ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Dodatek węglowyDrukuj informacjęSprawa: Dodatek węglowy

Szczegóły informacji

Dodatek węglowy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Świadczeń

Ogłoszono dnia: 2022-08-16 12:37:11

Termin załatwienia

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać: - elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP - papierowo w Urzędzie Miasta Ełku w Wydziale Świadczeń - Sala Obsługi Klienta przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 6 w godzinach: poniedziałek 8-16, wtorek – piątek 7:30 - 15:30.

Osoba kontaktowa

Joanna Rafałowska- Naczelnik Wydziału Świadczeń, Anna Nowicka - Zastępca Naczelnika Wydziału Świadczeń, Izabela Żywno, Emilia Kryspin, Katarzyna Kaczyńska, Karol Jakubowski, Ewelina Polak, Patrycja Kucharska, Anna Kapla, Agnieszka Barszczewska, Małgorzata Mościcka

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Ełku
Wydział Świadczeń
Ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 6
19-300 Ełk

Telefon kontaktowy

87 73 26 150- Naczelnik Wydziału, 87 73 26 148, 87 73 26 110, 87 73 26 146, 87 73 26 147, 87 73 26106, fax. 087 73 26 230

Adres e-mail

Nie dotyczy

Sposób załatwienia

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Miejsce odbioru

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, organ przyjmujący wniosek informuje go o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku węglowego.

Wymagane Dokumenty

Wnioski będzie można składać do 30 listopada 2022r.:
> elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP 
> za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miasta Ełku, Wydział Świadczeń ul. Piłsudskiego 6 w Ełku
> tradycyjnie (papierowo) –  w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, Wydział Świadczeń ul. Piłsudskiego 6 w Ełku

Czas realizacji

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. 

Opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełku

Uwagi

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:
. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.
Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;
Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
 W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Podstawa prawna

Ustawa o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony