ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Deklaracja za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Ogłoszono dnia: 2021-03-29 13:55:59

Termin załatwienia

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wniesienie opłaty kończy sprawę. Decyzja określająca wysokość zobowiązania wydawana jest - po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania podatkowego - w wyjątkowych sytuacjach, tj.: właściciel nieruchomości, mimo obowiązku, nie złożył deklaracji lub występują uzasadnione wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji.

Osoba kontaktowa

Agnieszka Dąbkowska, Anna Koszczuk, Patrycja Pahl

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Ełku
Wydział Mienia Komunalnego
Referat Gospodarki Odpadami
pokój nr 103
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk

Telefon kontaktowy

877 326 117, 877 326 168, 877 326 223

Adres e-mail

a.dabkowska@um.elk.pl
a.koszczuk@um.elk.pl
p.pahl@um.elk.pl

Sposób załatwienia

1. Sposób dostarczania dokumentów
Deklarację może złożyć również pełnomocnik. W tym przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo (na druku ministerialnym UPL-1P) oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.
 
2. Wydanie decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji zostanie wszczęte postępowanie mające na celu określenie, w drodze decyzji, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta w Ełku
Wydział Mienia Komunalnego
Referat Gospodarki Odpadami
pokój nr 103
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk

Wymagane Dokumenty

 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) / login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy (w przypadku załatwiania sprawy przez platformę ePUAP),
 • jeśli dokument ma zostać złożony przez pełnomocnika - pełnomocnictwo (na druku ministerialnym UPL-1P) oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł,
 • dokumenty potwierdzające zużycie wody na cele bytowe za okres co najmniej sześciu miesięcy (w przypadku zamieszkiwania na nieruchomości 1-2 osób, przy zużyciu wody nieprzekraczającym 4 m3 za jedną osobę).

Opłaty

1. Złożenie deklaracji przez osobę uprawnioną jest bezpłatne.
 
2. W przypadku składania deklaracji przy pomocy pełnomocnika opłata skarbowa wynosi 17 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 
3. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej:
 • 58 zł za każde gospodarstwo domowe zamieszkujące daną nieruchomość lub
 • 21 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość,
 • w przypadku posiadania kompostownika zwolnienie miesięcznie wynosi: 2 zł od gospodarstwa domowego bądź 1 zł od osoby.
4. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałej:
 • pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 6,30 zł;
 • pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 12,60 zł;
 • pojemnik o pojemności 660 l – w wysokości 34,90 zł;
 • pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 58,20 zł;
 • kontener o pojemności KP-7 – w wysokości 370,30 zł.

Tryb odwoławczy

 1. Tryb odwoławczy występuje tylko w sytuacji, kiedy została wydana decyzja o wysokości zobowiązania.
 2. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał.

Uwagi

1. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:
 • w przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec,
 • w przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.
2. Termin złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 • właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
 • w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
3. Składający deklarację są zobowiązani uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc poprzedni bez wezwania przelewem na indywidualny rachunek bankowy:
 • osoby fizyczne – do 5. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy,
 • pozostałe podmioty – do 15. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.
Po upływie terminu płatności nieopłaconej opłaty wystawia się upomnienie. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wszczyna się postępowanie egzekucyjne.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późń. zm.)
 2. Uchwała Nr XIX.186.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na  terenie Gminy Miasta Ełku (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 3317, poz. 3318, poz. 5348)
 3. Uchwała Nr XVII.173.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 2337, poz. 3036, poz. 4254)
 4. Uchwała Nr XVIII.176.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 2622, poz. 4928)
 5. Uchwała Nr XXVI.289.17 Rady Miasta Ełku z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 561)
 6. Uchwała Nr XIX.187.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku i zagospodarowaniu tych odpadów (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 3267, poz. 3268 oraz z 2021 r. poz.6)
 7. Uchwała Nr XV.140.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 580)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Górski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-29 12:56:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Górski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-29 13:55:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Górski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-21 13:58:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1446 raz(y)