ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

Wydział: Wydział Organizacyjny - Biuro Działalności Gospodarczej

Ogłoszono dnia: 2008-09-19 12:28:52

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki;

Osoba kontaktowa

Izabela Wyszomirska

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Ełku, ul. J. Piłsudskiego 4, I piętro, pokój nr 246
Godziny przyjęć: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30

Telefon kontaktowy

87 7326248

Adres e-mail

i.wyszomirska@um.elk.pl 

Sposób załatwienia

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży następuje na podstawie wniosku przedsiębiorcy lub wniosku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Jeżeli wniosek jest poprawny i zawiera, w przypadku przedsiębiorcy, wszystkie wymagane prawem załączniki, tj. kopię posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kopię dowodu opłaty za posiadanie tego zezwolenia, organ po wniesieniu przez wnioskodawcę należnej opłaty, wydaje zezwolenie jednorazowe. Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni.
 

Miejsce odbioru

 
Dokumenty w postępowaniu, w tym zezwolenia doręczane są przedsiębiorcom w siedzibie Urzędu Miasta Ełku – w Biurze Działalności Gospodarczej lub za pokwitowaniem przez operatora publicznego. Doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli strona spełni jeden z następujących warunków: złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Ełku, wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże adres elektroniczny, wyrazi zgodę na doręczenie w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.

Wymagane Dokumenty

Poprawnie wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego, zawierający następujące dane:
 • oznaczenie rodzaju zezwolenia (A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, B- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa, C- powyżej 18% zawartości alkoholu);
 • oznaczenie przedsiębiorcy (firma przedsiębiorcy zgodna z wpisem do CEIDG - z imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy lub nazwa osoby prawnej zgodna z wpisem do KRS);
 • siedziba i adres przedsiębiorcy - stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku osoby fizycznej albo siedziba osoby prawnej;
 • w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adresy zamieszkania;
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • przedmiot działalności gospodarczej;
 • adres miejsca sprzedaży, termin,
 • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).
 
Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:
 • kopia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • kopia dowodu opłaty za posiadanie zezwolenia.
Uwaga!
Wniosek niezawierający wymaganych danych i nieuzupełniony w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania (przedsiębiorca otrzyma zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania lub postanowienie o zwrocie wniosku). Jeśli  wniosek jest poprawny pod względem formalnym, ale niepoprawny pod względem merytorycznym, zostanie wydana decyzja o odmowie udzielenia zezwolenia.

Czas realizacji

Bez zbędnej zwłoki;

Opłaty

 
Opłatę wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty podstawowej za poszczególne rodzaje zezwoleń (niezależnie, czy zezwolenie wydane jest na jeden, czy dwa dni):
 
 
Wysokość opłaty
Oznaczenie rodzaju zezwolenia
 
43,75 zł
 
Do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo
43,75 zł
 
Od 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa
175 zł
 
Powyżej 18% zawartości alkoholu
 
 
Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Ełku 92 1020 4724 0000 3702 0054 4288
 
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji organu zezwalającego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od jej doręczenia – za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełku.
 

Uwagi

Uwaga! Zezwolenia jednorazowe podlegają limitowaniu. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Ełku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Ełku, obowiązującą od dnia 19 lipca 2018 r., ustala się na terenie Miasta Ełku maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 140 (zezwolenia w punktach stałych, cateringowe oraz jednorazowe łącznie).
 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2019, poz. 2277 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020, poz. 256 z późn. zm.).
 • UCHWAŁA NR XXII.216.2020 RADY MIASTA EŁKU z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII.464.18 Rady Miasta Ełku
  z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Ełku (DZ. URZ. WOJ. WARM – MAZ.2020.4692) – w załączeniu.
 • UCHWAŁA NR XXII.217.2020 RADY MIASTA EŁKU z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Ełku (DZ.URZ.WOJ.WARM-MAZ 2020.4693) – w załączeniu.
 • ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.426.2020 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 18 listopada 2020 r. stwierdzające nieważność par. 1 ust. 3 i 4 uchwały Nr XXII.217.2020 RADY MIASTA EŁKU z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Ełku (DZ.URZ.WOJ. WARM-MAZ 2020.4694) -
  w załączeniu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Wyszomirska - starszy specjalista ds. obsługi przedsiębiorców
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Wyszomirska - starszy specjalista ds. obsługi przedsiębiorców
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-18 08:40:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krystyna Przestrzelska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-19 12:28:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Wyszomirska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-20 11:01:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4596 raz(y)