ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds projektów inwestycyjnych

Miejsce pracy: Miasto Ełk

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Strategii i Rozwoju

Data udostępnienia: 2022-01-12

Ogłoszono dnia: 2022-01-12

Termin składania dokumentów: 2022-01-28 15:30:00

Nr ogłoszenia: O-OP.2110.1.2022

Zlecający: Urząd Miasta Ełku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatel Polski lub Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. wykształcenie wyższe na kierunku administracja, zarządzanie, ekonomia, wdrażanie funduszy Unii Europejskiej lub pokrewne,
 3. min. 2 lata stażu pracy przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych UE w perspektywie finansowej 2007-2013, 2014-2020, krajowych oraz z funduszy norweskich i EOG, przygotowywanie aplikacji projektowych, w tym: praca nad studium wykonalności lub współpraca i doradztwo w tym zakresie,
 4. bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych w zakresie działalności Wydziału, a w szczególności przepisów w ustawach i przepisach wykonawczych w szczególności w zakresie: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 9. nieposzlakowana opinia,
 10. znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. komunikatywność, opanowanie, odporność na stres, gotowość do podejmowania decyzji, 
 2. wiedza specjalistyczna oraz doświadczenie w pracy w generatorach wniosków przygotowanych dla programów UE oraz krajowych, w przygotowywaniu studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych (określanie celów, problemów, identyfikacja projektu, przygotowanie analizy technicznej, technologicznej, wariantowość projektów),
 3. sumienność, sprawność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
 4. umiejętność planowania i organizowania pracy,
 5. łatwość nawiązania kontaktów, samodzielność,
 6. umiejętność  pracy w zespole.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Tworzenie aplikacji projektowych dla projektów inwestycyjnych  oraz transgranicznych
  i międzynarodowych Miasta Ełku współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (perspektywa finansowa 2014-2020 oraz 2021-2027), oraz innych programów zewnętrznych (m.in. norweskich i EOG), a także krajowych programów finansowanych z budżetu Państwa.
 2. Współpraca i współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Miasta Ełku oraz wydziałami Urzędu Miasta Ełku przy przygotowywaniu projektów inwestycyjnych planowanych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych.
 3. Kompletowanie dokumentacji wymaganej przez instytucje przyznające środki ze źródeł zewnętrznych w celu spełnienia wszelkich warunków formalnych oraz kryteriów merytorycznych zapewniających prawidłowość składanych wniosków.
 4. Przygotowywanie materiałów potrzebnych do opracowania raportów oceny oddziaływania na środowisko, studiów wykonalności oraz innych ekspertyz niezbędnych do pozyskania środków na zadania przewidziane do finansowania z funduszy zewnętrznych.
 5. Przygotowywanie studiów wykonalności dla wybranych projektów inwestycyjnych zgodnie z wytycznymi.
 6. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do opracowania dokumentów przetargowych zgodnie z procedurami określonymi przez Instytucje Zarządzające oraz Pośredniczące i inne krajowe oraz Komisję Europejską.
 7. Raportowanie wszelkich wykrytych błędów i nieprawidłowości w realizacji projektów zgodnie z wymogami oraz ich korygowanie i usuwanie.
 8. Stosowanie, zgodnie z wytycznymi, odpowiednich środków informowania i promocji w zależności od charakteru realizowanego projektu.
 9. Koordynacja oraz zarządzanie wybranymi projektami dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej lub innych programów zewnętrznych.
 10. Przygotowywanie oraz weryfikacja i przekazywanie odpowiednim instytucjom sprawozdań i raportów związanych z rozliczaniem i monitorowaniem projektów wraz z załącznikami – okresowych, rocznych i końcowych, wymaganych przez instytucje przyznające środki, w oparciu o analizę wskaźników.
 11. Kontrola wskaźników produktu, rezultatu oraz oddziaływania poprzez monitoring rzeczowy, monitoring finansowy, kontrole na miejscu realizacji projektu.
 12. Wprowadzenie i aktualizacja danych w Biuletynie Informacji Publicznej.
 13. Wprowadzenie informacji na stronę internetową Miasta Ełku www.elk.pl.
 14. Kontrola i analiza istniejących danych na stronach BIP i miasta Ełku.
 15. Wyjazdy służbowe około dwa razy w miesiącu.
Zakres odpowiedzialności na stanowisku pracy:
 1. Załatwianie spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Należyte i sumienne wykonywanie powierzonych zadań oraz prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji.
 3. Przestrzeganie ustalonych terminów załatwiania spraw.
 4. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.
 5. Przestrzeganie dyscypliny pracy.
 6. Załatwianie interesantów w sposób szybki, rzetelny i kulturalny oraz czuwanie, by interesant nie poniósł szkody z powodu nieznajomości przepisów prawnych.
 7. Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie form i metod pracy.
 8. Prawidłowa realizacja celu procesu Ps I/20.
 9. Prawidłowe skoordynowanie działań prowadzonych w komórkach organizacyjnych zaangażowanych w proces – współkoordynacja spotkań koordynujących proces.
 10. Systematyczne monitorowanie przebiegu procesu, pomiar jego skuteczności, efektywności oraz bieżące informowanie Naczelnika Wydziału.
 11. Przygotowywanie danych i informacji do Przeglądu Zarządzania w formie sprawozdania oraz uzgadnianie ich z Naczelnikiem Wydziału.
 12. Bezpośrednie informowanie Naczelnika Wydziału o nieprawidłowościach zachodzących w danym procesie, jak również o ewentualnym uniemożliwieniu jego skuteczności realizacji oraz podejmowania działań doskonalących. 
 13. Współdziałanie z zespołem auditorów wewnętrznych w zakresie organizacji przebiegu auditu.
Zakres uprawnień na stanowisku pracy:
 1. Zakres uprawnień określony jest Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta, przepisami kodeksu pracy oraz ustawą o pracownikach samorządowych.
 2. Podejmowanie i realizacja działań doskonalących, które nie przekraczają kompetencji pracownika oraz upoważnień udzielonych przez Prezydenta.
Inicjowanie działań doskonalących wtedy, gdy wykraczają one poza pracownika  uprawnienia, przekazywanie informacji w tym zakresie w formie pisemnej Pełnomocnikowi ds. Zarządzania Systemem Jakości.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy,
3) w czasie trwania umowy zostanie zorganizowana dla pracownika służba  przygotowawcza, zgodnie z art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych, chyba że pracownik odbył służbę  i zdał egzamin,
4)  planowany termin zatrudnienia –  luty 2022 r.,
5) planowany poziom wynagrodzenia zasadniczego (brutto): 3700,00 zł – 3950,00 zł oraz ustawowe obligatoryjne dodatki do wynagrodzenia.
 
