ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Aplikant Straży Miejskiej w Ełku

Miejsce pracy: Miasto Ełk

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 2

Wydział: Straż Miejska

Data udostępnienia: 2021-08-12

Ogłoszono dnia: 2021-08-12

Termin składania dokumentów: 2021-08-26 15:30:00

Nr ogłoszenia: O-OP.2110.5.2021

Zlecający: Urząd Miasta Ełku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatel Polski lub Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania jednostek odpowiedzialnych za przestrzeganie porządku publicznego, a w szczególności przepisów ustawy o strażach gminnych,  ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 7. prawo jazdy co najmniej kat. B,
 8. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 9. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność organizacji pracy własnej, interpretacji i stosowania przepisów prawa,
 2. samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
 3. odporność na stres i pracę pod presją czasu,
 4. komunikatywność, rzetelność, wysoka kultura osobista, dyskrecja,
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. umiejętność rozmowy z trudnym klientem.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
 2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego  w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,  w szczególności kontrola publicznego transportu zbiorowego w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 roku poz. 2016 i 2435 oraz z Dz.U. z 2019 roku poz. 730 i 1495).
 3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.
 4. Zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia.
 5. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
 6. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.
 7. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób.
 8. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie
  z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
 9. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
 10. Załatwianie spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami i kompetencjami Straży Miejskiej.
 11. Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie form pracy.
 12. Przestrzeganie zadań i wymogów wynikających z Systemu Zarządzania Jakością.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, w ramach której odbędzie się szkolenie podstawowe  kończące się egzaminem,
3) przed skierowaniem na szkolenie podstawowe zostanie zawarta z pracownikiem umowa dotycząca podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zawierająca klauzulę zobowiązującą pracownika do pozostawania w zatrudnieniu przez okres co najmniej 3 lat po ukończeniu szkolenia,
4) planowany poziom wynagrodzenia zasadniczego (brutto):  2800,00 zł – 3000,00 zł oraz ustawowe obligatoryjne dodatki do wynagrodzenia.
 
Praca odbywać się będzie w budynku Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 2 oraz poza budynkiem na terenie miasta Ełk. Występuje praca przy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych. Budynek zapewnia bezpieczne warunki pracy. Brak windy.
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ełku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

V. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załącznika),
 2. curriculum vitae /CV/,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia, wykształcenie, staż pracy, 
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (według załącznika),
 6. podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Urzędzie Miasta Ełku (według załącznika).
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV oraz oświadczenia muszą być odręcznie podpisane przez Kandydata.
Dokumenty dodatkowe:
1) dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności, np. o ukończonych kursach, szkoleniach;
2) rekomendacje z poprzednich miejsc pracy.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-08-26 15:30:00
b. Sposób:
a. Termin:
2021-08-26 15:30:00
 
b. Sposób:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 26 sierpnia 2021 roku do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Nabór na 2 wolne stanowiska Aplikant Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta Ełku”:
 
1) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku, pok. nr 02, lub
2) pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miasta w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4.
               
                Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu pocztą po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt 1 ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych
w ogłoszeniu zostaną odesłane kandydatom.
Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowy zakres zadań Straży Miejskiej określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ełku nadany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku nr 537.2020 z dnia 1 lipca 2020 r. zmieniony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku nr 579.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., nr 674.2020 z dnia 23 grudnia 2020 r., nr 826.2021 z dnia
1 czerwca 2021 r. i nr 895.2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r. opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej: http:/bip.um.elk.pl/urząd /regulamin organizacyjny.
 
Dodatkowych informacji udziela Pan Skiba Krzysztof – Komendant Straży Miejskiej  tel. 87 732 62 87 w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 2.

VII. Informacje dodatkowe:

W dniu 16.08.2021 wprowadzono zmiany w pkt. 3 dotyczącym okresu zatrudnienia.
Etapy procesu selekcji i wyboru kandydata:
a)    I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji,
b) II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji.
 
Informacja o wynikach konkursu:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:/bip.um.elk.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Rostkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-12 10:49:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwona Rostkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-12 11:39:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Badorek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-10 11:32:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1465 raz(y)