 2022-01-28 15:30:00

Nr ogłoszenia: O-OP.2110.2.2022

Zlecający: Urząd Miasta Ełku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatel Polski,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku administracja lub prawo albo wyższe magisterskie  i studia podyplomowe na kierunku administracja,
 3. min. 3 letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
 4. biegła znajomość ustaw Prawo o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz konkordatu. Bardzo dobra znajomość ustawy o opłacie skarbowej, kodeksu postępowania administracyjnego i kodeksu postępowania cywilnego w zakresie dotyczącym rejestracji aktów stanu cywilnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 9. nieposzlakowana opinia,
 10. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu podstawowym.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. dokładność, komunikatywność, uprzejmość, życzliwość w kontaktach z interesantami,
 2. umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, samodzielność, łatwość nawiązania kontaktów,
 3. umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, gotowość do podejmowania decyzji i organizowania pracy.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 
1. Przyjmowanie wniosków o wydanie odpisów z aktów stanu cywilnego i ich realizacja.
2. Przygotowywanie projektów aktów stanu cywilnego.
3. Migracja aktów stanu cywilnego z ksiąg papierowych.
4. Realizacja wniosków o wydanie zaświadczeń określonych w Prawie o aktach stanu cywilnego.
5. Przyjmowanie i weryfikacja podań o dokonanie czynności materialno-technicznych.
6. Prowadzenie akt zbiorowych aktów urodzenia, małżeństw i zgonów.
7. Wykonywanie zadań zleconych przez przełożonego.
8. Realizacja zadań oraz przestrzeganie wymogów wynikających z Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Ełku.
Zakres odpowiedzialności na stanowisku pracy:
1. Prawidłowe, zgodne z przepisami i zadaniami wykonywanie obowiązków pracowniczych.
2. Przestrzeganie tajemnicy służbowej.
3. Załatwianie interesantów w sposób szybki, rzetelny i kulturalny oraz czuwanie, by interesant nie poniósł szkody z powodu nieznajomości przepisów prawnych.
4. Przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ.
5. Właściwe użytkowanie mienia gminy stanowiącego wyposażenie stanowiska pracy i pomieszczeń biurowych.
 
Zakres uprawnień na stanowisku pracy:
 1. Zakres uprawnień określa Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o pracownikach samorządowych, kodeks cywilny, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks rodzinny i opiekuńczy, konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Ełku.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy,
3) w czasie trwania umowy zostanie zorganizowana dla pracownika służba  przygotowawcza, zgodnie z art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych, chyba że pracownik odbył służbę i zdał egzamin,
4)  planowany termin zatrudnienia –  luty 2022 r.,
5) planowany poziom wynagrodzenia zasadniczego (brutto): 3 300,00 zł – 3 500,00 zł oraz ustawowe obligatoryjne dodatki do wynagrodzenia.
 
Praca odbywać się będzie w obiekcie Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 6. Występuje praca przy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych. Budynek piętrowy zapewnia bezpieczne warunki pracy. Brak windy, praca na drugiej kondygnacji.
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ełku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

V. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załącznika),
 2. curriculum vitae /CV/,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia, wykształcenie, staż pracy, 
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (według załącznika),
 6. podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Urzędzie Miasta Ełku (według załącznika).
Dokumenty dodatkowe:
1) dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności, np. o ukończonych kursach, szkoleniach;
2) rekomendacje/referencje z poprzednich miejsc pracy.
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV oraz oświadczenia muszą być odręcznie podpisane przez Kandydata.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-01-28 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 28 stycznia 2022 roku do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. rejestracji stanu cywilnego”
 
1) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, Kancelaria Ogólna pok. nr 02, lub
2) pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4.
               
                Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu pocztą po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt 1 ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu zostaną odesłane kandydatom.
Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowy zakres zadań Urzędu Stanu Cywilnego określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Ełku nr 537.2020 z dnia 1 lipca 2020 r. zmieniony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku nr 579.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., nr 674.2020 z dnia 23 grudnia 2020 r., nr 826.2021 z dnia 1 czerwca 2021 r., nr 895.2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r., nr 917.2021 z dnia 1 września 2021 r., nr 925.2021 z dnia 17 września 2021 r. oraz nr 1026.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.  opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej: http:/bip.um.elk.pl/urząd/regulamin organizacyjny.
 
Dodatkowych informacji udziela Pani Urszula Ejsmont – Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
tel. 87 732 62 53, w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.

VII. Informacje dodatkowe:

Etapy procesu selekcji i wyboru kandydata:
 
a)  I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji,
b) II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:/bip.um.elk.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Toczyłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-12 16:00:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Toczyłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-12 16:17:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Badorek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-23 11:42:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1369 raz(y)