ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: O-OP.2110.7.2024Drukuj informację Ogłoszenie numer: O-OP.2110.7.2024

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Aplikant Straży Miejskiej w Ełku

Miejsce pracy: Ełk

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 3

Wydział: Straż Miejska

Data udostępnienia: 2024-06-28

Ogłoszono dnia: 2024-06-28

Termin składania dokumentów: 2024-07-31 15:30:00

Nr ogłoszenia: O-OP.2110.7.2024

Zlecający: Urząd Miasta Ełku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiadanie co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego,
 3. ukończone 21 lat,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania jednostek odpowiedzialnych za przestrzeganie porządku publicznego, a w szczególności przepisów ustawy o strażach gminnych,  ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku oraz sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 8. bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 9. nienaganna opinia,
 10. wysoka kultura osobista,
 11. uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 12. odporność na stres i pracę pod presją czasu.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność organizacji pracy własnej, interpretacji i stosowania przepisów prawa,
 2. wykształcenie wyższe na kierunku administracja, prawo,
 3. kurs podstawowy dla strażników gminnych,
 4. znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub innego obcego w stopniu komunikatywnym
 5. samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
 6. komunikatywność, rzetelność,
 7. umiejętność pracy w zespole,
 8. prawo jazdy kategorii min. B,
 9. kwalifikowany kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
 10. umiejętność rozmowy z trudnym klientem.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
 2. Bieżąca obsługa monitoringu wizyjnego.
 3. Obserwacja terenu miasta Ełku przy pomocy kamer monitoringu.
 4. Przekazywanie zauważonych wykroczeń bezpośrednio patrolom straży miejskiej lub poprzez Dyżurnego SM, ewentualnie przekazywanie zgłoszeń Dyżurnemu Policji w Ełku.
 5. Zgrywanie zarejestrowanego materiału dla potrzeb Policji i przekazywanie go funkcjonariuszom Policji prowadzącym postępowanie w sprawach  o wykroczenie/przestępstwo.
 6. Bieżące informowanie bezpośrednich przełożonych o zauważonych i zarejestrowanych zdarzeniach.
 7. Rejestrowanie przekazanych materiałów dla potrzeb Policji bądź innych uprawnionych organów.
 8. Utrzymywanie stałej łączności radiowej i telefonicznej z Dyżurnym i patrolami Straży Miejskiej  Ełku.
 9. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego  w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, w szczególności kontrola publicznego transportu zbiorowego w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2023.2778 t.j).
 10. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.
 11. Zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia.
 12. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
 13. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.
 14. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób.
 15. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw   i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
 16. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
 17. Załatwianie spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami i kompetencjami Straży Miejskiej.
 18. Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie form pracy.
 19. Dyspozycyjność, praca zmianowa również w weekendy i święta zgodnie z grafikiem służb.
 20. Przestrzeganie zadań i wymogów wynikających z Systemu Zarządzania Jakością.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, w ramach której odbędzie się szkolenie podstawowe  kończące się egzaminem.
 3. Przed skierowaniem na szkolenie podstawowe zostanie zawarta z pracownikiem umowa dotycząca podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zawierająca klauzulę zobowiązującą pracownika do pozostawania w zatrudnieniu przez okres co najmniej 3 lat po ukończeniu szkolenia.
 4. Planowany poziom wynagrodzenia zasadniczego (brutto): 4300,00 – 4600,00 zł oraz ustawowe obligatoryjne dodatki do wynagrodzenia.
 
Praca odbywać się będzie w budynku Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 2 oraz poza budynkiem na terenie miasta Ełk. Występuje praca przy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych. Budynek zapewnia bezpieczne warunki pracy. Brak windy. W budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Informacja na temat dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zamieszczona jest na stronie  https://bip.elk.warmia.mazury.pl/10247/Deklaracja_dostepnosci/.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załącznika),
 2. Curriculum vitae /CV/,
 3. List motywacyjny,
 4. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w teście sprawności fizycznej w ramach rekrutacji na stanowisko aplikanta SM obejmującym biegi, rzut piłka, skłony tułowia.
 5. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia, wykształcenie, staż pracy, 
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (według załącznika),
 7. Podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Urzędzie Miasta Ełku (według załącznika).
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV oraz oświadczenia muszą być odręcznie podpisane przez Kandydata.
 
Dokumenty dodatkowe:
1) dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności, np. o ukończonych kursach, szkoleniach,
2) rekomendacje z poprzednich miejsc pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-07-31 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 31 lipca 2024 roku do godz. 15:30  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Aplikant Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta Ełku”:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, pok. nr 02, lub
2) pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4.
c. Miejsce:
Urząd Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, pok. nr 02

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu pocztą po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt 1 ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu zostaną odesłane kandydatom.
 
Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowy zakres zadań Straży Miejskiej określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ełku nadany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku nr 1252.2022 z dnia 23 grudnia 2022r. http:/bip.um.elk.pl/urząd/regulamin organizacyjny.
 
Dodatkowych informacji udziela Pan Skiba Krzysztof – Komendant Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 2.tel. 87 732 62 87
 
Etapy procesu selekcji i wyboru kandydata:
 1. I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji,
 2. II etap: test sprawności fizycznej obejmujący: bieg na 100 m, rzut piłką lekarską, bieg wahadłowy 10 x 10 m, skłony tułowia na czas, bieg po kopercie, bieg na 1000 m,
 3. III etap: pisemny test wiedzy z zakresu ustawy o strażach gminnych oraz samorządzie terytorialnym,
 4. IV etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych
  w aplikacji.
Informacja o wynikach naboru:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:/bip.um.elk.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Mossakowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-28 08:30:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Mossakowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-28 08:39:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Mossakowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-28 08:39:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
257 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony