ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: O-OP.2110.8.2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: O-OP.2110.8.2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. obsługi Rady Miasta i komisji

Miejsce pracy: Miasto Ełk

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Organizacyjny

Data udostępnienia: 2020-09-10

Ogłoszono dnia: 2020-09-10

Termin składania dokumentów: 2020-09-25 15:30:00

Nr ogłoszenia: O-OP.2110.8.2020

Zlecający: Urząd Miasta Ełku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatel Polski lub Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: ekonomia, administracja, prawo,
 3. min. roczny staż pracy w urzędach obsługujących organy samorządu terytorialnego,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych w zakresie działalności, a w szczególności przepisów ustaw: kodeksu postępowania administracyjnego, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, Instrukcja kancelaryjna, Kodeks wyborczy
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 8. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 9. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość zasad funkcjonowania Rady Miasta,
 2. umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
 3. umiejętność organizacji pracy własnej, interpretacji i stosowania przepisów prawa,
 4. samodzielność, dokładność, systematyczność,
 5. odporność na stres, umiejętność pracy w zespole,
 6. komunikatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Wykonywanie zadań z zakresu obsługi Rady Miasta, w tym:
 2. Obsługa organizacyjna Rady.
 3. Prowadzenie rejestru uchwał Rady.
 4. Przekazywanie korespondencji do i od Rady oraz jej Komisji.
 5. Przygotowywanie materiałów na sesje Rady, dostarczanie zawiadomień o sesji radnym. umieszczanie informacji w BIP i na tablicy ogłoszeń.
 6. Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji Rady. posiedzeń Komisji i spotkań Rady z mieszkańcami.
 7. Prowadzenie zbioru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych i odpowiedzi na nie.
 8. Publikacja uchwał Rady.
 9. Przygotowywanie danych do naliczania diet radnym.
 10. Obsługa kancelaryjna działalności Przewodniczącego Rady.
 11. Realizowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem na terenie Miasta wyborów i referendów.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy,
3) w czasie trwania umowy zostanie zorganizowana dla pracownika służba przygotowawcza, zgodniez art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych,
3) planowany termin zatrudnienia –październik 2020r.
4) planowany poziom wynagrodzenia zasadniczego (brutto): 3 000,00 zł – 3 300,00 zł oraz ustawowe obligatoryjne dodatki do wynagrodzenia.
           
Praca odbywać się będzie w budynku Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4. Występuje praca przy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych. Budynek zapewnia bezpieczne warunki pracy. W budynku znajduje się winda.
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ełku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

V. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załącznika),
 2. curriculum vitae /CV/,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (według załącznika),
 6. podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Urzędzie Miasta Ełku (według załącznika).
Dokumenty dodatkowe:
1) dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności, np. o ukończonych kursach, szkoleniach;
2) rekomendacje z poprzednich miejsc pracy.
       Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być odręcznie podpisane przez Kandydata.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-09-25 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 25 września 2020 roku do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. obsługi Rady Miasta i komisji  w Urzędzie Miasta Ełku”:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku, pok. nr 02, lub
2) pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miasta w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4.
               
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu pocztą po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt 1 ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu zostaną odesłane kandydatom.
Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowy zakres zadań Wydziału Organizacyjnego określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ełku nadany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku nr 537.2020 z dnia 1 lipca 2020r r. zmienionego Zarządzeniem nr 579.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej: http:/bip.um.elk.pl/urząd /regulamin organizacyjny.
 
Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Radziłowicz –  Sekretarz Miasta Ełku. tel. 87 7326208, pok. 108 w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.

VII. Informacje dodatkowe:

Etapy procesu selekcji i wyboru kandydata:
a)    I etap:   weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji,
b)   II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji.
 
Informacja o wynikach konkursu:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:/bip.um.elk.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Badorek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-10 10:01:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Badorek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-10 15:42:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Badorek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-01 17:42:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1275 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony