ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wydział: Wydział Finansowy

Ogłoszono dnia: 2008-09-11 12:10:41

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy

Osoba kontaktowa

Agnieszka Wilczyńska, Artur Masiak

Miejsce załatwienia

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta w Ełku pokój nr 02 (niski parter)
Urząd Miasta Ełku Biuro Obsługi Klienta pokój nr 04 (niski parter)

Telefon kontaktowy

(87)7326202, 7326114, 7326255

Adres e-mail

Sposób załatwienia

Uwaga!   Od lipca 2019r.nastąpiła zmiana formularzy:
1) IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
2) ZIN -1 - załącznik do w/w informacji - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
3) ZIN-2 -  załącznik do w/w informacji - dane o przedmiotach opodatkowania niepodlegających opodatkowaniu
4) ZIN-3 -  załącznik do w/w informacji - dane pozostałych podatników ( do wypełnienia w przypadku współwłasności)
                                     
Osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu informację o nieruchomościch i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu (IN-1) według ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku podatkowym.       
 Wysokość podatku od nieruchomości jest ustalana przez organ podatkowy w drodze decyzji.
 Po upływie terminu płatności nieopłaconej raty podatku wystawia się upomnienie, na podstawie którego należność winna być uregulowana w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego (wg. właściwości) w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
Terminy płatności podatku od nieruchomości określa art. 6 ust. 7 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z 2021 r. poz. 401, 1558, 2192, 2290 )
WAŻNE ! Obowiązek składania informacji IN-1 dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg przewidzianych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych musi być podpisana przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta w Ełku, Biuro Obsługi Klienta pokój nr 04 (niski parter)

Wymagane Dokumenty

 
 • akt własności- do wglądu (oryginał lub urzędowo poświadczony jego odpis, wypis lub kopia)
 • umowa dzierżawy, najmu, użyczenia (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • pozwolenie na użytkowanie (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodnośc z oryginałem)

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy

Opłaty

Podatek płatny jest w czterech ratach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.
 
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 
Wpłat należy dokonywać na przyporządkowany indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji.
 
 
 
 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia -  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełk i składa się je w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Ełku w godzinach pracy Urzędu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021r. poz.1540, 1598, 2076, 2105, 2262, 2328 )
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z 2021 r. poz. 401, 1558, 2192, 2290 )
 • Uchwała Nr XXIV.215.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 25 września 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013r.
 • Uchwała Nr XXXVI.340.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014r.
 • Uchwała Nr X.103.15 Rady Miasta Ełku z dnia 29 września 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości za 2016r.
 • Uchwała Nr XII.130.15 Rady Miasta Ełku z dnia 24 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.
 • Uchwała Nr XXIII.247.16 Rady Miasta Ełku z dnia 25 października 2016r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017r.
 • Uchwała Nr XXIII.250.16 Rady Miasta Ełku z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • Uchwała Nr XXXVI.357.17 Rady Miasta Ełku z dnia 26 września 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomoci na 2018r.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.05.2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (DZ.U. z 2019r. poz. 1140)
 • Uchwała nr XXXVI.355.2021 Rady Miasta Ełku z dnia 24 listopada 2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Niedzielska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Wilczyńska, Artur Masiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-11 12:10:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Bizio
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-11 12:10:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Elżbieta Niedzielska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-24 09:36:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17439 raz(y)