ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Ogłoszono dnia: 2020-10-28 10:23:54

Termin załatwienia

Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Osoba kontaktowa

Agnieszka Stasiewicz, Anna Pietrajtys, Justyna Domoracka

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Ełku, Wydział Mienia Komunalnego, Referat Lokalowy (I piętro, pok. nr 242)
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek od 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku 7.30 – 15.30.

Telefon kontaktowy

87 732 6 221, 87 732 6 170, 87 732 6 242

Adres e-mail

a.stasiewicz@um.elk.pl
a.pietrajtys@um.elk.pl
j.domoracka@um.elk.pl

Sposób załatwienia

Pismo Urzędu Miasta Ełku - pisemne powiadomienie.

Miejsce odbioru

Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.
Pisma można również odebrać w Referacie Lokalowym, I piętro, pokój  nr 242 w godzinach pracy urzędu.

Wymagane Dokumenty

  1. Podanie dot. ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (druk dostępny w pok. nr 242).
  2. Deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego (druk dostępny w pok. nr 242).
  3. Dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu).
  4. Dokumenty potwierdzające źródło dochodu, m. in.:
- zaświadczenie o uzyskanym dochodzie za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (minus koszty uzyskania i składki ZUS) – w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę;
- osoby bezrobotne oraz otrzymujące świadczenia pieniężne z Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku dołączają zaświadczenie za w/w okres;
- osoby uzyskujące dochód z pracy dorywczej lub otrzymujące pomoc od rodziny wypełniają oświadczenie (druk dostępny w pok. nr 242) z jakich środków utrzymywały się przez okres 3 pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
- zaświadczenia o dochodach z tyt. pobieranych świadczeń, jak np.:
a)   stypendia (zaświadczenie z uczelni),
b)   świadczenia otrzymywane z powodu odbywania przez członka gospodarstwa domowego służby  wojskowej lub zastępczej,
c)   prowadzenia gospodarstwa rolnego (zaświadczenie z Urzędu Gminy),
d)   emerytura, renta (zaświadczenie z ZUS/KRUS),
- zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – w przypadku uzyskiwania świadczeń;
- kserokopia aktualnej decyzji o uzyskiwanych świadczeniach rodzinnych;
- odpis wyroku sądowego przyznającego alimenty.
     5. Wnioskodawca będący po rozwodzie lub w separacji ma obowiązek dołączenia do wniosku kserokopii odpisu prawomocnego wyroku sądowego.
     6. Wdowiec/wdowa dołącza do wniosku akt zgonu małżonka.

Czas realizacji

Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Opłaty

Od wniosku o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego nie pobiera się opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy

Sprawy sporne rozstrzyga Prezydent Miasta Ełku.

Uwagi

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133):
 
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek  na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie
ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
 
Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych,
 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń
pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego,
zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów
i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia
wychowawczego,       o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.
 
Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek
mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie
 z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa
do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.
 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.).
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  (Dz. U. z 2020 r. poz. 611).
3. Uchwała Nr XXII.210.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Ełku.
4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2133 t.j.).
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. poz. 589).
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Pietrajtys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-28 10:10:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Stasiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-28 10:23:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Stasiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-10 12:43:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2359 raz(y)