ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: O-OP.2110.1.2024Drukuj informację Ogłoszenie numer: O-OP.2110.1.2024

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. zintegrowanych inwestycji terytorialnych

Miejsce pracy: Ełk

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Strategii i Rozwoju

Data udostępnienia: 2024-01-31

Ogłoszono dnia: 2024-01-31

Termin składania dokumentów: 2024-02-15 15:30:00

Nr ogłoszenia: O-OP.2110.1.2024

Zlecający: Urząd Miasta Ełku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatel Polski lub obywatel Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego i posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 2. wykształcenie wyższe
 3. znajomość zagadnień z zakresu systemu wdrażania funduszy UE w Polsce, planowania strategicznego, pozyskiwania środków UE lub innych środków zewnętrznych i krajowych, działalności samorządu gminnego,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 7. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 2. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 3. dobra znajomość aplikacji biurowych,
 4. samodzielność, komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, odporność na stres,
 5. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
 6. umiejętność analizy danych,
 7. umiejętności z zakresu prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych, edukacyjnych,
 8. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotami zewnętrznymi, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. koordynacja działań w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Ełku (MOF Ełk) w zakresie wdrażania instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) w ramach funduszy unijnych;
 2. realizacja zadań wynikających z zawartych umów i porozumień dot. ZIT i MOF Ełk;
 3. obsługa merytoryczna i administracyjna Związku ZIT MOF Ełk, w tym Komitetu Sterującego i Panelu Ekspertów – m.in. organizowanie posiedzeń, przygotowywanie materiałów i dokumentów;
 4. przygotowanie, monitorowanie, ewaluacja i aktualizacja Strategii ZIT MOF Ełk;
 5. wsparcie w przygotowaniu i realizacji projektów w ramach ZIT, w tym poprzez działania informacyjno-promocyjne i edukacyjne;
 6. współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wdrażania ZIT;
 7. wpieranie i rozwijanie partnerstwa samorządów tworzących Związek ZIT MOF Ełk;
 8. inicjowanie i wspieranie partnerstw oraz projektów na rzecz rozwoju MOF Ełk;
 9. udział w przygotowaniu i realizacja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych na rzecz rozwoju MOF Ełk.
Zakres uprawnień na stanowisku pracy:
 1. Zakres uprawnień określony jest Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta, ustawą o pracownikach samorządowych oraz przepisami kodeksu.
 2. Podejmowanie i realizacja działań doskonalących, które nie przekraczają kompetencji pracownika oraz upoważnień udzielonych przez Prezydenta.
 3. Inicjowanie działań doskonalących wtedy, gdy wykraczają one poza pracownika  uprawnienia, przekazywanie informacji w tym zakresie w formie pisemnej Pełnomocnikowi ds. Zarządzania Systemem Jakości.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Umowa o pracę na czas zastępstwa za nieobecnego pracownika podczas usprawiedliwionej nieobecności pracownika zostanie zawarta na czas określony.
 3. Planowany termin zatrudnienia – luty/marzec 2024 r.
 4. Planowany poziom wynagrodzenia zasadniczego (brutto): od 5 200,00 zł oraz ustawowe obligatoryjne dodatki do wynagrodzenia.
Praca odbywać się będzie w obiekcie Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 6. Występuje praca przy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych. Budynek piętrowy zapewnia bezpieczne warunki pracy. Brak windy, praca na drugiej kondygnacji.
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ełku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załącznika).
 2. Curriculum vitae /CV/.
 3. List motywacyjny.
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia, wykształcenie, staż pracy. 
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (według załącznika).
 6. Podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Urzędzie Miasta Ełku (według załącznika).
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV oraz oświadczenia muszą być odręcznie podpisane przez Kandydata.
5. Dokumenty dodatkowe:
 1. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności, np. o ukończonych kursach, szkoleniach.
 2. Rekomendacje/referencje z poprzednich miejsc pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-02-15 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 15 lutego 2024 roku  do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”
 1. osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, Kancelaria Ogólna pok. nr 02, lub
 2. pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu pocztą po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt 1 ogłoszenia o naborze.
Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu zostaną odesłane kandydatom.
Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowy zakres zadań Wydziału Strategii i Rozwoju określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ełku nadany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku nr 1252.2022 z dnia 23 grudnia 2022r. zmieniony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku nr 1449.2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej: http:/bip.um.elk.pl/urząd/regulamin organizacyjny.
Dodatkowych informacji udziela Pani Renata Samełko – Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju, tel. 87 732 61 15, w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 6.
c. Miejsce:
 1. osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, Kancelaria Ogólna pok. nr 02, lub
 2. pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4

VII. Informacje dodatkowe:

      Etapy procesu selekcji i wyboru kandydata:
 1. I  etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji,
 2. II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:/bip.um.elk.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Rostkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-31 08:29:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwona Rostkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-31 08:39:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwona Rostkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-31 08:46:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
553 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony