ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: zarządzenie Prezydenta Miasta Ełku Nr 1450.2018Drukuj informację Ogłoszenie numer: zarządzenie Prezydenta Miasta Ełku Nr 1450.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku

Miejsce pracy: Miasto Ełk

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Edukacji

Data udostępnienia: 2018-04-04

Ogłoszono dnia: 2018-04-04 przez Justyna Sikorska

Termin składania dokumentów: 2018-04-25 15:30:00

Nr ogłoszenia: zarządzenie Prezydenta Miasta Ełku Nr 1450.2018

Zlecający: UM Ełk

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Zarządzenie Nr 1450.2018
Prezydenta Miasta Ełku
z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku
 
Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo  oświatowe (Dz. U z 2017 poz. 59 z późn. zm.), art. 30 ust. 1  ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.) oraz §1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U z 2017 poz. 1587) zarządzam co następuje:
 
§1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku przy ul. J. Kilińskiego 48.
§2. Do konkursu na stanowisko dyrektora mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim  powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 poz. 1597).
§3. Treść ogłoszenia o konkursie, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Marsz. Józefa
Piłsudskiego 4 w Ełku.
§4. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Ełku.
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Załącznik do zarządzenia Nr 1450.2018
Prezydenta Miasta Ełku
z dnia 4 kwietnia 2018 r                                                         
 
 
PREZYDENT MIASTA EŁKU
dnia 4 kwietnia 2018 roku
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku przy ul. J. Kilińskiego 48.
 
1.Do konkursu może przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym i spełnia łącznie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole ponadpodstawowej, pub licznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U z 2017 poz. 1597) tj.:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej;
2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskała:
      a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora. Wymóg posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U z 2015, poz. 1881)
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm);
11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60).
 
2. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne  i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt. 2-11.
 
3. Do konkursu może przystąpić także osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5) spełnia wymagania określone w  ust. 1 pkt. 2, 5, 6, 8, 10 i 11
 
4. Zgodnie z §1 ust. 2 pkt 4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U z 2017, poz, 1587), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły podstawowej,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
    a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
    b) stażu pracy dydaktycznej -  w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
    c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
    a) imię (imiona) i nazwisko,
    b) datę i miejsce urodzenia,
    c) obywatelstwo,
    d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5) poświadczone prze kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r.  poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz.60) – w przypadku cudzoziemca,
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarce,
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2017 poz. 1311 z późn. zm.),
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 poz. 1530) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 poz. 1189 z późn. zm.) lub art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 poz. 2183 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 
Wszystkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata powinny być przez niego własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii powinny posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę „Za zgodność z oryginałem” wraz z datą i miejscem składania oświadczenia. Na żądanie organu prowadzącego szkołę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust 4. pkt. 4-7, 12 i 13.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-04-25 15:30:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Ełku ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 4 pok. 02 lub przesłać na adres: Urząd Miasta w Ełku 19-300 Ełk ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 4, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem:
 
„Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymiw Ełku przy ul. J. Kilińskiego 48”
 
w terminie do 25 kwietnia 2018 roku do godz. 15:30.
 
Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawiera elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
Adres skrytki ePUAP: /umelk/skrytka

VII. Informacje dodatkowe:

Powiadomienie kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego:
 
Postępowanie konkursowe na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku odbędzie się 10 maja 2018 roku o godz. 9.00 w małej sali konferencyjnej (nr pok. 120) Urzędu Miasta Ełku przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 4.

Załączniki

  • Ogłoszenie o konkursie (PDF, 1.7 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-06-13 11:52:46 | Data wytworzenia informacji: 2018-04-04 | Zarządzenie Nr 1450.2018 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Justyna Sikorska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Sikorska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-05 13:25:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Justyna Sikorska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-05 13:39:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Justyna Sikorska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-13 12:09:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3202 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony