ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: O-OP.2110.15.2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: O-OP.2110.15.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. użytkowania wieczystego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Miasto Ełk

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: WPPGN

Data udostępnienia: 2019-08-14

Ogłoszono dnia: 2019-08-14

Termin składania dokumentów: 2019-09-02 15:30:00

Nr ogłoszenia: O-OP.2110.15.2019

Zlecający: Urząd Miasta Ełku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatel Polski lub Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje  prawo  do podjęcia zatrudnienia  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. wykształcenie wyższe lub podyplomowe na kierunkach prawo, administracja, na kierunkach związanych z gospodarką nieruchomościami, gospodarką przestrzenną geodezji i kartografii, architekturą lub urbanistyką,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. wiedza z zakresu znajomości i stosowania prawa: ustawy o gospodarce nieruchomościami, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym,
 6. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 8. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność pracy w programie EwMapa, EwOpis,
 2. umiejętność redagowania pism,
 3. umiejętność analitycznego myślenia, dobra organizacja pracy własnej, wysoka kultura osobista, samodzielność, dokładność,
 4. odporność na stres i pracę pod presją czasu,
 5. udział w szkoleniach z zakresu gospodarki nieruchomościami.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie całości spraw związanych z postępowaniem o przekształcenie prawa  użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wraz z dokonywaniem waloryzacji opłat z tytułu przekształcenia.
 2. Zabezpieczanie wierzytelności gminy z tytułu zobowiązań finansowych wynikających z powierzonych obowiązków, oraz wydawanie zezwoleń na wykreślenie hipotek.
 3. Prowadzenie rozliczeń finansowych opłat rocznych z tytułu nabycia prawa własności przez dotychczasowego użytkownika wieczystego.
 4. Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w zakresie analizy zasadności aktualizacji opłat, zlecania operatów szacunkowych, przygotowania wypowiedzeń  dotychczasowych opłat użytkownikom wieczystym wraz z postępowaniem odwoławczym.
 5. Aktualizacja stawek procentowych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów  w zakresie analizy zasadności aktualizacji opłat po trwałej zmianie korzystania z nieruchomości,   przygotowania   wypowiedzeń dotychczasowych stawek użytkownikom wieczystym wraz z  postępowaniem odwoławczym.
 6. Wysyłanie informacji osobom o wysokości rat z tytułu przekształceń własnościowych oraz o wysokości i terminie wnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste.
 7. Prowadzenie spraw bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.
 8. Prowadzenie spraw uiszczenia opłaty pierwszej po zbyciu nieruchomości przez  spółdzielnie oraz inne osoby prawne.
 9. Prowadzenie spraw związanych ze zmianą umów notarialnych w zakresie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego oraz ich przedłużania na dalszy okres.
 10. Prowadzenie całości spraw związanych z wypłatą wynagrodzenia po wygaśnięciu użytkowania wieczystego na skutek upływu okresu ustalonego w umowie albo na skutek rozwiązania umowy przed upływem tego okresu.
 11. Terminowe przekazywanie do Wydziału Finansowego Referatu ds. Podatków i Opłat Lokalnych  zestawień należnych gminie opłat w terminach ustalonych przepisami prawa.
 12. Bieżąca ewidencja, rejestr umów, decyzji i innych dokumentów określających należności Gminy   (w tym danych do wystawienia faktur) oraz zobowiązania Gminy w przyjętym do stosowania programie komputerowym, dotyczących obrotu mienia komunalnego i innych ustalonych należności oraz emisja tych danych do systemu księgowego po uzgodnieniu z Wydziałem Finansowym.
 13. Przygotowywanie projektów umów do podpisu wraz z fiszką zawierająca informację  o numerze umowy, klasyfikacji w której zaplanowano wydatek, kwotę planu, informacje o zgodności        z  harmonogramem wydatków i kwotą zaangażowania obejmującą projekt umowy.
 14. Ewidencjonowanie dokumentów w programie komputerowym stanowiących prawną podstawę dochodzenia należności (dochodów budżetowych) – decyzje, porozumienia, akty notarialne, pisma ustalające należności itp.
 15. Przed ewidencjonowaniem w programie osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta  dokonywanie weryfikacji danych personalnych z bazą danych w ewidencji ludności.
 16. Dokonywanie każdego dnia emisji danych do programu komputerowego wraz z uzgadnianiem pozycji do wypełnienia i sposobu ich wypełnienia z osobą prowadzącą karty kontowe w Referacie ds. Podatków i Opłat Lokalnych.
 17. Dokonywanie korekt w ewidencji programu komputerowego dla wcześniej dokonanego naliczenia wprowadzanych pod data bieżącą.
 18. Ujmowanie w ewidencji corocznych kwot należności za dany rok w przypadku opłat ratalnych.
 19. Przestrzeganie zadań i wymogów wynikających z Systemu Zarządzania Jakością (SZJ).
 20. Dokumentowanie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentacji zgodnie z przepisami regulującymi system elektronicznego zarządzania dokumentacją.
 21. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Ełk – w zakresie prowadzonych spraw.
 22. Prowadzenie w formie rejestru monitoringu nieruchomości, które podległy zbyciu lub przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, polegającego na analizowaniu  wtórnego obrotu nieruchomości oraz wykorzystania nieruchomości na inne cele niż cele, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty, na podstawie wpływających aktów notarialnych, wglądu do ewidencji gruntów oraz ksiąg wieczystych, pod względem zaistnienia (lub nie) przesłanek do żądania zwrotu udzielonej bonifikaty oraz występowanie z żądaniem zwrotu udzielonej bonifikaty w przypadkach przewidzianych prawem.
 23. Prowadzenie spraw związanych z porządkowaniem i regulacją stanu prawnego nieruchomości Miasta Ełk obciążonych ograniczonymi prawami rzeczowymi, w szczególności służebnościami gruntowymi.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy,
3) w czasie trwania umowy zostanie zorganizowana dla pracownika służba przygotowawcza, zgodniez art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych, chyba że pracownik odbył służbęi zdał egzamin.
4) planowany termin zatrudnienia –od września 2019 r.
5) planowany poziom wynagrodzenia zasadniczego (brutto): 2800,00 zł – 3600,00 zł oraz ustawowe obligatoryjne dodatki do wynagrodzenia.
 
Praca odbywać się będzie w obiekcie Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4. Występuje praca przy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych. Budynek zapewnia bezpieczne warunki pracy.
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ełku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

V. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załącznika),
 2. curriculum vitae /CV/,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia, wykształcenie, staż pracy, 
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (według załącznika),
 6. podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe  w Urzędzie Miasta Ełku (według załącznika).
Dokumenty dodatkowe:
1) dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności, np. o ukończonych kursach, szkoleniach;
2) rekomendacje z poprzednich miejsc pracy.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być odręcznie podpisane przez Kandydata.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-09-02 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 2 września 2019 roku  do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. użytkowania wieczystego w Urzędzie Miasta Ełku”:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, pok. nr 02, lub
2) pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4.
               
                Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu pocztą po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt 1 ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu zostaną odesłane kandydatom.
Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowy zakres zadań Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomości określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ełku nadany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku nr 723/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. z późn. zm., opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej: http:/bip.um.elk.pl/urząd /regulamin organizacyjny.
 
Dodatkowych informacji udziela Pani Marta Herbszt –  Naczelnik Wydziału tel. 87 7326236, pok. 236 w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.

VII. Informacje dodatkowe:

a)   I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji,
b) II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:/bip.um.elk.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.               

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony