ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Podatek leśny od osób fizycznych

Wydział Finansowy

Podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nie posiadających osobowości prawnej

Wydział Finansowy

Podatek rolny od osób prawnych

Wydział Finansowy

"Ełcka Karta Rodziny 3+"

Wydział Polityki Społecznej

"Ełcka Karta Seniora 60+"

Wydział Polityki Społecznej

Awans zawodowy nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego

Wydział Edukacji

Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ełku

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych;

Wydział Organizacyjny - Biuro Działalności Gospodarczej

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY, DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami - Referat Planowania Przestrzennego

Decyzja środowiskowa - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydział Mienia Komunalnego

Deklaracja za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wydział Mienia Komunalnego

Dodatek elektryczny

Wydział Świadczeń

Dodatek mieszkaniowy.

Wydział Mienia Komunalnego

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Wydział Edukacji

Dokonanie zmiany danych w zezwoleniu na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych;

Wydział Organizacyjny - Biuro Działalności Gospodarczej

Dotacja na modernizację ogrzewania

Wydział Mienia Komunalnego

Dotacja z zakresu rozwoju sportu

Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Dzierżawa nieruchomości

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Fundusz Alimentacyjny

Wydział Świadczeń

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Wydział Świadczeń

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Wydział Świadczeń

Łączne zobowiązanie pieniężne – dotyczy osób fizycznych.

Wydział Finansowy

Nabór do Miejskich Żłobków w Ełku dzieci do grup żłobkowych

Wydział Polityki Społecznej

Nabór uzupełniający do przedszkoli\oddziałów przedszkolnych 2022/2023

Wydział Edukacji

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk

Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Nagrody sportowe przyznawane w dziedzinie kultury fizycznej

Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Nagrody "BIAŁEJ LILII" za wybitny wkład w rozwój i promocję miasta Ełku

Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Obejmowanie wydarzenia lub przedsięwzięcia patronatem Prezydenta Miasta Ełku.

Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Obniżenie czynszu za najem lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta Ełku

Wydział Mienia Komunalnego

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Wydział Polityki Społecznej

Opłata skarbowa

Wydział Finansowy

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach stanowiących własność Gminy Miasta Ełku

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Oswiadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

Urząd Stanu Cywilnego

Podatek leśny od osób prawnych

Wydział Finansowy

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wydział Finansowy

Podatek od środków transportowych

Wydział Finansowy

Podatek rolny od osób fizycznych

Wydział Finansowy

Podział nieruchomości

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Potwierdzenie zameldowania

Wydział Organizacyjny - Referat Spraw Obywatelskich

Preferencyjny zakup paliwa stałego

Wydział Mienia Komunalnego

Przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu

Wydział Mienia Komunalnego

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Przepisanie umowy najmu na lokal komunalny

Wydział Mienia Komunalnego

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO EŁK NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Wydział Edukacji

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO EŁK NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Wydział Edukacji

Renta planistyczna przed zbyciem nieruchomości

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Wydział Świadczeń

Sporządzenie aktu urodzenia.

Urząd Stanu Cywilnego

Sporządzenie aktu zgonu.

Urząd Stanu Cywilnego

Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców Ełku

Wydział Organizacyjny - Referat Spraw Obywatelskich

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Ełku

Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Stypendia sportowe przyznawane w dziedzinie kultury fizycznej

Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Stypendium szkolne (socjalne)

Wydział Edukacji

Stypendium za aktywność społeczną i wyniki w nauce

Wydział Edukacji

Świadczenie rodzicielskie

Wydział Świadczeń

Tryb i zasady udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Ełk na potrzeby infrastruktury technicznej.

Wydział Mienia Komunalnego

Udostępnianie danych archiwalnych wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Ełku do dnia 31 grudnia 2011 r.;

Wydział Organizacyjny - Biuro Działalności Gospodarczej

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Wydział Organizacyjny - Referat Spraw Obywatelskich

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wydział Organizacyjny - Referat Spraw Obywatelskich

Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych

Wydział Finansowy

Utrata/uszkodzenie dowodu osobistego

Wydział Organizacyjny - Referat Spraw Obywatelskich

Uzgodnienie lokalizacji urządzenia (sieci) w pasie drogowym

Wydział Mienia Komunalnego

Uzgodnienie lokalizacji zjazdu lub przebudowa zjazdu w pasie drogowym

Wydział Mienia Komunalnego

Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ełk

Wydział Mienia Komunalnego

Użyczenie nieruchomości

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Wydział Mienia Komunalnego

Wniosek o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta Ełku

Wydział Mienia Komunalnego

Wniosek o świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - 40 zł za dzień

Wydział Mienia Komunalnego

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Wydział Finansowy

Wniosek o wymianę/wydanie dowodu osobistego

Wydział Organizacyjny - Referat Spraw Obywatelskich

Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł.

Wydział Mienia Komunalnego

Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe

Wydział Promocji, Sportu i Kultury

wniosek o zobowiązanie do leczenia

Wydział Polityki Społecznej

Wpis / zmiana / wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wydział Mienia Komunalnego

Wpis do CEIDG przedsiębiorcy - rozpoczęcie działalności gospodarczej, zmiana wpisu do CEIDG oraz innych danych, zawieszenie i wznowienie wykonywania działalności gospodarczej, wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG;

Wydział Organizacyjny - Biuro Działalności Gospodarczej

WYBORY - Dopisanie do rejestru wyborców

Wydział Organizacyjny - Referat Spraw Obywatelskich

Wydane pisemne interpretacje

Wydział Finansowy

Wydanie decyzji o wygaszeniu licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką

Wydział Organizacyjny - Biuro Działalności Gospodarczej

Wydanie duplikatu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Wydział Organizacyjny - Biuro Działalności Gospodarczej

Wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

Wydział Organizacyjny - Biuro Działalności Gospodarczej

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

Wydział Organizacyjny - Biuro Działalności Gospodarczej

Wydanie licencji - zmiana na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką.

Wydział Organizacyjny - Biuro Działalności Gospodarczej

Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką

Wydział Organizacyjny - Biuro Działalności Gospodarczej

Wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami - Referat Planowania Przestrzennego

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej i sporządzenie aktu małżeństwa.

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę;

Wydział Organizacyjny - Biuro Działalności Gospodarczej

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży ( w punkcie stałym);

Wydział Organizacyjny - Biuro Działalności Gospodarczej

Wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych przedsiębiorcom, którym zezwolenia wygasły z przyczyn wymienionych w art. 18 ust. 12 u.w.t.p.a.

Wydział Organizacyjny - Biuro Działalności Gospodarczej

Wydawanie materiałów promocyjnych podmiotom zewnętrznym.

Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Wydawanie wielojęzycznych formularzy

Wydział Organizacyjny - Referat Spraw Obywatelskich

Wygaszenie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych;

Wydział Organizacyjny - Biuro Działalności Gospodarczej

Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego - obywatele polscy i cudzoziemcy

Wydział Organizacyjny - Referat Spraw Obywatelskich

Wynajem lokali użytkowych będących własnością Miasta Ełku w drodze pisemnego ofertowego przetargu nieograniczonego

Wydział Mienia Komunalnego

Wynajem lokali użytkowych będących własnością Miasta Ełku w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Wydział Mienia Komunalnego

Wyróżnienia sportowe przyznawane w dziedzinie kultury fizycznej.

Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Wzajemna zamiana lokali na wniosek strony

Wydział Mienia Komunalnego

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy

Wydział Organizacyjny - Referat Spraw Obywatelskich

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące

Wydział Organizacyjny - Referat Spraw Obywatelskich

Zamiana mieszkania komunalnego

Wydział Mienia Komunalnego

Zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne

Wydział Świadczeń

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego.

Wydział Świadczeń

Zasiłek szkolny

Wydział Edukacji

Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami - Referat Planowania Przestrzennego

Zaświadczenie ws. położenia nieruchomości w obszarze rewitalizacji

Wydział Strategii i Rozwoju

Zawieszenie wykonywania krajowego transportu drogowego taksówką

Wydział Organizacyjny - Biuro Działalności Gospodarczej

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz nieruchomości lokalowych mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy w drodze przetargów

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów w nieruchomościach stanowiących własność gminy w drodze bezprzetargowej

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wydział Mienia Komunalnego

Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Ełk

Wydział Polityki Społecznej

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Wydział Mienia Komunalnego

Zezwolenie na umieszczenie punktu handlowego lub usługowego w pasie drogowym (tymczasowe stoisko handlowe, kioski, postój taxi, na prawach wyłączności)

Wydział Mienia Komunalnego

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Wydział Mienia Komunalnego

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wydział Mienia Komunalnego

Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów

Wydział Mienia Komunalnego

Zezwolenie na wykreślenie hipoteki

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (roboty drogowe, zgłoszenie awarii, wbudowanie urządzenia nie związanego z potrzebami drogi)

Wydział Mienia Komunalnego

Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi

Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu

Wydział Organizacyjny - Referat Spraw Obywatelskich

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Wydział Mienia Komunalnego

Zgromadzenia publiczne

Wydział Organizacyjny - Biuro Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych - Pion Ochrony

Złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa przed Kierownikiem USC.

Urząd Stanu Cywilnego

Zryczałtowany dodatek energetyczny.

Wydział Mienia Komunalnego

Zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis

Wydział Finansowy

Zwrot kosztów przejazdu ucznia i dziecka niepełnosprawnego do szkoły, przedszkola lub ośrodka

Wydział Edukacji

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Czyste powietrze".2.0

Wydział Świadczeń