ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę;

Wydział: Wydział Organizacyjny - Biuro Działalności Gospodarczej

Ogłoszono dnia: 2008-09-19 12:28:54

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki;

Osoba kontaktowa

Izabela Wyszomirska,

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Ełku, ul. J. Piłsudskiego 4, I piętro, pokój nr 246
Godziny przyjęć: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30

Telefon kontaktowy

87 7326248,

Adres e-mail

i.wyszomirska@um.elk.pl 

Sposób załatwienia

 
Wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę, następuje na podstawie wniosku przedsiębiorcy. Jeżeli wniosek przedsiębiorcy jest poprawny, po wniesieniu przez przedsiębiorcę należnej opłaty, organ zezwalający wydaje zezwolenie na okres do dwóch lat.
 

Miejsce odbioru

 
Dokumenty w postępowaniu, w tym zezwolenia doręczane są przedsiębiorcom w siedzibie Urzędu Miasta Ełku – w Biurze Działalności Gospodarczej lub za pokwitowaniem przez operatora publicznego. Doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli strona spełni jeden z następujących warunków: złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Ełku, wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże adres elektroniczny, wyrazi zgodę na doręczenie w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.
 

Wymagane Dokumenty

Poprawnie wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę zawierający następujące dane:
 • oznaczenie rodzaju zezwolenia (A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, B- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa, C- powyżej 18% zawartości alkoholu);
 • oznaczenie przedsiębiorcy (firma przedsiębiorcy zgodna z wpisem do CEIDG - z imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy lub nazwa osoby prawnej zgodna z wpisem do KRS);
 • siedziba i adres przedsiębiorcy - stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku osoby fizycznej albo siedziba osoby prawnej;
 • w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adresy zamieszkania;
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • przedmiot działalności gospodarczej;
 • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).
Uwaga! Wniosek niezawierający wymaganych danych i nieuzupełniony w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania (przedsiębiorca otrzyma zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania lub postanowienie o zwrocie wniosku). Jeśli  wniosek jest poprawny pod względem formalnym, ale niepoprawny pod względem merytorycznym, zostanie wydana decyzja o odmowie udzielenia zezwolenia.
 

Czas realizacji

Bez zbędnej zwłoki;

Opłaty

Opłatę wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
 
 
Wysokość opłaty rocznej
Oznaczenie rodzaju zezwolenia
 
Dotyczy przedsiębiorcy
525,00 zł
 
Do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo
Rozpoczynającego sprzedaż napojów alkoholowych (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, który w roku poprzednim uzyskał wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie wyższą niż 37 500 zł
 
525,00 zł
 
Od 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa
Rozpoczynającego sprzedaż napojów alkoholowych (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, który w roku poprzednim uzyskał wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie wyższą niż 37 500 zł
2 100,00 zł
 
Powyżej 18% zawartości alkoholu
Rozpoczynającego sprzedaż napojów alkoholowych (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, który w roku poprzednim uzyskał wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie wyższą niż 77 000 zł
1,4% wartości sprzedaży napojów alkoholowych
w punkcie sprzedaży w roku poprzednim
Do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo
Który w roku poprzednim uzyskał wartość sprzedaży napojów alkoholowych wyższą niż 37 500 zł
1,4% wartości sprzedaży napojów alkoholowych
w punkcie sprzedaży w roku poprzednim
Od 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa
Który w roku poprzednim uzyskał wartość sprzedaży napojów alkoholowych wyższą niż 37 500 zł
2,7% wartości sprzedaży napojów alkoholowych
w punkcie sprzedaży w roku poprzednim
Powyżej 18% zawartości alkoholu
Który w roku poprzednim uzyskał wartość sprzedaży napojów alkoholowych wyższą niż 77 000 zł
 
Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, obowiązany jest do złożenia, do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto (z uwzględnieniem podatku VAT i podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, w roku poprzednim. Kwoty ujęte w oświadczeniu stanowią podstawę do naliczenia należnych opłat za zezwolenia w bieżącym roku ich ważności.
 
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku otrzymania zezwolenia i utraty jego ważności opłatę wnosi się jednorazowo, w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
 
Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Ełku 92 1020 4724 0000 3702 0054 4288
 
 
Informacje dodatkowe:
 
Oświadczenie należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego.
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty dodatkowej w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 
W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 
Niezłożenie oświadczenia i niedokonanie opłaty w ustawowych terminach stanowi jedną z przyczyn wygaśnięcia zezwolenia.
 

Tryb odwoławczy

 
Od decyzji organu zezwalającego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od jej doręczenia – za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełku.

Uwagi

Przedsiębiorco!
Żeby ubiegać się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu podczas przyjęć Twoja działalność musi polegać na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte (kod PKD 56.21.Z). Imprezy zamknięte to takie, które są organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta zewnętrznego na podstawie zawartej z nim umowy. Zezwolenie cateringowe wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. 
 
Uwaga! Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę podlegają limitowaniu. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Ełku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Ełku, obowiązującą od dnia 19 lipca 2018 r., ustala się na terenie Miasta Ełku maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 140 (zezwolenia w punktach stałych, cateringowe oraz jednorazowe łącznie).
 
 

 

Podstawa prawna

 
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2019, poz. 2277 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020, poz. 256 z późn. zm.).
 • UCHWAŁA NR XXII.216.2020 RADY MIASTA EŁKU z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII.464.18 Rady Miasta Ełku z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Ełku (DZ. URZ. WOJ. WARM – MAZ.2020.4692) – w załączeniu.
 • UCHWAŁA NR XXII.217.2020 RADY MIASTA EŁKU z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Ełku (DZ.URZ.WOJ.WARM-MAZ 2020.4693) – w załączeniu.
 • ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.426.2020 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 18 listopada 2020 r. stwierdzające nieważność par. 1 ust. 3 i 4 uchwały Nr XXII.217.2020 RADY MIASTA EŁKU z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Ełku (DZ.URZ.WOJ. WARM-MAZ 2020.4694) - w załączeniu.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Wyszomirska - starszy specjalista ds. obsługi przedsiębiorców
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Wyszomirska - starszy specjalista ds. obsługi przedsiębiorców
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-18 09:06:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krystyna Przestrzelska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-19 12:28:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Wyszomirska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-20 11:00:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8490 raz(y)