ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży ( w punkcie stałym);Drukuj informacjęSprawa: Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży ( w punkcie stałym);

Szczegóły informacji

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży ( w punkcie stałym);

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Organizacyjny - Biuro Działalności Gospodarczej

Ogłoszono dnia: 2008-09-19 12:28:47

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Jeżeli sprawa okaże się skomplikowana, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Osoba kontaktowa

Izabela Wyszomirska

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Ełku, ul. J. Piłsudskiego 4, I piętro, pokój nr 246
Godziny przyjęć: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30
 

Telefon kontaktowy

87 7326248

Adres e-mail

i.wyszomirska@um.elk.pl 

Sposób załatwienia

Zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży wydaje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy. Jeżeli wniosek przedsiębiorcy jest poprawny i zawiera wszystkie wymagane prawem załączniki, organ zezwalający potwierdza zgodność lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i występuje do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ełku o zaopiniowanie wniosku przedsiębiorcy pod względem zgodności z Uchwałami Rady Miasta w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Ełku oraz w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Ełku. Po uzyskaniu pozytywnej, prawomocnej opinii MKRPA i po wniesieniu przez przedsiębiorcę należnej opłaty, wydawane jest zezwolenie. W przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, zezwolenie wydaje się na czas oznaczony nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, nie krótszy niż 2 lata.
W przypadku, gdy usytuowanie punktu sprzedaży napojów alkoholowych niezgodne jest z przepisami ustawy lub została wydana negatywna opinia MKRPA, organ zezwalający wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia.
 
 

Miejsce odbioru

 
Dokumenty w postępowaniu, w tym zezwolenia doręczane są przedsiębiorcom w siedzibie Urzędu Miasta Ełku – w Biurze Działalności Gospodarczej lub za pokwitowaniem przez operatora publicznego. Doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli strona spełni jeden z następujących warunków: złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Ełku, wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże adres elektroniczny, wyrazi zgodę na doręczenie w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.
 

Wymagane Dokumenty

Poprawnie wypełniony wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie stałym, zawierający następujące dane:
 • oznaczenie rodzaju zezwolenia (A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, B- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu,
  z wyjątkiem piwa, C- powyżej 18% zawartości alkoholu);
 • oznaczenie przedsiębiorcy (firma przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną zgodna z wpisem do CEIDG - z imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy lub nazwa osoby prawnej zgodna z wpisem do KRS);
 • siedziba i adres przedsiębiorcy - stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku osoby fizycznej albo siedziba osoby prawnej;
 • w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adresy zamieszkania;
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • przedmiot działalności gospodarczej;
 • adres punktu sprzedaży;
 • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).
 
Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:
 
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
 • zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
 • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. 2019, poz. 1252 z późn. zm.).
Uwaga!
Wniosek niezawierający wymaganych danych i nieuzupełniony w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania (przedsiębiorca otrzyma zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania lub postanowienie o zwrocie wniosku). Jeśli  wniosek jest poprawny pod względem formalnym, ale niepoprawny pod względem merytorycznym, zostanie wydana decyzja o odmowie udzielenia zezwolenia.
 

Czas realizacji

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Jeżeli sprawa okaże się skomplikowana, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminu określonego powyżej nie wlicza się między innymi terminu przewidzianego w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności. Przekazanie wniosku o wydanie zezwolenia do zaopiniowania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ełku pod względem zgodności z uchwałami Rady Miasta, powoduje wstrzymanie biegu terminu na załatwienie sprawy. MKRPA obowiązana jest zaopiniować wniosek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia jej żądania zajęcia stanowiska.
 

Opłaty

Opłatę wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
 
 
Wysokość opłaty rocznej
Oznaczenie rodzaju zezwolenia
 
Dotyczy przedsiębiorcy
525,00 zł
 
Do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo
Rozpoczynającego sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, który w roku poprzednim uzyskał wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie wyższą niż 37 500 zł
 
525,00 zł
 
Od 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa
Rozpoczynającego sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, który w roku poprzednim uzyskał wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie wyższą niż 37 500 zł
2 100,00 zł
 
