ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: O-OP.2110.2.2024Drukuj informację Ogłoszenie numer: O-OP.2110.2.2024

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. kadr

Miejsce pracy: Ełk

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Organizacyjny

Data udostępnienia: 2024-02-02

Ogłoszono dnia: 2024-02-02

Termin składania dokumentów: 2024-02-16 15:30:00

Nr ogłoszenia: O-OP.2110.2.2024

Zlecający: Urząd Miasta Ełku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatel Polski lub Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. wykształcenie wyższe magisterskie
 3. minimum 3-letni staż pracy w urzędach obsługujących organy samorządu terytorialnego,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. wiedza z zakresu znajomości ustaw: kodeks pracy, o systemie ubezpieczeń społecznych, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks cywilny, o strażach gminnych oraz z zakresu aktów wykonawczych do w/w ustaw.
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 8. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. udział w szkoleniach z zakresu kadr,
 2. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 3. umiejętność organizacji pracy własnej, interpretacji i stosowania przepisów prawa,
 4. umiejętność redagowania pism,
 5. samodzielność, dokładność, systematyczność,
 6. odporność na stres i pracę pod presją czasu,
 7. komunikatywność, rzetelność, wysoka kultura osobista, dyskrecja,
 8. umiejętność  pracy w zespole.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

W szczególności do obowiązków należy:
1. Załatwianie spraw osobowych pracowników, wynikających ze stosunku pracy w Urzędzie Miasta Ełku, a w szczególności spraw związanych z nawiązaniem, zmianami i ustaniem stosunku pracy oraz kompletowanie i bieżące prowadzenie akt osobowych pracowników.
2. Bieżąca współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Ełku w zakresie organizacji prac w ramach robót publicznych oraz stanowisk stażowych w Urzędzie Miasta Ełku.
3. Prowadzenie akt osobowych dyrektorów podległych jednostek organizacyjnych.
4. Bieżąca obsługa i wprowadzanie zmian dot. pracowników do programu RESPONS -Kadry.
5. Prowadzenie obowiązujących ewidencji osobowych oraz sporządzanie analiz  i sprawozdawczości statystycznej GUS z zakresu prowadzonych spraw.
6. Sporządzanie sprawozdań PFRON.
7. Prowadzenie archiwum akt osobowych pracowników zwolnionych oraz wydawanie świadectw pracy.
8. Wydawanie świadectw pracy byłym pracownikom zlikwidowanych jednostek, których akta osobowe znajdują się w archiwum Urzędu Miasta Ełku.
9. Opracowywanie projektów Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta Ełku i kontrola jego realizacji po przyjęciu przez Prezydenta Miasta Ełku.
10. Opracowywanie projektów Regulaminu Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Ełku.
11. Załatwianie spraw związanych z przejściem pracowników na rentę lub emeryturę.
12. Opracowywanie wniosków w sprawach odznaczeń pracowników.
13. Przyjmowanie, wprowadzanie i publikowanie oświadczeń majątkowych kierownictwa urzędu i jednostek organizacyjnych miasta oraz zobowiązanych pracowników urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku.
14. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z procedurą naboru pracowników.
15. Wydawanie zaświadczeń wynikających ze stosunku pracy pracownikom Urzędu Miasta Ełku.
16. Prowadzenie dokumentacji związanej z praktykami szkoleniowymi i nadzór nad praktykantami.
17. Prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników urzędu  do załatwiania określonych spraw w imieniu Prezydenta Miasta Ełku.
18. Wystawianie delegacji służbowych i prowadzenie związanego z tym rejestru.
19. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu Miasta Ełku zgodnie z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Regulaminem Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
20. Archiwizacja akt z zakresu prowadzonych spraw zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.
21. Przygotowywanie i ewidencjonowanie umów, zleceń zakupu towarów i usług oraz wszelkich prawnie zaciągniętych zobowiązań.
22. Ewidencjonowanie dokumentów stanowiących prawną podstawę dochodzenia należności (dochodów budżetowych).
23. Obsługa stypendiów i nagród sportowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Ełku w zakresie analizy poprawności otrzymanych dokumentów, ich aktualizacji oraz przygotowanie do rozliczenia.
24. Wykonywanie innych czynności wyznaczonych przez bezpośredniego przełożonego i kierownictwo Urzędu Miasta Ełku.
25. Realizacja procesu i procedury szkoleń, w tym: przygotowanie i dokonanie zgłoszenia, przygotowanie zlecenia do Wydziału Finansowego w celu dokonania  przedpłaty, zarejestrowanie szkolenia w stosownym rejestrze, wydawanie ankiety ze szkolenia, przeniesienie informacji z ankiety do rejestru dostawców i na karty imienne szkoleń, opisanie faktury za szkolenie i przekazanie do Sekretarza, a następnie do Wydziału Finansowego  i zarejestrowanie wykonania na paragrafie szkoleń.
26. Prowadzenie określonych spraw zarówno w formie papierowej jak i z zastosowaniem programu e-dok, tj. elektronicznego systemu obiegu dokumentów.
27. Realizacja zadań oraz przestrzeganie wymogów wynikających z Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Ełku. 
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,
3) w czasie trwania umowy zostanie zorganizowana dla pracownika służba przygotowawcza, zgodniez art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych, chyba że pracownik odbył służbę i zdał egzamin,
4) planowany termin zatrudnienia –1 marzec 2024 r.
5) planowany poziom wynagrodzenia zasadniczego (brutto): 5200,00zł-5400,00zł oraz ustawoweobligatoryjne dodatki do wynagrodzenia.
 
Praca odbywać się będzie w obiekcie Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4. Występuje pracaprzy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych. Budynek zapewnia bezpieczne warunki pracy.
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osóbniepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ełku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załącznika),
 2. curriculum vitae /CV/,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (według załącznika),
 6. podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Urzędzie Miasta Ełku (według załącznika),
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być odręcznie podpisane przez Kandydata.
Dokumenty dodatkowe:
 1. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), publ. Dz. Urz. WE L Nr 119, s. 1(według załącznika),
 2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności, np. o ukończonych kursach, szkoleniach,
 3. rekomendacje z poprzednich miejsc pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-02-16 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 16 luty 2024 roku do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. kadr w Urzędzie Miasta Ełku”:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, pok. nr 02, lub
2) pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4.
               
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu pocztą po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt 1 ogłoszenia o naborze.
Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu zostaną odesłane kandydatom.
Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowy zakres zadań Wydziału Nadzoru określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ełku nadany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku nr 1252.2022 z dnia 23 grudnia 2022 r. zmienionego zarządzeniem nr 1449.2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej: http:/bip.um.elk.pl/urząd/regulamin organizacyjny.
Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Radziłowicz –  Sekretarz Miasta Ełku. tel. 87 7326208, pok. 108 w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.

VII. Informacje dodatkowe:

a) I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji,
b) II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:/bip.um.elk.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Rostkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-02 09:54:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwona Rostkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-02 10:13:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwona Rostkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-23 08:26:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
700 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony