ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: O-OP.2110.17.2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: O-OP.2110.17.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. budżetu miasta

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Miasto Ełk

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Finansowy

Data udostępnienia: 2019-08-21

Ogłoszono dnia: 2019-08-21

Termin składania dokumentów: 2019-09-03 11:00:00

Nr ogłoszenia: O-OP.2110.17.2019

Zlecający: UM Ełk

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
wymagania niezbędne:
 1. obywatel Polski lub Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne lub pokrewne,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych w zakresie działalności Wydziału, a w szczególności przepisów ustaw: o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym w zakresie sprawozdawczości bilansowej, o pracownikach samorządowych,
 6. nieposzlakowana opinia.
wymagania dodatkowe:
 1. udział w szkoleniach z zakresu budżetu, finansów publicznych, zarządzania,
 2. doświadczenie w zakresie sektora finansów publicznych,
 3. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 4. umiejętność obsługi arkuszy kalkulacyjnych, edytorów tekstu ,
 5. znajomość programu Bestia, programów finansowo-księgowych, programu Wizja,
 6. umiejętność organizacji pracy własnej, kreatywność,
 7. samodzielność, dokładność, systematyczność, dyskrecja,
 8. odporność na stres i pracę pod presją czasu,
 9. umiejętność pracy w zespole,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie budżetu miasta i jego zmian oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmian z zachowaniem zasad i wskaźników przewidzianych ustawą o finansach publicznych.
 2. Prowadzenie ewidencji budżetu Miasta, Wieloletniej Prognozy Finansowej i ich zmian.
 3. Współpraca z wydziałami Urzędu Miasta, jednostkami organizacyjnymi miasta, instytucjami ukierunkowana na właściwe planowanie i realizację budżetu,
 4. Przygotowywanie i udostępnianie informacji, sprawozdań z wykonania budżetu.
 5. Weryfikacja i analiza informacji, sprawozdań przekazywanych przez wydziały Urzędu Miasta, jednostki organizacyjne miasta i instytucje zewnętrzne
 6. Analiza dochodów i wydatków oraz równowagi budżetu Miasta.
 7. Współpraca w zakresie potrzeb pożyczkowych budżetu, przygotowywanie dokumentów w tym zakresie.
Zakres odpowiedzialności na stanowisku pracy
 
1.Pracownik odpowiada za :
 
-przestrzeganie dyscypliny pracy,
-przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz innych tajemnic prawem chronionych,
-przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż. na zajmowanym stanowisku,
-należyte wykonywanie przydzielonych obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami,
-przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej,
-prawidłowe zabezpieczenie powierzonego mienia przed kradzieżą oraz dokumentów służbowych przed dostępem niepowołanych osób.
 
 
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy,
3) w czasie trwania umowy zostanie zorganizowana dla pracownika służba przygotowawcza, zgodnie z art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych,
3) planowany termin zatrudnienia – od września 2019r.
4) planowany poziom wynagrodzenia zasadniczego (brutto): 3 600,00 zł oraz ustawowe obligatoryjne dodatki do wynagrodzenia.
 
Praca odbywać się będzie w obiekcie Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4. Występuje praca przy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych. Budynek zapewnia bezpieczne warunki pracy.
 
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ełku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae /CV/,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załącznika),
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (według załącznika),
 6. podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Urzędzie Miasta Ełku (według załącznika).
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV oraz oświadczenia muszą być odręcznie podpisane przez Kandydata.
 
Dokumenty dodatkowe:
 1. dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności, np. o ukończonych kursach, szkoleniach;
 2. rekomendacje z poprzednich miejsc pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-09-03 11:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 3 września 2019 roku do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. budżetu Miasta w Urzędzie Miasta Ełku”:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku, pok. nr 02, lub
2) pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miasta w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu pocztą po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt 1 ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu zostaną odesłane kandydatom.
Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowy zakres zadań Wydziału Finansowego określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ełku nadany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku nr 723/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. z późn. zm., opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej: http:/bip.um.elk.pl/urząd /regulamin organizacyjny.
 
Dodatkowych informacji udziela Pan Jarosław Wróbel – Skarbnik Miasta Ełku. tel. 87 7326239, pok. 239 w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.

VII. Informacje dodatkowe:

Etapy procesu selekcji i wyboru kandydata:
a) I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji,
b) II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji.8. Informacja o wynikach konkursu:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:/bip.um.elk.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.
 
Informacja o wynikach konkursu:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:/bip.um.elk.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.
« powrót do poprzedniej strony