ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Uzgodnienie lokalizacji zjazdu lub przebudowa zjazdu w pasie drogowym

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Ogłoszono dnia: 2008-09-18 15:11:12

Termin załatwienia

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu przez pracownika Referatu Dróg Miejskich postępowania administracyjnego, w  terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów (art. 35 § 1, 2 i 3 kpa). Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom, Strona jest wzywana pisemnie lub telefonicznie do usunięcia braków w terminie 7 dni. W przypadku nieusunięcia braków, wniosek zostaje pozostawiony bez rozpoznania (art. 64 § 2 kpa).

Osoba kontaktowa

Edyta Nagolska / Marta Jembrzycka

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Ełk
Sekretariat, pokój nr 114
Wydział Mienia Komunalnego, pokój nr 240
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk

Telefon kontaktowy

087 7326 151 / 087 73 26 127

Adres e-mail

e.nagolska@um.elk.pl / m.jembrzycka@um.elk.pl

Sposób załatwienia

 1. Pobierz, wydrukuj, czytelnie wypełnij i podpisz wniosek.
 2. Do wniosku dołącz niżej wymienione załączniki. Pamiętaj, że wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.
 3. Udaj się do urzędu i złóż wniosek (w pokoju nr 114) wraz z załącznikami. Pamiętaj o dokumencie tożsamości i ewentualnym pełnomocnictwie.
 4. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku.
 5. Odbierz decyzję w urzędzie (w pokoju nr 240) lub na poczcie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (jeśli wybrałeś taką formę odbioru dokumentu).

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Ełk
Wydział Mienia Komunalnego, pokój nr 240
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk

Wymagane Dokumenty

 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500, z projektem zagospodarowania terenu działki z wrysowanym i z wymiarowanym zjazdem, oraz z naniesionymi granicami działek – 2 egz.,
 2. dokument stwierdzający zgodność zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) lub ich kopia,
 3. wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki na którą ma być urządzony zjazd lub kopię dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością,
 4. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego/ Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 5. oryginalne bądź poświadczone urzędowo pełnomocnictwo osoby działającej w imieniu wnioskodawcy, wraz z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej – 17 zł,
 6. dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej za wydanie decyzji dotyczącej zgody na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej – 82 zł,
 7. inne dodatkowe dokumenty na żądanie zarządcy drogi – jeżeli będą niezbędne do wydania decyzji.

Czas realizacji

1. niezwłocznie,
2. do jednego miesiąca,
3. do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Opłaty

Opłata skarbowa od wydania decyzji dotyczącej zgody na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej – wynosi 82 zł na podstawie części III ust. 44 pkt 2 w kol. 2 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
 
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.
 
Nie podlega opłacie skarbowej zezwolenie w sprawach budownictwa mieszkaniowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2) do ustawy o opłacie skarbowej.
 
Wystąpienie na podstawie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia (kopia pełnomocnictwa powinna być urzędowo poświadczona) – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) wynosi 17 zł zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej.
 
Opłata skarbowa za zgodność kserokopii z oryginałem 5 zł od każdej pełnej lub rozpoczętej stronicy. Nie dotyczy spraw, które nie podlegają opłacie skarbowej bądź są z niej zwolnione (na podstawie część II ust. 4 ustawy o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełku.

Uwagi

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu w pasie drogowym drogi gminnej należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku.
 2. Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.
 3. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.
 4. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne.
 5. Przed rozpoczęciem prac budowlanych istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.
 6. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia istnieje obowiązek uzgodnienia z zarządcą drogi, projektu budowlanego zjazdu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1440).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1264 z późn. zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.).
 8. Uchwała Nr XX.212.16 Rady Miasta Ełku z dnia 23.06.2016 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 3387 z dnia 19.08.2016 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Ostrowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Jembrzycka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-18 14:59:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maria Witanowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-18 15:11:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maria Ostrowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-09-28 11:22:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7758 raz(y)