ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: O-OP.2110.7.2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: O-OP.2110.7.2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Ełku

Miejsce pracy: Miasto Ełk

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Finansowy

Data udostępnienia: 2020-09-10

Ogłoszono dnia: 2020-09-10

Termin składania dokumentów: 2020-09-25 15:30:00

Nr ogłoszenia: O-OP.2110.7.2020

Zlecający: Urząd Miasta Ełku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatel Polski lub Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. wykształcenie wyższe I stopnia na kierunku ekonomia, administracja, prawo,
 3. min. roczny staż pracy w urzędach obsługujących organy samorządu terytorialnego,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych w zakresie działalności Referatu Podatków i opłat lokalnych, a w szczególności przepisów ustawy ordynacji podatkowej, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych oraz dochodach gminy  w zakresie podatków,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 8. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 9. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 2. umiejętność organizacji pracy własnej, interpretacji i stosowania przepisów prawa,
 3. umiejętność redagowania decyzji i pism,
 4. samodzielność, dokładność, systematyczność, kreatywność, wnikliwość,
 5. odporność na stres i pracę pod presją czasu,
 6. komunikatywność, rzetelność, wysoka kultura osobista, dyskrecja,
 7. umiejętność analitycznego myślenia oraz  pracy w zespole,
 8. umiejętność rozmowy z trudnym klientem.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Wzywanie podatników (osoby fizyczne) do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 2. Przeprowadzanie analizy oraz kontrola złożonych informacji podatkowych pod względem zgodności ze stanem rzeczywistym.
 3. Dokonywanie naliczeń podatków na podstawie obowiązujących przepisów oraz danych ewidencyjnych w tym: podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości.
 4. Dokonywanie zmian w naliczonym podatku.
 5. Obsługa systemu komputerowego w zakresie aktualizacji i wprowadzenie wszystkich danych dotyczących nieruchomości.
 6. Aktualizacja bazy danych kontrahentów.
 7. Rozpatrywanie wniosków oraz wydawanie decyzji o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
 8. Występowanie o zwrot dotacji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz sporządzanie sprawozdań i rozliczeń.
 9. Wystawianie zaświadczeń oraz informacji  o stanie majątkowym o podatkach upoważnionym organom zgodnie z Ordynacją podatkową.
 10. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach podatkowych.
 11. Sporządzanie sprawozdań, analiza, informacji i zestawień niezbędnych do przygotowania projektu budżetu oraz sprawozdań z wykonania budżetu.
 12. Realizacja innych zadań i działań w ramach powierzonego zakresu, zleconych przez przełożonych.
 13. Przestrzeganie zadań i wymogów wynikających z Systemu Zarządzania Jakością.
 14. Pracownik zastępuje nieobecnych pracowników na stanowisku ds. wymiaru podatków i opłat.
      Pracownik odpowiada za :
 • przestrzeganie dyscypliny pracy,
 • przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz innych tajemnic prawem chronionych,
 • przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż. na zajmowanym stanowisku,
 • należyte wykonywanie przydzielonych obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej,
 • prawidłowe zabezpieczenie powierzonego mienia przed kradzieżą oraz dokumentów służbowych przed dostępem niepowołanych osób.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy,
3) w czasie trwania umowy zostanie zorganizowana dla pracownika służba  przygotowawcza, zgodnie z art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych, chyba że   pracownik odbył służbę   i zdał egzamin.
4) planowany termin zatrudnienia - październik 2020 r.
5) planowany poziom wynagrodzenia zasadniczego (brutto): 3 000,00 zł - 3 300,00 zł oraz ustawowe obligatoryjne dodatki do wynagrodzenia.
 
Praca odbywać się będzie w budynku Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4. Występuje praca przy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych. Budynek zapewnia bezpieczne warunki pracy. W budynku znajduje się winda.
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ełku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

V. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załącznika),
 2. curriculum vitae /CV/,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia, wykształcenie, staż pracy, 
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (według załącznika),
 6. podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Urzędzie Miasta Ełku (według załącznika).
Dokumenty dodatkowe:
1) dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności, np. o ukończonych kursach, szkoleniach;
2) rekomendacje z poprzednich miejsc pracy.
 
        Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV oraz oświadczenia muszą być odręcznie podpisane przez Kandydata.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-09-25 15:30:00
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do  25 września 2020 roku do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Ełku”:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku, pok. nr 02, lub
2) pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miasta w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4.
               
                Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu pocztą po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt 1 ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu zostaną odesłane kandydatom.
Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowy zakres zadań Referatu ds. Podatków i Opłat lokalnych określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ełku nadany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku nr 537.2020 z dnia 1 lipca 2020r r. zmienionego Zarządzeniem nr 579.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej: http:/bip.um.elk.pl/urząd /regulamin organizacyjny.
 
Dodatkowych informacji udziela Pani Stanisława Całuch – Kierownik Referatu tel. 87 7326213, pok. 05 w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.

VII. Informacje dodatkowe:

Etapy procesu selekcji i wyboru kandydata:
a) I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji,
b) II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji.
 
Informacja o wynikach konkursu:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:/bip.um.elk.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Badorek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-10 08:56:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Badorek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-10 15:48:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Badorek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-01 17:15:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1512 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony