ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. ochrony powietrza

Miejsce pracy: Miasto Ełk

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Data udostępnienia: 2019-08-20

Ogłoszono dnia: 2019-08-20

Termin składania dokumentów: 2019-09-02 16:00:00

Nr ogłoszenia: O-OP.2110.16.2019

Zlecający: Urząd Miasta Ełku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatel Polski lub Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje  prawo  do  podjęcia zatrudnienia  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. wykształcenie wyższe lub podyplomowe na kierunku ochrona środowiska lub pokrewne
 3. co najmniej 3 lata stażu pracy w urzędach i jednostkach samorządu terytorialnego,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. wiedza z zakresu znajomości i stosowania prawa:  ustawy  prawo ochrony środowiska, kodeksu postępowania administracyjnego,  ustawy o samorządzie gminnym,
 7. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 9. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność redagowania pism,
 2. umiejętność analitycznego myślenia, dobra organizacja pracy własnej, wysoka kultura osobista, samodzielność, dokładność,
 3. odporność na stres i pracę pod presją czasu,
 4. udział w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Monitorowanie środowiska w zakresie ochrony powietrza oraz podejmowanie stosownych działań z chwilą wykrycia zagrożeń.
 2. Sporządzanie umów w sprawie dofinansowania modernizacji systemów grzewczych lokali i budynków oraz udział w pracy komisji sprawdzającej wnioski.
 3. Analiza i przygotowanie odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące spraw ochrony środowiska.
 4. Sporządzanie rocznych raportów z realizacji programu ochrony powietrza.
 5. Sporządzanie sprawozdań GUS i przygotowywanie materiałów informacyjnych w zakresie ochrony powietrza i usuwania azbestu.
 6. Przygotowywanie planów termomodernizacyjnych i uciepłowienia dla obiektów gminy.
 7. Prowadzenia spraw w zakresie zamkniętego i zrekultywowanego składowiska odpadów w miejscowości Siedliska gmina Ełk.
 8. Prowadzenie działań informacyjnych w dziedzinie ochrony powietrza skierowanej na użytkowników obiektów komunalnych oraz mieszkańców gminy:
a) świadczenie doradztwa w zakresie ochrony powietrza dla zarządzających placówkami miejskimi;
b) stymulowanie działań energooszczędnościowych w placówkach miejskich;
c) propagowanie walki ze smogiem, oszczędzania energii, zastosowania odnawialnych źródeł energii na terenie miasta, wdrażanie i propagowanie nowych sposobów ochrony powietrza.
 1. Prowadzenie spraw w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
 2. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami propagującymi walkę ze smogiem, ochronę powietrza oraz racjonalne użytkowanie i zarządzanie energią:
a) udział w programach z Funduszy Europejskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych w celu zdobycia dodatkowych środków finansowych na efektywną ochronę powietrza oraz edukacji młodzieży na temat czystego powietrza
b) propagowanie pro-ekologicznych zachowań wśród mieszkańców Ełku.
 1. Nadzór nad gminnym systemem monitoringu jakości powietrza.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy,
3) w czasie trwania umowy zostanie zorganizowana dla pracownika służba przygotowawcza, zgodniez art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych, chyba że pracownik odbył służbęi zdał egzamin.
4) planowany termin zatrudnienia –od września 2019 r.
5) planowany poziom wynagrodzenia zasadniczego (brutto): 2800,00 zł – 3500,00 zł oraz ustawowe obligatoryjne dodatki do wynagrodzenia.
 
Praca odbywać się będzie w obiekcie Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4. Występuje praca przy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych. Budynek zapewnia bezpieczne warunki pracy.
                W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ełku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

V. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załącznika),
 2. curriculum vitae /CV/,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia, wykształcenie, staż pracy, 
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (według załącznika),
 6. podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Urzędzie Miasta Ełku (według załącznika).
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być odręcznie podpisane przez Kandydata.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-09-02 16:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 2 września 2019 roku  do godz. 16:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. ochrony powietrza w Urzędzie Miasta Ełku”:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, pok. nr 02, lub
2) pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4.
               
               
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu pocztą po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt 1 ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu zostaną odesłane kandydatom.
Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowy zakres zadań Wydziału Mienia Komunalnego określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ełku nadany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku nr 723/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. z późn. zm., opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej: http:/bip.um.elk.pl/urząd /regulamin organizacyjny.
 
Dodatkowych informacji udziela Pan Cezary Winkler –  Naczelnik Wydziału tel. 87 7326245, pok. 245 w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.

VII. Informacje dodatkowe:

Etapy procesu selekcji i wyboru kandydata:
a)   I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji,
b) II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:/bip.um.elk.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.               

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Badorek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-14 17:38:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Badorek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-20 16:00:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Badorek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-25 10:26:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2859 raz(y)