ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: O-OP.2110.9.2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: O-OP.2110.9.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. mieszkaniowych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Miasto Ełk

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Data udostępnienia: 2019-07-12

Ogłoszono dnia: 2019-07-12

Termin składania dokumentów: 2019-07-24 15:30:00

Nr ogłoszenia: O-OP.2110.9.2019

Zlecający: Urząd Miasta Ełku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatel Polski lub Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie,
 3. posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych w zakresie prawa, administracji lub ekonomii,
 4. minimum 3-letni staż pracy w urzędach obsługujących organy samorządu terytorialnego,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych w zakresie działalności Wydziału Mienia Komunalnego i Referatu Lokalowego, a w szczególności przepisów ustaw: o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie kodeksu cywilnego, o dodatkach mieszkaniowych, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks cywilny, ustawa o własności lokali, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, znajomość przepisów lokalnych w tym wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ełku na lata 2018-2022,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 9. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 2. dyspozycyjność, umiejętność analitycznego myślenia, dobra organizacja pracy własnej, wysoka kultura osobista, samodzielność, dokładność,
 3. odporność na stres i pracę pod presją czasu,
 4. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie ewidencji Wspólnot Mieszkaniowych w tym:
       - wielkości udziału miasta we wspólnotach.
       - wielkości kosztów zarządu,
       - wielkości kosztów c.o i c.w.,
       - wielkości funduszu remontowego.
 1. Przyjmowanie wniosków w sprawie przydziału i zamianie mieszkań.
 2. Przyjmowania wniosków o obniżenie czynszu.
 3. Przygotowanie pod względem formalno-prawnym obsługi Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 4. Realizacja przydziałów lokali mieszkalnych, socjalnych i zamian mieszkań wg sporządzonej i zaopiniowanej przez Społeczną Komisji Mieszkaniową listy.
 5. Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z prawem do lokalu socjalnego.
 6. Przekwaterowanie rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórki do lokali zamiennych.
 7. Inne czynności związane z eksploatacją mieszkań zasobu gminnego wynikające z Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku (Dz. U 2019 poz.1182) o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
 8. Sporządzanie wniosków do Prezydenta Miasta w sprawach Referatu.
 9. Sporządzanie metryk spraw.
 10. Sporządzanie ogłoszeń o przetargach na najem lokali użytkowych, konkursów ofert i na zagospodarowanie.
 11. Wydawanie skierowań na zagospodarowanie lokali.
 12. Prowadzenie innych spraw związanych z lokalami.
 13. Udzielanie kulturalnej i wyczerpującej informacji dla interesantów w zakresie prawidłowości wypełniania wniosków o przydział i zamianę mieszkań, o dodatki mieszkaniowe i energetyczne itp.
 14. Wykonanie innych zadań zleconych przez przełożonych.
Zakres odpowiedzialności na stanowisku pracy
 1. Odpowiedzialność za załatwianie spraw wymienionych w zakresie czynności lub zleconych przez Naczelnika Wydziału Mienia Komunalnego i Kierownika referatu ds. lokalowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności przepisami:
 - uchwała Nr XXI/198/08 Rady Miasta Ełku z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wychodzących w skład     mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ełk,
- uchwała Nr XXXVIII.382.17 Rady Miasta Ełku z dnia 28 listopada 2017 r. Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ełku na lata 2018-2022,
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1182),
- kodeks postepowania administracyjnego,
- instrukcja kancelaryjną.
 1. Należyte i sumienne wykonywanie powierzonych zadań oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji.
 2. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.
 3. Przestrzeganie ustalonych terminów załatwiania spraw.
 4. Przestrzeganie dyscypliny pracy, załatwianie klientów w sposób szybki, rzetelny i kulturalny.
 5. Czuwanie, by klient nie podniósł szkody, ze względu na nieznajomość przepisów prawnych.
 6. Podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, systematyczne doskonalenie się w wykonywaniu powierzonych zadań.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 
1) zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy,
3) w czasie trwania umowy zostanie zorganizowana dla pracownika służba przygotowawcza, zgodnie z art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych, chyba że pracownik odbył służbę i zdał egzamin.
4) planowany termin zatrudnienia – od 01.08.2019 r.
5) planowany poziom wynagrodzenia zasadniczego (brutto): 2700,00 zł – 3200,00 zł oraz ustawowe obligatoryjne dodatki do wynagrodzenia.
 
Praca odbywać się będzie w obiekcie Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4. Występuje praca przy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych. Budynek zapewnia bezpieczne warunki pracy.
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ełku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według załącznika),
 2. curriculum vitae /CV/,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia, wykształcenie, staż pracy,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (według załącznika),
 6. podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Urzędzie Miasta Ełku (według załącznika).
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być odręcznie podpisane przez Kandydata.
 
5. Dokumenty dodatkowe:
 
1) dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności, np. o ukończonych kursach, szkoleniach;
2) rekomendacje z poprzednich miejsc pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-07-24 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 24 lipca 2019 roku do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. mieszkaniowych w Urzędzie Miasta Ełku”:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, pok. nr 02, lub
2) pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu pocztą po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt 1 ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu zostaną odesłane kandydatom.
Kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowy zakres zadań Wydziału Mienia komunalnego, Referatu Lokalowego określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ełku nadany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku nr 723/2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. z późn. zm., opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej: http:/bip.um.elk.pl/urząd /regulamin organizacyjny.
 
Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Radziłowicz – Sekretarz Miasta Ełku. tel. 87 7326208, pok. 108 w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.

VII. Informacje dodatkowe:

Etapy procesu selekcji i wyboru kandydata:
a) I etap: weryfikacja formalna na podstawie przedłożonych aplikacji,
b) II etap: rozmowa kwalifikacyjna obejmująca weryfikację wiedzy i umiejętności określonych w aplikacji.
 
Informacja o wynikach konkursu:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:/bip.um.elk.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.
 
 
« powrót do poprzedniej strony