Praca odbywać się będzie w obiekcie Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 6. Występuje praca przy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych. Budynek piętrowy zapewnia bezpieczne warunki pracy. Brak windy, praca na drugiej kondygnacji.
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ełku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

V. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załącznika),
 2. curriculum vitae /CV/,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia, wykształcenie, staż pracy, 
 5. oświadczenie, opinie i inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe przy opracowywaniu aplikacji dla projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym tworzenie lub współpraca, doradztwo przy opracowywaniu studiów wykonalności  dla projektów inwestycyjnych,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (według załącznika),
 7. podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Urzędzie Miasta Ełku (według załącznika).
 
Dokumenty dodatkowe:
1) dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności, np. o ukończonych kursach, szkoleniach;
2) rekomendacje/referencje z poprzednich miejsc pracy.
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV oraz oświadczenia muszą być odręcznie podpisane przez Kandydata.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-01-28 15:30:00
b. Sposób:
Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 28 stycznia 2022 roku do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. projektów inwestycyjnych”
 
1) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, Kancelaria Ogólna pok. nr 02, lub
2) pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4.
       
        Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu pocztą po wyżej określonym terminie,nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt 1 ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu zostaną odesłane kandydatom.
Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowy zakres zadań Wydziału Strategii i Rozwoju określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ełku nadany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku nr 537.2020 z dnia 1 lipca 2020 r. zmieniony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku nr 579.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., nr 674.2020 z dnia 23 grudnia 2020 r., nr 826.2021 z dnia 1 czerwca 2021 r., nr 895.2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r., nr 917.2021 z dnia 1 września 2021 r., nr 925.2021 z dnia 17 września 2021 r. oraz nr  1026.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej: http:/bip.um.elk.pl/urząd/regulamin organizacyjny.
 
Dodatkowych informacji udziela Pani Renata Samełko – Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju tel. 87 732 61 15, w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 6.

VII. Informacje dodatkowe:

Etapy procesu selekcji i wyboru kandydata:
a)  I  etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji,
b) II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji.
 
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:/bip.um.elk.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Rostkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-11 16:10:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Badorek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-12 15:40:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Toczyłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-11 15:04:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
736 raz(y)