Powyżej 18% zawartości alkoholu
Rozpoczynającego sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, który w roku poprzednim uzyskał wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie wyższą niż 77 000 zł
1,4% wartości sprzedaży napojów alkoholowych
w punkcie sprzedaży w roku poprzednim
Do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo
Kontynuującego działalność, który w roku poprzednim uzyskał wartość sprzedaży napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży wyższą niż 37 500 zł
1,4% wartości sprzedaży napojów alkoholowych
w punkcie sprzedaży w roku poprzednim
Od 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa
Kontynuującego działalność, który w roku poprzednim uzyskał wartość sprzedaży napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży wyższą niż 37 500 zł
2,7% wartości sprzedaży napojów alkoholowych
w punkcie sprzedaży w roku poprzednim
Powyżej 18% zawartości alkoholu
Kontynuującego działalność, który w roku poprzednim uzyskał wartość sprzedaży napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży wyższą niż 77 000 zł
 
Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, obowiązany jest do złożenia, do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto (z uwzględnieniem podatku VAT i podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w roku poprzednim. Kwoty ujęte w oświadczeniu stanowią podstawę do naliczenia należnych opłat za zezwolenia w bieżącym roku ich ważności.
 
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku otrzymania zezwolenia i utraty jego ważności opłatę wnosi się jednorazowo, w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
 
Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Ełku 92 1020 4724 0000 3702 0054 4288
 
 
Informacje dodatkowe:
 
Oświadczenie należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, przedsiębiorca ma możliwość dokonania ww. czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty dodatkowej w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 
W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 
Niezłożenie oświadczenia lub niedokonanie opłaty w ustawowych terminach stanowi jedną z przyczyn wygaśnięcia zezwolenia.
 
 
 
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji organu zezwalającego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od jej doręczenia – za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełku.
 

Uwagi

Uwaga przedsiębiorcy!
 
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Ełku z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII.464.18 Rady Miasta Ełku z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Ełku, obowiązującą od dnia 9 grudnia 2020 r., ustala się na terenie Miasta Ełku maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, odrębnie dla:
 1. Do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo - 220 zezwoleń,
 2. Powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa) - 170 zezwoleń,
 3. Powyżej 18 % zawartości alkoholu - 170 zezwoleń.
Ustala się na terenie Miasta Ełku maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 150.
Ustala się na terenie Miasta Ełku maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 410.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 3b znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w przypadku gdy liczba wniosków o wydanie zezwoleń przewyższa ich maksymalną liczbę, o której mowa w ww. uchwale, zezwolenie w pierwszej kolejności wydaje się uwzględniając kryterium jak największej odległości punktu, w którym ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych od najbliższego działającego punktu sprzedaży napojów alkoholowych, liczonej najkrótszą drogą dojścia ciągiem dróg publicznych, a w następnej kolejności – kryterium prowadzenia przez wnioskodawcę jak najmniejszej liczby punktów sprzedaży.
 
 
Zgodnie z art. 18 ust. 3b znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w przypadku gdy liczba wniosków o wydanie zezwoleń przewyższa ich maksymalną liczbę, o której mowa w ww. uchwale, zezwolenie w pierwszej kolejności wydaje się uwzględniając kryterium jak największej odległości punktu, w którym ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych od najbliższego działającego punktu sprzedaży napojów alkoholowych, liczonej najkrótszą drogą dojścia ciągiem dróg publicznych, a w następnej kolejności – kryterium prowadzenia przez wnioskodawcę jak najmniejszej liczby punktów sprzedaży.
 
WYKAZ WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ZAŁĄCZENIU - STAN NA DZIEŃ
18 PAŹDZIERNIKA 2021 R.  
 

Podstawa prawna

 
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2019, poz. 2277 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020, poz. 256 z późn. zm.).
 • UCHWAŁA NR XXII.216.2020 RADY MIASTA EŁKU z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII.464.18 Rady Miasta Ełku
  z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Ełku (DZ. URZ. WOJ. WARM – MAZ.2020.4692) – w załączeniu.
 • UCHWAŁA NR XXII.217.2020 RADY MIASTA EŁKU z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Ełku (DZ.URZ.WOJ.WARM-MAZ 2020.4693) – w załączeniu.
 • ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.426.2020 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 18 listopada 2020 r. stwierdzające nieważność par. 1 ust. 3 i 4 uchwały Nr XXII.217.2020 RADY MIASTA EŁKU z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Ełku (DZ.URZ.WOJ. WARM-MAZ 2020.4694) -
  w załączeniu.
 • UCHWAŁA NR XXVII.268.2021 RADY MIASTA EŁKU z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty należnej w 2021 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (DZ.URZ. WOJ. WARM-MAZ 2021.1086) -
  w załączeniu.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony