ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: O-OP.2110.8.2024Drukuj informację Ogłoszenie numer: O-OP.2110.8.2024

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds.komunikacji społecznej

Miejsce pracy: Ełk

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Promocji Sportu i Kultury

Data udostępnienia: 2024-06-28

Ogłoszono dnia: 2024-06-28

Termin składania dokumentów: 2024-07-15 15:30:00

Nr ogłoszenia: O-OP.2110.8.2024

Zlecający: Urząd Miasta Ełku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatel Polski lub Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. wykształcenie wyższe na kierunkach: dziennikarstwo, turystyka, promocja, public relations, administracja, filologia, zarządzanie,  marketing, politologia, stosunki międzynarodowe lub wykształcenie wyższe i studia podyplomowe na wymienionych kierunkach,
 3. znajomość języków obcych: angielski w mowie i piśmie,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. umiejętność zarządzania zespołem oraz rozwiązywania konfliktów w zespole,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 8. nieposzlakowana opinia,
 9. bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych w zakresie działalności Wydziału Promocji, Sportu i Kultury, a w szczególności przepisów ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym,  o ochronie danych osobowych, prawo zamówień publicznych, prawo prasowe.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. dobra znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych Microsoft Office lub pakietu Open Office, znajomość obsługi programów i aplikacji w internetowych portalach społecznościowych,
 2. umiejętność redagowania tekstów na strony www oraz do mediów społecznościowych,
 3. umiejętność obsługi sprzętu fotograficznego, wykonywania i obróbki zdjęć,
 4. umiejętność biegłego i poprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. znajomość języków obcych: mile widziane język niemiecki,
 6. znajomość oprogramowania do obróbki graficznej, animacji wideo,
 7. umiejętność przygotowania korespondencji seryjnej w edytorach tekstu,
 8. umiejętność pracy pod presją czasu,  komunikatywność, bezkonfliktowość, umiejętność pracy w systemie wielozadaniowym, wysoka kultura osobista,  samodzielność, kreatywność, umiejętność planowania i organizowania pracy, umiejętność wyznaczania celów oraz ram czasowych działania, w tym ustalanie priorytetów, efektywne wykorzystanie czasu, radzenie sobie w  sytuacjach kryzysowych oraz rozwiązywanie skomplikowanych problemów,  terminowość i zaangażowanie w wykonywanie zadań, dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

W zakresie działalności informacyjnej i współpracy z mediami:
 1. Przygotowanie i aktualizowanie materiałów informacyjnych do Internetu oraz do prasy.
 2. Prowadzenie bieżącego monitoringu mediów (archiwizacja, analiza i reakcja).
 3. Bieżące administrowanie serwisu internetowego miasta www.elk.pl oraz aplikacji mobilnej w powierzonym zakresie.
 4. Bieżąca obsługa profili miasta  na portalach społecznościowych.
 5. Utrzymywanie i organizowanie kontaktów z mediami, w tym realizacja zadań z zakresu komunikacji reaktywnej.
 6. Organizacja konferencji prasowych i spotkań z mediami.
 7. Bieżące przygotowywanie materiałów informacyjnych na potrzeby Prezydenta Miasta Ełku.
 8. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Ełku, jednostkami miejskimi, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami w zakresie działalności informacyjnej.
 9. W razie potrzeby udzielanie wywiadów w mediach w ramach realizowanych zadań.
 10. Przygotowanie materiałów informacyjnych do mediów według ich specyfiki.
 11. Przygotowanie odpowiedzi na zapytania dziennikarzy.
 12. Inicjowanie i wspieranie procesu konsultacji społecznych i innych form włączania mieszkańców w procesy decyzyjne.
 13. Uczestnictwo i obsługa fotograficzna wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystycznych, promocyjnych, świąt państwowych i miejskich, narad i konferencji itp.
 14. Realizacja nagrań live do mediów społecznościowych.
 15. Realizacja nagrań wideo i publikacja na stronie internetowej miasta oraz mediach społecznościowych.
 16. Opracowanie materiałów do publikacji promocyjnych i prasowych, dotyczących różnych obszarów funkcjonowania samorządu Miasta Ełku.
 17. Obsługa miejskiego systemu powiadomień SMS/E-MAIL INFO.
 18. Wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej.
W zakresie realizacji zadań miasta w dziedzinie promocji:
 1. Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta.
 2. Udział w zapewnieniu niezbędnej obsługi Prezydenta Miasta Ełku w zakresie wynikającym m.in. z jego funkcji reprezentacyjnych w ramach działalności wydziału.
 3. Współpraca w przygotowaniu drukowanych wydawnictw i materiałów o charakterze informacyjnym i promocyjno – turystycznym, z wykorzystaniem różnych metod i technik promocyjnych, sieci internetowej, samodzielne przygotowywanie tekstów do tych wydawnictw oraz nadzór graficzny i merytoryczny nad zamawianymi wydawnictwami.
 4. Współpraca przy opracowaniu miejskiego kalendarza wydarzeń.
 5. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami,  kontrahentami zewnętrznymi, agencjami, sponsorami, mediami oraz innymi organizacjami i instytucjami w kraju i zagranicą.
 6. Udział w realizacji kampanii promocyjno-turystycznych miasta, w tym m.in. przygotowanie tekstów, projektów reklam, banerów i billboardów, realizacja kampanii w mediach: radiu, telewizji i prasie ogólnopolskiej, regionalnej, lokalnej oraz w Internecie.
Inne:
 1. Przygotowywanie pism urzędowych i okolicznościowych.
 2. Obsługa zakupu towarów i usług.
 3. Udział w organizacji i obsłudze wyjazdów zagranicznych przedstawicieli miasta oraz wizyt delegacji zagranicznych.
 4. Prowadzenie bieżącej korespondencji w ramach realizowanych zadań w językach obcych.
 5. Wydawanie materiałów promocyjnych zgodnie z przyjętymi procedurami.
 6. Przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z finansami wydziału w zakresie powierzonych zadań.
 7. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów, prowadzenie ewidencji wydatków związanych z realizowanymi działaniami, w tym prognozowanie i planowanie wydatków.
 8. Opracowywanie planów współpracy, harmonogramów, kalkulacji kosztów z nich wynikających.
 9. Przygotowywanie i rozliczanie dokumentacji finansowych.
 10. Przygotowywanie stosownych umów i  zleceń z podmiotami zewnętrznymi, rozliczanie faktur i rachunków.
 11. Wdrażanie systemu zarządzania jakością w zakresie zadań na stanowisku pracy.
 12. Organizowanie i koordynowanie pracy kancelaryjno – biurowej Wydziału poprzez m.in.:
  1. - organizowanie i wykorzystywanie stanowiska pracy w sposób gwarantujący ochronę baz danych,
  2. - właściwe gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji, wynikającej z zakresu obowiązków,
  3. - przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego,
  4. - obsługa i wykorzystywanie w codziennej praktyce dostępnych programów komputerowych z zakresu realizowanych obowiązków (MS Office, OpenOffice, Internet, e-DOK).
 13. Sporządzanie wniosków dotyczących planowanych wydatków w zakresie prowadzonych spraw.
 14. Udział w krajowych i zagranicznych spotkaniach wynikających z zakresu zadań.
 15. Współdziałanie z wydziałami urzędu, jednostkami organizacyjnymi oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizacji zadań.
 16. Przestrzeganie przepisów regulaminu pracy, bhp, przeciwpożarowych, o ochronie tajemnicy służbowej, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej i innych niezbędnych przepisów prawa.
 17. Przestrzeganie, realizacja zadań i wymogów wynikających z Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Ełku (SZJ).
 18. Wykonanie innych zadań zleconych przez przełożonych.
Zakres odpowiedzialności na stanowisku pracy:
 1. Załatwianie spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Należyte i sumienne wykonywanie powierzonych zadań oraz prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji.
 3. Przestrzeganie ustalonych terminów załatwiania spraw.
 4. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.
 5. Przestrzeganie dyscypliny pracy.
 6. Załatwianie interesantów w sposób szybki, rzetelny i kulturalny oraz czuwanie, by interesant nie poniósł szkody z  powodu nieznajomości przepisów prawnych.
 7. Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz  doskonalenie form i metod pracy.
 8.  W ramach współadministrowanych procesów odpowiedzialny jest za:
                a) nadzór nad realizacją celu procesu,
                b) prawidłowe skoordynowanie działań prowadzonych w komórkach organizacyjnych zaangażowanych w proces – współorganizację spotkań koordynujących proces,
                c) systematyczne monitorowanie przebiegu procesu, pomiar jego skuteczności, efektywności i ocenę – zgodnie z przyjętymi celami i metodami ich pomiaru,
                d) przygotowanie danych i informacji do Przeglądu Zarządzania w formie sprawozdania,
                e) bezpośrednie informowanie Pełnomocnika ds. Zarządzania Systemem Jakości o nieprawidłowościach zachodzących w danym procesie, jak również o ewentualnym uniemożliwieniu jego skutecznej realizacji oraz podejmowania działań doskonalących,
   f) współdziałanie z zespołem auditorów wewnętrznych w zakresie organizacji przebiegu auditu.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
2) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,
3) w czasie trwania umowy zostanie zorganizowana dla pracownika służba przygotowawcza, zgodniez art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych, chyba że pracownik odbył służbę i zdał egzamin,
4) planowany termin zatrudnienia – od sierpnia 2024r.
5) planowany poziom wynagrodzenia zasadniczego (brutto) 5000,00zł – 5200,00 zł oraz ustawoweobligatoryjne dodatki do wynagrodzenia.
Praca odbywać się będzie w obiekcie Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4. Występuje praca przykomputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych. Budynek zapewnia bezpieczne warunki pracy.
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ełku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załącznika),
 2. curriculum vitae /CV/,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (według załącznika),
 6. podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Urzędzie Miasta Ełku (według załącznika).
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być odręcznie podpisane przez Kandydata.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-07-15 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 15 lipca 2024 roku do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. komunikacji społecznej w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury w Urzędzie Miasta Ełku”:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, pok. nr 02, lub
2) pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu pocztą po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt 1 ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu zostaną odesłane kandydatom.
Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowy zakres zadań Wydziału Promocji, Sportu i Kultury określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ełku nadany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku nr 1252.2022 z dnia 23 grudnia 2022 r. zmienionego zarządzeniem nr 1481.2024 z dnia 29 lutego 2024 r. opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.elk.warmia.mazury.pl/23/Regulamin_organizacyjny/
Dodatkowych informacji udziela Pan Piotr Gałuszka –  p.o. Naczelnika Wydziału Promocji, Sportu i Kultury Ełku. tel. 87 7326280, pok. 380 w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.
 

VII. Informacje dodatkowe:

a) I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji,
b) II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:/bip.um.elk.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Rostkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-28 08:52:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwona Rostkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-28 08:58:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwona Rostkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-28 08:58:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
498 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony