ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: O-OP.2111.4.2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: O-OP.2111.4.2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Ełku

Miejsce pracy: Miasto Ełk

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: PWiK

Data udostępnienia: 2020-09-11

Ogłoszono dnia: 2020-09-11

Termin składania dokumentów: 2020-09-25 13:00:00

Nr ogłoszenia: O-OP.2111.4.2020

Zlecający: Urząd Miasta Ełku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa będącego członkiem Unii Europejskiej lub państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych lub obowiązujących przepisów prawa przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, preferowane wykształcenie techniczne,
 • legitymuje się co najmniej 5-letnim okresem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczeniem usług na podstawie innej umowy lub wykonywaniem działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • legitymuje się co najmniej 3-letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • nie podlega określonym ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych lub ustawowym bądź umownym zakazom konkurencji,
 • posiada znajomość zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego oraz zasad nadzoru właścicielskiego, w szczególności spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • posiada doświadczenie w prowadzeniu (kierowaniu, nadzorowaniu) inwestycji infrastruktury technicznej,
 • posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje, w zakresie niezbędnym do zajmowania określonej funkcji członka zarządu spółki w szczególności:
- znajomość zagadnień dotyczących działalności spółek prawa handlowego,
  zwłaszcza z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
- znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami
  pracowników.
b. Wymagania dodatkowe:
Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy prace na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 • jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
Kandydat na Prezesa Zarządu, poza wymogami określonymi w pkt a i b niniejszego ogłoszenia, powinien mieć wiedzę w zakresie zagadnień ekonomiczno-prawnych i administracyjnych, w tym ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wybranych zagadnień ustawy Prawo Wodne oraz fakultatywnie doświadczenie wynikające z pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

V. Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
 • CV,
 • kwestionariusz osobowy (wzór załącznik nr 1)
 • list motywacyjny zawierający strategię rozwoju Spółki maksymalnie na 5 stronach formatu A4;
 • oświadczenia:
  1. o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki
  2. o nie podleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
  3. o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  5. że jest osobą niekaraną sądownie oraz, że nie toczą się wobec niego żadne postępowania karne i karnoskarbowe,
  6. że stan zdrowia kandydata pozwala na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu,
  7. o dopełnieniu lub nie podleganiu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721 ze zm.),
  8. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z 2018. poz. 1000 z p.zm. ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)” w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu,
  9. o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu na Prezesa Zarządu,
  10. o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Spółki,
  11. że nie pełni funkcji społecznego współpracownika albo nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  12. że nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  13. że nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  14. że nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  15. że jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki, - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2,
  16. w przypadku kandydatów zasiadających z Zarządzie lub Radzie Nadzorczej spółek prawa handlowego w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia swojej oferty - potwierdzające uzyskanie absolutorium z wykonania obowiązków za ten okres, - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3.
 • odpis dokumentów lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie potwierdzające poziom wykształcenia, okres zatrudnienia i doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o posiadaniu aktualnego prawa jazdy kat. B,
 • oświadczenie o umiejętności obsługi komputera,
 • inne dokumenty wg uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności.
Każde oświadczenie musi być podpisane przez kandydata. Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2 mogą być również poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Komisji kwalifikacyjnej oryginałów lub urzędowych odpisów w/w dokumentów, a także aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (do sześciu miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia) - pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-09-25 13:00:00
b. Sposób:
Zgłoszenia konkursowe można składać w siedzibie Spółki na adres: ul. Suwalska 64, 19-300 Ełk, w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Ełku - nie otwierać”. Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do dnia 25 września 2020 r. do godz. 13:00. O złożeniu zgłoszenia decyduje data wpływu do siedziby Spółki, ul. Suwalska 64, 19-300 Ełk.
 
Dokumenty dostarczone lub nadesłane po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Koszty uzyskania dokumentów oraz uczestnictwa w konkursie ponosi kandydat.

VII. Informacje dodatkowe:

Komisja zbiera się w siedzibie PWiK Sp. z o. o. w Ełku, na pierwszym niejawnym posiedzeniu (faza wstępna) w celu zweryfikowania złożonych ofert niezwłocznie po upływie zakreślonego do składania ofert.
Kandydaci spełniający wymogi formalne ogłoszenia o konkursie zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania konkursowego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 
Komisja kwalifikacyjna przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w toku której ocenia się w szczególności:
 • znajomość ustroju prawnego i działalności w praktyce spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • przedstawioną wizję rozwoju, ogólnego planu funkcjonowania i zarządzania Spółką biorąc pod uwagę przedmiot jej działalności,
 • znajomość zagadnień związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem mieniem oraz kierowaniem zespołami ludzkimi,
 • doświadczenie zawodowe w szczególności na stanowiskach kierowniczych, nadzorczych w sferze gospodarki wodno-ściekowej, niezbędne do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
Komisja może w każdym czasie i na każdym etapie bez podania przyczyny zakończyć konkurs bez wyłonienia kandydata.
Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 
Wynik konkursu nie może stanowić podstawy do roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz zawarcia z nim umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.
W szczególności przed powołaniem oraz zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania wymagane będzie dopełnienie wszelkich wymaganych formalności związanych z powołaniem i zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.
 
Regulamin konkursu udostępniony jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku i PWiK Sp. z o. o.  z siedzibą w Ełku oraz w siedzibie Spółki.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-11 11:03:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Badorek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-11 12:50:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Badorek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-06 14:29:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1597 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony